Nieuws

Accountantskantoren overwegend positief over CTA-rapport

De meeste grote accountantskantoren reageren positief op het op 1 oktober verschenen CTA-rapport. Dat blijkt uit een rondgang langs de grootste accountantsorganisaties.

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft op 1 oktober een tussenrapportage gepubliceerd als consultatiedocument. Het rapport bevat geen 'harde ingrepen', zoals het verplicht stellen van joint audits, of het opsplitsen van accountantskantoren in advies- en controletakken. De commissie is echter wel kritisch op hoe het huidige toezicht op accountantskantoren is ingericht, constateert een gebrek aan transparantie in de sector en constateert dat het beroep een vertrouwensprobleem heeft vanwege een verwachtingskloof naar gebruikers.

Het tussenrapport van de CTA haalt de voorpagina van het FD en vaksite Accountancy Vanmorgen bespreekt de inhoud in een serie berichten. Het rapport richt zich op verbetering van de controlekwaliteit en raakt daarmee vooral de openbare praktijk; Accountant.nl haalde reacties op bij de grootste accountantsorganisaties.

Reactie Deloitte

"Het rapport van de Commissie Toekomst Accountancy laat een feitelijk onderbouwde grondige analyse een feitelijk onderbouwde grondige analyse van de sector zien. De Commissie geeft serieuze aanbevelingen die voor ons als accountantsorganisatie vergaand kunnen zijn. We zien een rapport dat een toekomstgerichte blik heeft, dat kijkt naar de aantrekkelijkheid van het beroep voor talent, de internationale aspecten in ogenschouw neemt en ook naar de gehele keten heeft gekeken. Het rapport kan een constructieve bijdrage leveren om de neerwaartse spiraal in het vertrouwen in de accountant te doorbreken."

Reactie PwC

"De commissie heeft naar onze mening een scherpe analyse gemaakt, waarbij zij zich heeft laten leiden door feiten en niet door opvattingen en meningen. De analyse is op sommige punten confronterend en drukt ons met de neus op de feiten: we zetten goede stappen, maar er moet nog veel gebeuren. Wij beschouwen het rapport dan ook als een handreiking aan alle betrokkenen om samen te werken en uitdagingen gezamenlijk op te pakken."

Reactie EY

"Wij zijn onder de indruk van de solide analyse en brede consultatie die de CTA heeft gedaan, resulterend in bevindingen en aanbevelingen om de kwaliteit van de accountantscontroles duurzaam te verhogen. Deze bevindingen en aanbevelingen hebben naar verwachting impact op alle betrokken stakeholders die werken aan een hogere kwaliteit van de accountantscontroles. Uiteraard betreft het hier nog voorlopige bevindingen en aanbevelingen. Wat de impact van deze voorlopige bevindingen en aanbevelingen precies is, gaan wij de komende maand analyseren. Eind oktober reageren wij op de consultatie richting de CTA."

Reactie KPMG

"KPMG vindt het tussenrapport belangwekkend en gedegen onderbouwd. Het geeft aan dat er nog flinke uitdagingen binnen de sector bestaan en bevat impactvolle aanbevelingen. Het benadrukt de noodzaak voor meer samenwerking in de keten en het belang van de internationale context. We zullen de bevindingen en aanbevelingen in volle samenhang bestuderen."

Reactie Flynth

"Het is sterk dat de commissie zich baseert op feiten en niet op opinies. En dat zij kritisch zijn jegens alle partijen in de keten. De voorlopige conclusies zijn voor ons een bevestiging om verder te gaan met ons Business Support Framework, een gestructureerde aanpak om te komen tot transparantie over en beheersing van kwaliteit."

Reactie Baker Tilly

"Baker Tilly waardeert het dat de conclusies van de CTA niet gebaseerd zijn op sentimenten en beeldvorming, maar gedegen en zorgvuldig tot stand zijn gekomen met oog voor publiek belang in brede zin. Een juiste balans in de communicatie over de noodzakelijke verbeteringen van de sector in combinatie met waardering voor gerealiseerde verbeteringen draagt bij aan de ontwikkeling van het beroep en kwaliteitsverbetering van de sector. In de gesprekken met onze toezichthouder benadrukt Baker Tilly al langere tijd het belang om binnen de kaders van toezicht ook gezamenlijk tot betere kwaliteit van de wettelijke controles te komen. Baker Tilly vindt hierbij dat ambitie en noodzaak beiden even belangrijk zijn om te komen tot verdere verbeteringen binnen zijn organisatie."

Reactie Accon▪avm

"accon▪avm hecht veel waarde aan dit tussenrapport van de CTA in het vormgeven van de structurele kwaliteitsverbetering en het op basis van feiten en onderzoek nadenken over de toekomst van de Nederlandse accountancy. Het is een gezamenlijke uitdaging in de gehele keten om de voorlopige aanbevelingen van de commissie praktisch toepasbaar te maken, óók voor het midden- en kleinbedrijf. Voorzetten voor het differentiëren van wettelijke eisen naar type (oob-) klant, en het afgeven van 'control statements' door bestuurders van mkb-ondernemingen verdienen nadere concretisering. Daarvoor zijn, naast verder wetenschappelijk onderzoek, ook intensieve dialogen nodig met de praktijk. Een punt van aandacht blijft de toegang tot kwalitatief goede controles en dienstverlening voor een zo groot mogelijke groep bedrijven. Wij onderschrijven, als niet-partnerorganisatie met een coöperatieve achtergrond, dat dit begint bij een op het maatschappelijk belang en de intrinsieke motivatie van medewerkers gerichte bedrijfscultuur."

Reactie Mazars

"Het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) leest voor ons als een gedegen, op factfinding gebaseerd rapport. Goed dat de hele keten van verslaggeving en controle inclusief het toezicht daarop een plaats vindt. Waardevol dat het belang van de functie van de accountant en het doorbreken van de neerwaartse spiraal wordt benadrukt. Voor onze mensen die zich dagelijks inspannen om de verandering op de werkvloer vorm te geven en kwaliteit verder te verbeteren, een steun in de rug om vol energie op deze weg door te gaan. Er staan veel constateringen en aanbevelingen in het rapport en een gedegen analyse van en reflectie op de rapportage is nu onderhanden. Op basis daarvan zullen wij naar de CTA rapporteren."

Reactie AFM

"De AFM dankt de commissie voor haar voorlopige bevindingen. De AFM gaat deze bestuderen en zal daarop reageren via de openbare consultatie die de commissie heeft ingesteld."

Reactie SRA

Het SRA-bestuur is in beraad over het rapport dat de CTA heeft gepubliceerd en zegt "vanzelfsprekend" ook met een position paper te zullen reageren naar de CTA.

Reactie NBA

De NBA is verheugd over de publicatie van het voorlopig rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Met het rapport wordt een belangrijke volgende stap gezet naar verdere kwaliteitsverbetering in de sector, aldus de beroepsorganisatie in een eerste reactie.

Consultatie

Het online loket van de CTA is open voor reacties op het tussenrapport; indienen kan tot 1 november. De Commissie Toekomst Accountancysector is op 1 januari 2019 ingesteld door de minister van Financiën en bestaat uit prof. mr. Annetje Ottow (voorzitter), prof. dr. Elbert Dijkgraaf en drs. Marlies de Vries RA. Secretaris van de CTA is mr. drs. Thomas van der Sanden.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.