Nieuws

Herziene handreikingen 1109 en 1118 gepubliceerd

De NBA heeft de herziene handreikingen 1109 'Accountant en corporate governance informatie' en 1118 'Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering bij beursgenoteerde vennootschappen' gepubliceerd.

Samenhang HR 1109 en 1118

Beide handreikingen verwijzen naar de nieuwe corporate governance code en naar elkaar. Daarom brengt de NBA beide herziene handreikingen tegelijk uit.

Herziening

De herziene handreiking 1109 geeft uitleg aan de rol die de accountant heeft op grond van de herziene wet- en regelgeving. De rol van de accountant bij de corporate governance-verklaring is uitgebreid met de wettelijke verankering van de nieuwe corporate governance code. De accountant toetst nu niet meer alleen of de corporate governance-verklaring alle vereiste elementen bevat, maar ook of deze verenigbaar is met de jaarrekening en of deze materiële afwijkingen bevat vanuit zijn kennis uit de jaarrekeningcontrole. Hiermee gelden voor de corporate governance-informatie in het bestuursverslag dezelfde bepalingen als voor de rest van het bestuursverslag. De bepalingen voor het bestuursverslag zijn opgenomen in BW2 en in Standaard 720 uit de NV COS.

Ook handreiking 1118 is in 2017 aangepast. In de handreiking speelt de NBA in op de vraag om transparantie over de werkzaamheden en bevindingen van de accountant. Hierbij is aansluiting gezocht bij de manier waarop steeds meer accountants actief optreden in de algemene vergadering (AV). Met betrekking tot de verstrekking van informatie over de onderneming is de NBA voorstander van meer transparantie over de bevindingen. Bij de invulling hiervan wordt rekening gehouden met de respectievelijke rollen van accountants en vertegenwoordigers van de onderneming. Een dergelijke rolverdeling geldt ook in het Verenigd Koninkrijk.

Consultatie

Naar aanleiding van consultatiereacties is een aantal wijzigingen gemaakt in handreiking 1109. De belangrijkste wijzigingen in handreiking 1109 ten opzichte van de consultatieversie zijn:

  • De scope is verduidelijkt.
  • Enkele tekstuele aanpassingen ter verduidelijking.
  • Bijlage 2 is aangepast zodat deze (nog meer) praktisch toepasbaar is.

Er zijn tijdens de consultatie geen consultatiereacties ontvangen op handreiking 1118. Er is na de consultatie nog wel een wijziging aangebracht na overleg met de VEB (als vertegenwoordiger van aandeelhouders) naar aanleiding van een actuele casus (zie hieronder in de laatste bullet).

De belangrijkste wijzigingen in handreiking 1118 ten opzichte van de consultatieversie zijn:

  • Aanpassingen vanwege de nieuwe corporate governance code.
  • Wijzigingen om aan te sluiten met herziene regelgeving.
  • Een toelichting over de gewenste aanwezigheid van de accountant bij andere algemene vergaderingen dan de algemene vergadering waarin de vaststelling van de jaarrekening op de agenda staat.

Slotdocument Commissie Van Manen

Op 29 januari 2018 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder voorzitterschap van Jaap van Manen haar laatste rapport gepubliceerd. In dit Slotdocument gaat de commissie in op de wijze waarop accountants invulling geven aan hun onderzoek van de corporate governance-verklaring. De herziene handreiking 1109 werkt nader uit wat een accountant moet doen in dit kader.

» Herziene NBA-handreiking 1109 - Accountant en corporate governance informatie
» Herziene NBA-handreiking 1118 - Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering bij beursgenoteerde vennootschappen

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.