NBA Young Profs

NBA Young Profs: 'Op nummer één staat de aantrekkelijkheid van het beroep'

De NBA Young Profs-commissie heeft sinds begin dit jaar een nieuwe voorzitter en is twee nieuwe leden rijker. Een goed moment om weer eens de aandacht te vestigen op deze commissie, die zich inzet voor de belangen van de jonge generatie accountants. "Wij willen graag representatief zijn voor alle young professionals in de accountancysector."

Paula Jansen

Iedereen die bezig is met de praktijkopleiding, jonger is dan 35 jaar of maximaal vijf jaar staat ingeschreven in het register, is een NBA young professional. Om van deze groep een echt netwerk te maken, verzamelen de leden van de gelijknamige commissie het hele jaar ervaringen en meningen, organiseren zij evenementen en houden zij de community levend. Ook laten ze de stem van de jonge generatie zoveel mogelijk horen.

Heidag

Met de komst van de twee nieuwe leden besloot de commissie NBA Young Profs een duidelijke visie voor het komende jaar op papier te zetten. Jochem Bosgraaf: "We hebben hiervoor een visiemiddag ingepland met een externe partij. Uit de discussies hebben wij zaken opgesomd die wij echt belangrijk vinden en wat wij zien gebeuren in het accountantsberoep." Daphne Bot vult aan: "Tijdens die visiemiddag hebben we al onze ideeën op post-its geschreven en op een memoboard geplakt. Daar hebben we allemaal pijlen tussen getrokken en dat is de vertaling geworden van al onze gedachtegangen en visie."

YoungProfs_DaphneBot_900x287.jpg

Waar bestaat die visie uit? Jeffrey Heerschop: "Nummer één voor ons is nu de aantrekkelijkheid van het beroep. Ook wel het werkplezier. We vinden dat het belangrijk is dat het werkplezier goed is. Dat zorgt er namelijk voor dat mensen graag accountant willen worden en ook blijven."

'De werkdruk is hoog en het werkplezier neemt af. We zien dan ook dat veel accountants toch andere richtingen opgaan.'

"Die aantrekkelijkheid hebben we onderverdeeld in drie pijlers: Lerend beroep, Maatschappelijke relevantie en Ethiek, cultuur en gedrag. Deze pijlers hebben we weer onderverdeeld in een aantal doelen die we dit jaar willen bereiken en een aantal acties om die doelen te bereiken. Uiteraard bereiken we de doelen niet alleen, maar met vele andere gepassioneerde accountants (in opleiding) binnen de NBA Community Young Profs (voorheen Collective Development)."

Geluiden uit de praktijk

De visie komt niet alleen voort uit de visiemiddag. Geluiden uit de praktijk banen zich al langer een weg naar NBA Young Professionals. Omar El Messaoudi: "We organiseren evenementen en spreken regelmatig young professionals in ons dagelijkse werk en via het online platform. Daar komen vaak bepaalde geluiden naar boven. De werkdruk is hoog en het werkplezier neemt af. We zien dan ook dat veel accountants toch andere richtingen opgaan. Daarom is de stip op de horizon het terugkrijgen en behouden van dat werkplezier. We willen met het afvinken van de doelen die we hebben geformuleerd kunnen zien dat we echt hebben bijgedragen aan de drie pijlers en daarmee aan de aantrekkelijkheid van het beroep."

YoungProfs_OmarElMessaoudi_900x287.jpg

Wie zijn de NBA Young Profs?

De NBA Young Profs is een commissie binnen de NBA. De leden zetten zich in voor de jonge generatie accountants en laten hun geluid horen naar de NBA en de maatschappij toe. Doel is een inhoudelijke bijdrage te leveren aan en invloed uit te oefenen op de toekomst van het accountantsberoep. De commissie biedt een platform voor young professionals om hun meningen en ideeën te uiten, draagt hun visie breed uit en behartigt hun belangen richting stakeholders. Vanuit de visie van young professionals vervult de commissie ook een adviesfunctie richting de NBA. Hun oproep: "Wij zijn er voor de young profs. Dus als je met zaken rondloopt die je graag kwijt wilt en/of actief wilt bijdragen aan dit mooie beroep, neem dan vooral contact met ons op!"

