Nieuws

Kernteam aan de slag met herijking beroepsprofiel

Na het eerdere rapport 'Stip aan de horizon' van NBA en CEA verscheen vorig najaar het rapport 'Tijd voor heldere keuzes' van de Expertgroep Educatie, als onderdeel van de eindrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector. In beide rapporten worden aanbevelingen gedaan over de herijking van het beroepsprofiel. Een kernteam gaat daarmee aan de slag.

Lukas Burgering

In de afgelopen weken is het nieuwe kernteam gevormd, dat zich richt op de herijking van het beroepsprofiel. Voorzitter is Peter Eimers, hoogleraar aan de VU en partner bij EY. Hij mocht al eerder complexe vraagstukken voor de NBA oplossen, zoals de accountantsbetrokkenheid bij de NOW-regeling. Ook was Eimers als voorzitter van het adviescollege beroepsreglementering betrokken bij het ontwikkelen van de VGBA en ViO tot aan de ledenvergadering. Bovendien heeft hij als opleider een goed beeld van wat we van aankomend accountants (kunnen) vragen.

Foto: Peter Eimers

Kun je aangeven hoe het kernteam er verder uitziet?
"We zijn breed samengesteld. Dirk van der Bij werkt zelf als mkb-accountant in Sneek, maar is ook docent in het hbo. Hij is beoordelaar voor de praktijkopleiding en verbonden aan het SRA-stagebureau. Connie van der Heide werkt bij de Belastingdienst, zij is landelijk vaktechnisch coördinator controle. Zij brengt in ons kernteam het perspectief van overheids- en interne accountants. Met Maxime Asjes hebben we een jonge en energieke accountant in business in ons midden. Het NBA-bureau ondersteunt ons bij de inhoud, met projectmanagement en communicatie."

Wat gaan jullie precies doen?
"Wij gaan een beroepsprofiel ontwikkelen dat voldoet aan drie voorwaarden. In de eerste plaats moet dat profiel op een toekomstbestendige manier aansluiten bij de rolopvatting en wettelijke vereisten van het beroep. Daar begint natuurlijk alles mee. In de tweede plaats moet in het profiel geborgd zijn dat het haalbaar en uitvoerbaar is voor de theorie- en praktijkopleiding en voor permanente educatie. En ten slotte, maar zeker niet minder belangrijk, moet het nieuwe profiel de relevantie en aantrekkelijkheid van het beroep ondersteunen en bevorderen. Het is de bedoeling dat dit allemaal uitmondt in een nieuwe verordening, die vanzelfsprekend aan de leden zal worden voorgelegd.
In de eerste fase houden we ons vooral bezig met het ontwerp van het nieuwe profiel of profielen, de beschrijving van de doorlopende leerlijn en welke consequenties dit met zich meebrengt."

Hoe ziet het tijdspad eruit?
"Het bestuur heeft ons gevraagd of wij voor de NBA-ledenvergadering van juni 2025 een verordening gereed hebben die het bestuur aan de leden kan voorleggen. Dat betekent dat we de eerste fase dan wel moeten hebben afgerond. We realiseren ons dat er dus wel wat tijdsdruk is, want een en ander betekent dat die verordening over een klein jaar af moet zijn. Ik denk dat dat gaat lukken.'

Het eindproduct is dus die nieuwe verordening?
"Er komt nog een tweede fase. Als we bijvoorbeeld gaan kiezen voor specialisaties, zullen we die verschillende modellen ook moeten uitwerken. Wanneer we de titulatuur willen wijzigen, zoals de expertgroep voorstelde, dan is er ook nog een wetswijziging nodig. Wellicht moeten we overgangsregelingen uitwerken. Er komt dus wel meer bij kijken dan alleen een verordening."

Kun je nog input van de leden gebruiken?
"Vanzelfsprekend! Het gaat over ons allemaal. In de eerste plaats gebruiken we de al ontvangen input en zienswijzen van stakeholders en de deskresearch die de NBA al heeft uitgevoerd. Daarnaast roepen wij alle leden op om naar de verenigingsconferentie te komen, op 10 juni 2024. Daar staat het onderwerp op de agenda en halen we graag input van leden op. En verder geldt dat we de komende maanden met veel mensen gaan praten. We sluiten ons niet op in een kamertje, we gaan alle stakeholders uitgebreid betrekken. En ten slotte, als je iets kwijt wilt of een goed idee hebt, stuur dan een bericht naar beroepsprofiel@nba.nl."

Wat is jullie droom?
"Onze droom is een toekomstbestendig beroepsprofiel te ontwikkelen, dat wordt herkend en omarmd door vakgenoten en de samenleving. Een profiel dat de dynamiek van ons interessante, relevante en uitdagende beroep goed weergeeft. Dat de basis vormt voor een aantrekkelijke en studeerbare opleiding, waarin theorie en praktijk elkaar vinden. Maar dat ook een leven lang leren stimuleert, door vorm en inhoud te geven aan effectieve, innovatieve permanente educatie."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.