Nieuws

CEA: accountantsopleidingen presteren goed volgens de nieuwe eisen

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft vastgesteld dat alle acht door haar gevisiteerde opleidingen tot registeraccountant in Nederland voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen die sinds 2016 gelden.

Het betreft de RA-opleidingen van de volgende instellingen: Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, Nyenrode Business Universiteit, en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

"Deze opleidingen hebben laten zien niet alleen vakinhoudelijk maar ook competentiegericht in te kunnen spelen op de ontwikkelingen binnen de accountancy. Registeraccountants voldoen aan de hoogste eisen en zijn uitstekend geëquipeerd voor de uitoefening van het vak", aldus CEA.

CEA heeft vastgesteld dat niet alleen de basiskwaliteit van alle RA-opleidingen voldoende is gewaarborgd, maar dat de opleidingen in een aantal gevallen meer doen dan de nieuwe eindtermen vragen. "Dat schept vertrouwen in de toekomst en geeft de Nederlandse accountancy meer aanzien, zeker ook internationaal."

Nieuwe eisen

In 2016 zijn de opleidingseisen aangepast om de accountantsopleidingen beter af te stemmen op de pluriforme beroepspraktijk en op de behoeften vanuit de markt aan diensten van accountants. Het accent is verschoven van enkel vakinhoudelijk naar meer competentiegericht onderwijs met nieuwe vakgebieden als gedrag, ethiek en besluitvorming en strategie, leiderschap en organisatie. Voor al bestaande onderwerpen als IT en de maatschappelijke rol van de accountant is meer aandacht gekomen.

Het traditionele onderwijs in de vorm van hoorcolleges en werkcolleges is verrijkt met nieuwe vormen van onderwijs en toetsing zoals: e-learning, het geven van presentaties, het schrijven van essays en het uitvoeren van (praktijk)opdrachten. Daarmee is er binnen de opleidingen meer ruimte gecreëerd voor samenwerking van de studenten en voor de integratie van theorie en praktijk.

De nieuwe eindtermen bieden meer mogelijkheden tot differentiatie waardoor er voor de opleidingen meer ruimte is om zich te profileren. "CEA heeft gezien dat opleidingen op verschillende gebieden ook invulling geven aan die differentiatie en profilering en juicht dat toe."

Bevindingen

Voor alle opleidingen geldt dat CEA heeft kunnen vaststellen dat de organisatiestructuur, de processen en de middelen om kwaliteit te kunnen blijven garanderen aanwezig zijn. Ze hebben volgens de commissie laten zien de implementatie van de nieuwe eindtermen goed te hebben aangepakt en aangetoond hoe zij aan de nieuwe eindtermen voldoen. "De opleidingen zijn ieder stabiel bevonden en er is geen reden te twijfelen aan de continuïteit van het onderwijs."

Alle opleidingen zijn meer aandacht gaan besteden aan IT. Enkele opleidingen hebben het zelfs tot speerpunt gemaakt en doen op dit vlak meer dan vereist. Ontwikkelingen op het gebied van onder meer (big) data-analyse, process mining, cyber crime en security, privacy, mobile technology, continuous monitoring, blockchain, cloud computing en robotisering zijn onderdeel geworden van het curriculum.

"Ook is vastgesteld dat de door CEA ongewenste concurrentie op nominale studieduur tussen de verschillende RA-opleidingen is gestopt. Nu is er sprake van dat enkele opleidingen het curriculum hebben verzwaard en de nominale studieduur hebben verlengd of overwegen te verlengen om het studierendement te verbeteren. CEA gaat over het wat en niet over het hoe, maar de commissie juicht het toe dat de onderwijsinstellingen kritischer zijn geworden in de vormgeving van hun opleiding."

Aandachtspunten

CEA heeft ook vastgesteld dat de kwaliteit en de kwantiteit van het docentenkorps momenteel is geborgd. Gezien de vergrijzing is het volgens de commissie wel noodzaak dat de opleidingen investeren in het aantrekken van nieuwe hoogleraren, docenten en correctoren om de vereiste kwaliteit en ontwikkelingen in het onderwijs te kunnen blijven garanderen. "Het gaat daarbij vooral om het binden van docenten met praktijkervaring aan de opleiding, maar ook om het in stand houden van het academische niveau."

CEA stelt dat het noodzakelijk is om extra aandacht te geven aan de instroom van promovendi en het handhaven van voldoende hoogleraren die tevens voeling hebben met de praktijk, juist ook bij de postmaster-opleidingen.

Toekomstbestendig

Volgens CEA hebben de opleidingen voorgesorteerd op de nieuwe ontwikkelingen in het vak, maar wijst erop dat zij zich wel moeten blijven ontwikkelen om toekomstbestendig te blijven. De commissie voorziet dat vooral op het gebied van IT, waar de ontwikkelingen razendsnel gaan, een flinke investering van de opleidingen nodig zal blijven.

Permanente educatie

"Aan de huidige beroepsgroep wil CEA meegeven dat het ook voor deze generatie registeraccountants van belang is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Wie de opleiding heeft afgerond zal daarom moeten blijven investeren in het bijblijven op de laatste ontwikkelingen van het vak. Het zou daarom goed zijn als de nieuwe opleidingseisen ook een rol gaan spelen in het nieuwe stelsel van permanente educatie dat door de NBA wordt voorbereid."

Aanwijzing voor onbepaalde tijd

Anders dan de voorgaande aanwijzingen in 2007 en 2011 geldt deze nieuwe aanwijzing voor onbepaalde tijd. CEA houdt tussentijds wel toezicht op het waarborgen van de vastgestelde kwaliteit. De mogelijkheid tot het intrekken van de aanwijzing blijft bestaan.

Nu de aanwijzing voor onbepaalde tijd is gaat CEA haar risicogericht toezicht voor een belangrijk deel baseren op thema- en beleidsonderzoeken. "De Nederlandse accountantsopleidingen behoren internationaal tot de top en de CEA ziet erop toe dat dat zo blijft", aldus de commissie.

In 2018 zal CEA een vergelijkbaar onderzoek naar de kwaliteit van alle AA-opleidingen bij de hogescholen uitvoeren.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.