NBAYoungProfs_2022_900x590.jpg

De commissie bestaat uit (v.l.n.r.) Maaike Westra (sinds 2022), voorzitter Omar El Messaoudi, Daphne Bot, Nuray Yildiz (sinds 2022), Sjoerdtje Visser, Jochem Bosgraaf en Jeffrey Heerschop (niet op de foto). De NBA Young Profs zijn te volgen via de LinkedIngroep 'NBA Young Profs ' of via de LinkedInpagina's van de afzonderlijke bestuursleden. Ook is meer informatie te vinden op de NBA-website en via de NBA Community Young Profs op nba.nl. "Samen gaan we dit beroep nog mooier maken en ons werkplezier vergroten!", aldus de commissie. 

Wat speelt er?

De commissieleden spreken vaak met jonge accountants, maar ook met andere stakeholders. Ze geloven dat het gesprek de beste manier is om de veranderkracht te vergroten en impact te maken. Jochem: "Wij willen het komende jaar een rondje langs de velden doen; de accountantskantoren, maar ook andere plekken waar jonge accountants werkzaam zijn. We willen grote en kleine kantoren betrekken bij onze visie en in gesprek gaan over hoe zij de transities van vandaag ingaan."

YoungProfs_JochemBosgraaf_900x287.jpg

"Wat zien zij in de duurzaamheidtransitie, in innovatie en in wat er speelt op de werkvloer? Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die daar bij de jonge generatie spelen? Daarnaast hebben we eind 2021 een enquête verstuurd aan alle young professionals, met als doel om zoveel mogelijk zaken op te halen die bij hen spelen. De resultaten daarvan gaan we dit jaar in een mooie rapportage kenbaar maken aan de sector."

Collective Development - NBA Community Young Profs

Die communicatie-uiting moet bewustzijn creëren welke veranderingen er spelen onder de jonge generatie en hen een stem geven. Een andere manier waarop NBA Young Profs dit doet, is het organiseren van events. Daarnaast is er een actieve achterban, het Collective Development. In de loop van dit jaar is dit overgegaan naar een community, de NBA Community Young Profs op het NBA-platform. Het is een platform van en voor actieve young professionals, die graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren. De community is bedoeld om young professionals bij elkaar te brengen, kennis te delen en hen een actievere rol te geven binnen het beroep en in de maatschappij.

Young_Profs_NurayYildiz_900x287.jpg

Jeffrey: "In de community gaat het over zaken die typerend zijn voor young profs. Niet vaktechnische kennis, want die krijg je al van je kantoor. Het gaat om de dingen die op dat moment spelen en waar je misschien een keer over wilt sparren met iemand van een ander kantoor." Sjoerdtje Visser vult aan: "Echt over de kantoormuren heen. Het is super interessant en leuk om juist met young professionals van andere kantoren te spreken. En je kunt er veel van leren en je netwerk vergroten." De commissie roept iedereen dan ook op zich aan te sluiten en te laten horen in de community.

YoungProfs_SjoerdtjeVisser_900x287.jpg

'Het is super interessant en leuk om juist met young professionals van andere kantoren te spreken.'

De NBA Young Profs praten dus niet alleen met jonge vakgenoten. Zij gaan juist ook in gesprek met stakeholders, zoals de universiteiten, kwartiermakers, AFM en het NBA-bestuur. Sjoerdtje: "Juist om die young professionals bij hen te vertegenwoordigen en om wat wij in ons dagelijkse werk of op evenementen horen, mee te brengen naar de mensen die uiteindelijk veel zaken bepalen en kunnen sturen. Wij willen hen laten horen hoe wij over zaken denken en zo veranderingen doorvoeren." Daphne: "Wij staan voor de standpunten van de young profs, maar wij spreken eigenlijk met alle profs. Dus juist degenen die invloed hebben op het beleid bewust laten worden van wat er speelt onder onze generatie om echt impact te kunnen maken."

