Nieuws

Fraude-instituut werkt aan standaard goed onderzoek

Het Institute for Financial Crime (IFFC) werkt aan een standaard voor goed forensisch accountantsonderzoek. De Kamer Forensische Accountants hoopt na de zomer met een voorstel te komen om Praktijkhandreiking 1127 aan te passen.

Op dit moment zijn er geen duidelijke standaarden voor forensisch accountantsonderzoek. De Accountantskamer probeert die leemte in te vullen. Als het onderzoek ook personen omvat, kijkt de tuchtrechter al snel naar Praktijkhandreiking 1112 voor persoonsgerichte onderzoeken. Daarin staat dat je rekening moet houden met de belangen van de onderzochte persoon.

Doorgaans leidt dit ertoe dat wederhoor nodig is. Als een onderzoeksrapport daarbij waarschijnlijk of zeker wordt gebruikt in een gerechtelijke procedure is in veel gevallen ook hoor en wederhoor geboden, meent de tuchtrechter.

Stramien

Opdrachtgevers van forensisch onderzoekers zijn er vaak niet happig op om feiten in het kader van wederhoor voor te leggen aan de betrokken persoon of personen. Dat is één van de redenen waarom forensisch accountants het tot nu toe onderling niet eens konden worden over de normering. De Kamer Forensisch Accountants van het IFFC probeert nu een gemeenschappelijk basis te vinden voor goed forensisch onderzoek. Daarbij wordt aangehaakt bij Praktijkhandreiking 1127 voor opdrachten die worden uitgevoerd ter ondersteuning bij potentiele geschillen.

Peter Schimmel, registeraccountant bij Grant Thornton en betrokken bij genoemde Kamer: "Die Praktijkhandreiking bevat een goed stramien voor verschillende onderzoeken. Als bij een onderzoek de rol van een persoon in het geding is, moet je die persoon in beginsel horen en wederhoren, zodat je alle relevante feiten en omstandigheden kent vanuit het perspectief van die persoon. Je mag hoor en wederhoor alleen achterwege laten als een opsporingsbelang zich daartegen verzet of als de betrokken persoon weigert mee te werken."

Hiernaast werkt de IFFC-Kamer voor intern onderzoek en Waarheidsvindingaan handreikingen voor interne (fraude)onderzoeken. Deze handreikingen zullen niet alleen voor accountants gelden, maar ook voor advocaten en andere fraudeonderzoekers.

Faillissementsfraude

In de Insolventiekamer van het IFFC zoeken accountants, curatoren, rechters-commissarissen en andere insolventiespecialisten naar een goede manier om invulling te geven aan de nieuwe faillissementswetgeving. Die verplicht accountants om de curator desgevraagd inlichtingen te verschaffen en de administratie van de cliënt af te staan.

Volgens Dick Alblas, jurist en accountant-administratieconsulent bij Grant Thornton, is de curator meer gebaat bij het eigen dossier van de accountant. "Accountants zijn daar ten onrechte bang voor. Als de AFM het vraagt, moet het ook en in de praktijk zijn accountants zelden aansprakelijk bij een faillissement. De geheimhouding moet hier wijken voor het algemeen belang."

In de Insolventiekamer zijn de verschillende insolventiedisciplines bezig elkaar te leren kennen en kennis te delen, zodat zij op basis van vertrouwen kunnen samenwerken. Dat werkt volgens Alblas beter dan regulering.

Volgens de nieuwe wetgeving moeten curatoren fraudes verplicht melden aan de autoriteiten. Alblas vraagt zich af wat er na zo’n melding gebeurt. Nu wordt slechts een fractie van de faillissementsfraudes vervolgd, mede door gebrek aan onderzoekscapaciteit. Alblas zou het een stap vooruit vinden als het Openbaar Ministerie faillissementsfraudeurs ook gaat vervolgen op basis van private onderzoeken die aan de eisen voldoen.

Dag van de Fraudeonderzoeker

Alblas en Schimmel waren beiden actief op de Dag van de Fraudeonderzoeker die onlangs voor het eerst werd gehouden. Bij de Politieacademie in Apeldoorn waren 330 fraudeonderzoekers met uiteenlopende achtergronden bijeen om kennis te delen, elkaar beter te leren kennen en zo de publiek-private samenwerking in de fraudebestrijding op gang te brengen. Zo zoekt de FIOD tegenwoordig meer samenwerking met het bedrijfsleven. FIOD-directeur Hans van der Vlist: "We zijn elkaar schoorvoetend aan het vinden."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.