Opinie

'Naar een nieuw governance-voorstel'

Veranderen is een permanent proces van aanpassing. Als accountants weten wij wat dat betekent. Want wij passen ons als beroepsgroep al meer dan honderd jaar aan, om een relevante rol in de samenleving te blijven spelen. Maatschappelijke relevantie willen wij ook voor toekomstige generaties accountants.

Vandaar de drie grote veranderprocessen in onze sector: In het publiek belang, de NBA-governance en de toekomstvisie op het beroep. Om vertrouwen te herstellen en relevantie ook voor de toekomst zeker te stellen.

Op onze website staat sinds vandaag het antwoord van het NBA-bestuur op de reacties die wij op het governance-voorstel van dit voorjaar ontvingen. Wij passen ons voorstel aan op basis van de krachtige ledenparticipatie die in 25 schriftelijke reacties en vele gesprekken dit voorjaar naar voren kwam. En wij willen het aangepaste voorstel graag bespreken met de leden in drie dialoogsessies; op 30 augustus, 14 en 21 september 2016. Hoe passen wij ons voorstel aan en hoe verhoudt de governance zich tot het visieproces?

Aanpassingen

Tot de aanpassingen behoort bijvoorbeeld de opsplitsing van de Ledengroep Openbaar Accountants, waardoor een betere aansluiting bij de werkzaamheden van de verschillende groepen openbaar accountants wordt bereikt. De adviesrol van de Ledenraad concentreert zich in deze aangepaste voorstellen op toetsing van door het bestuur voorgestelde maatregelen aan de visie en strategie. Om zo duidelijker de rol van de ALV, de Ledenraad en het bestuur aan te geven, en efficiënter te kunnen opereren dan in de oorspronkelijke voorstellen. Verder stellen wij voor om de samenstelling van de Ledenraad te wijzigen en motiveren wij deze nieuwe samenstelling. In het aangepaste voorstel kiezen ledengroepen - en niet de ALV - de Ledenraad, om meer kracht te geven aan ledengroepen. Het bestuur gaat elektronisch stemmen nader onderzoeken voordat wij op dit terrein met verdere voorstellen komen. Uit praktijkonderzoek blijkt namelijk dat elektronisch stemmen niet zonder meer het aantal uitgebrachte stemmen verhoogt.

Uitleg

Niet alle reacties leiden tot aanpassingen. Zo zijn wij geen voorstander van de invoering van een raad van commissarissen. De NBA is een publiekrechtelijke organisatie waarin het toezicht bij wet is geregeld. De Algemene Ledenvergadering houdt toezicht op het bestuur. En het bestuur houdt toezicht op de directie en de beleidsuitvoering door het bureau. In het toekomstige bestuur zitten ook niet-accountants. Wij vinden dit alles een toereikende en goed uitlegbare aansturing van de NBA.

De pluriformiteitsdiscussie past naar onze mening beter in het visieproces. Onze leden onderschreven in de governance-enquête (zomer 2015) de pluriformiteit, en die wordt ook bevestigd in de recent gehouden ledenenquête van de accountants in business. Voor dit governance-voorstel blijft de wettelijk verankerde pluriformiteit dus een uitgangspunt. Wij zijn van mening dat het goed is die discussie opnieuw te voeren in het visieproces.

Governance en visie

Eén vraag kwam vaak terug. Waarom eerst de governance, en dan de visie? Ik snap die vraag goed. Deze past bij het adagium structure follows strategy. Tegelijkertijd zijn participatie en interactie zwaarwegend voor het maatschappelijk verkeer en voor onze leden. Juist dit zijn de belangrijkste doelstellingen voor de governance-voorstellen. Het bestuur vindt het van groot belang om duidelijk te laten zien dat wij willen blijven veranderen. Als sector doen wij dat al met de uitvoering van 'In het publiek belang'. Maar de maatschappelijke relevantie van onze rol vraagt om nog meer en tijdige aanpassing. Wij willen niet wachten tot de visie gereed is.

De interactiemogelijkheden in het voorgestelde governance-model geven een duidelijke stem aan leden en verankeren de dialoog met het maatschappelijk verkeer in de beroepsorganisatie. Dat zal tot een voortdurend proces van verandering leiden. Ook in de toekomst. Het is dan minder van belang wat eerst komt: de structuur of de visie.

Vervolg

Als bestuur kijken wij uit naar de dialoogsessies. Daarna zullen wij als NBA-bestuur het voorstel opnieuw wegen. Ik ga daarbij namens het hele bestuur graag uit van wat ons als accountants bindt, met aandacht voor onze verschillen en tradities. Ik heb er vertrouwen in dat de relevantie van onze sector krachtig blijft door zorgvuldig en tijdig stevige wijzigingen in te voeren.

 

 

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.