Nieuws

Belastingplan 2023: belasting op arbeid en vermogen meer in balans

In het pakket Belastingplan 2023, dat het kabinet heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, is een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim 17 miljard euro) opgenomen. Tegelijkertijd moet met dit pakket werken lonender worden, door de lasten op arbeid en de lasten op vermogen meer in balans te brengen.

Zo wordt de arbeidskorting verhoogd en het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting verlaagd. Bedrijven gaan meer vennootschapsbelasting betalen over hun winst en komt er een versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Koopkracht

Om huishoudens en bedrijven in deze moeilijke periode te ondersteunen is er een koopkracht- en energiepakket gemaakt om de lasten te verlagen. In de Prinsjesdagstukken presenteert het kabinet een uitzonderlijk groot pakket koopkrachtmaatregelen met een omvang van 17,2 miljard euro, waarvan 5 miljard structureel. Onderdeel van dit pakket zijn maatregelen die gericht kwetsbare groepen en middeninkomens ondersteunen, zoals de verhoging van de arbeidskorting naar maximaal 500 euro netto per jaar en de verlaging van de eerste schrijf inkomstenbelasting. Deze maatregelen zorgen ervoor dat werken lonender wordt, aldus het kabinet.

Arbeid en vermogen meer in balans

Er worden meerdere maatregelen voorgesteld om de belastingdruk op arbeid en vermogen structureel meer in balans te brengen. Het gaat om wijzigingen in het vpb-tarief, een versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en het afschaffen van de doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (dga's). Dit levert 5 miljard euro op met als doel het verkleinen van de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers, die de afgelopen jaren meer uit elkaar is gegroeid.

Daarnaast wordt in box 3 het heffingvrij vermogen verhoogd naar 57.000 euro. Bij een groter vermogen moet er meer belasting worden betaald en het tarief van die belasting wordt jaarlijks verhoogd tot 34 procent in 2025. De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2023 verlaagd en per 2024 afgeschaft. Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8 naar 10,4 procent voor woningbeleggers of bij de aanschaf van een bedrijfspand.

De opbrengst van deze lastenverzwaringen wordt deels teruggesluisd in structurele maatregelen waar het mkb van moet profiteren. Er wordt structureel 600 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten van bedrijven te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken. De aanpassingen in box 2 in 2024 helpen daar volgens het kabinet bij. Daarnaast wordt de Aof-premie voor kleine werkgevers verlaagd en worden de Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Werkkostenregeling uitgebreid. Uiteindelijk profiteert het mkb volgens het kabinet ook van een lastenverlichting bij huishoudens, omdat de bestedingsruimte van de consument wordt vergroot.

Vereenvoudiging

In het wetsvoorstel Belastingplan 2023 zijn ook maatregelen opgenomen om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Voorgesteld wordt de volgende vier regelingen af te schaffen: de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), de middelingsregeling, de fiscale oudedagsreserve (FOR) en de gebruikelijk-loonregeling voor start-ups. Het aanpakken en afschaffen van belastingconstructies levert oplopend tot 550 miljoen euro op. Het kabinet komt daarnaast voor de zomer van 2023 met een aanpak fiscale regelingen waarin verdere stappen staan om negatief geëvalueerde fiscale regelingen af te afschaffen of te vereenvoudigen.

Klimaat

Wegens de huidige hoge energieprijzen gaat een geplande verhoging van de belasting op vervuilende energie (aardgas) en verlaging van belasting op elektriciteit een jaar later in; vanaf 2024.

Het aantal dispensatierechten van de bestaande CO2-heffing industrie wordt verlaagd, zodat industriële bedrijven gestimuleerd worden om extra CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast wordt per 1 januari 2023, in aanvulling op de bestaande CO2-heffing, een minimum CO2-prijs voor de industrie geïntroduceerd, die zorgt voor een bodem in de prijs die industriële bedrijven voor al hun emissies betalen.

Het tarief van de vliegbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 26,43 euro. Verder wordt het makkelijker om zonnepanelen aan te schaffen door het verlagen van de btw naar 0 procent. Tot slot wordt de grondslag van de bpm voor bestelauto's per 2025 omgevormd van cataloguswaarde naar CO2-uitstoot, terwijl tegelijkertijd de vrijstelling voor ondernemers wordt afgeschaft.

Box 3

Met het rechtsherstel en de overbruggingswetgeving voor box 3 die in dit Belastingplan zit, wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden en dichter aangesloten op het werkelijke rendement daarop, in plaats van een fictieve verdeling. Hierdoor wordt al zo goed mogelijk aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement van een belastingplichtige. Dit betekent dat spaarders vanaf 2021 vrijwel geen belasting meer betalen in box 3 (bij huidige lage rentestanden). Het rechtsherstel en de overbruggingswetgeving zijn daardoor rechtvaardiger dan het oude stelsel, aldus het kabinet.

De afgelopen maanden heeft het kabinet in kaart gebracht of en zo ja hoe het mogelijk is om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 een vorm van compensatie te bieden. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden de eventuele compensatie zoveel mogelijk te richten op de kleine spaarder. Er is de keuze gemaakt om de niet-bezwaarmakers niet te compenseren. Volledige compensatie kost 4,1 miljard euro, waarvan meer dan de helft terecht zou komen bij belastingplichtigen met een vermogen in box 3 van meer dan 200.000 euro. Voor het kabinet ligt de prioriteit bij de bestaanszekerheid van mensen die nu al moeite hebben de rekeningen te betalen en er is daarom gekozen voor een omvangrijk koopkrachtpakket.

Belastingplan 2023

Bron: Ministerie van Financiën

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.