Vraagstukken multidisciplinair aanvliegen

Een onderwerp dat tijdens het gesprek vaker aan bod komt, is duurzaamheid. In het kader van de pijler maatschappelijke relevantie een belangrijk thema en NBA Young Profs merkt dat het ook leeft onder de jonge generatie accountants. "Wij merken dat de jonge accountants duurzaamheid super interessant en belangrijk vinden", constateert Jeffrey. "De rol van de accountant daarin wordt steeds groter. Er zal meer gevraagd worden van de accountant. Dat strookt niet met een hoge uitstroom, een niet al te grote instroom en een hoge werkdruk. Zo bezien is het wel een belangrijk vraagstuk."

YoungProfs_JeffreyHeerschop_900x287.jpg

Jochem haakt daarop aan, want hij ziet ook mogelijkheden. "Duurzaamheid vraagt om andere expertise. Dat vind ik het mooie aan ons beroep. Je werkt in een team, je doet het werk niet alleen. Ik denk dat het met name heel belangrijk wordt, hoe je teams gaat vormgeven om bepaalde vraagstukken te kunnen beantwoorden. Zeker vanuit duurzaamheid zal je naast accountants ook andere experts binnen je teams moeten hebben. We gaan waarschijnlijk steeds meer in multidisciplinaire teams werken.

'We gaan waarschijnlijk steeds meer in multidisciplinaire teams werken.'

Dat kan weer bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het vak. Ik denk dat dat de ontwikkeling is waar wij als sector naartoe gaan. "Wij kunnen de jonge generatie in die ontwikkeling begeleiden en hun stem laten horen. Hybride werken is hier ook een prachtig voorbeeld van. Je ziet dat zeker de jonge generatie graag hybride blijft werken. Wij kunnen dat meenemen in onze activiteiten en in het gesprek met het NBA-bestuur."

YoungProfs_MaaikeWestra_900x287.jpg

Cultuurdragers

NBA-voorzitter Kris Douma noemt de leden van NBA Young Profs "cultuurdragers". Daar kunnen zij zich wel in vinden. "We zijn cultuurdragers met twee taken", legt Sjoerdtje uit. "De eerste is een signaleerfunctie. Alles wat we horen, brengen we richting het NBA-bestuur en andere stakeholders. Wij kijken toch anders naar bepaalde vraagstukken en de wereld dan een accountant twintig of dertig jaar geleden. De tweede taak is ook echt het uitdragen en implementeren van onze visie. Niet elke young professional zal actief inzetten op beweging. Maar juist door met de young professionals die zich hier wel mee bezig houden verandering te implementeren in ons gedrag, is de kans groot dat de rest meebeweegt. Zo ziet de maatschappij dat dingen ook echt anders kunnen."

De drie pijlers van NBA Young Profs

1. Lerend beroep
Accountants krijgen tijdens hun opleiding een sterke basis mee, maar het is belangrijk dat zij daarna bijblijven met ontwikkelingen die voortkomen uit een continu veranderende wereld. Lerend beroep richt zich daarom enerzijds op de huidige opleiding en houdt die tegen het licht van actuele vraagstukken. Anderzijds richt deze pijler zich op flexibele, permanente educatie na het behalen van de titel, met ruimte voor vakkennis, IT, ethiek en specialisaties.

2. Maatschappelijke relevantie
Vertrouwen in de accountant en de sector, de transparantie richting stakeholders, de verbreding van het accountantsberoep, digitalisering en de rol van de accountant in de voorlinie, zijn essentiële onderdelen van de maatschappelijke relevantie van het vak. De NBA Young Profs wil bijdragen aan de toekomst van het accountantsberoep door hier proactief de handschoen op te pakken, onder andere door het verder stimuleren van diversiteit, inclusiviteit en innovatie en digitalisering binnen het accountantsberoep.

3. Ethiek, cultuur en gedrag
Ethisch handelen is een basisvoorwaarde in het accountantsberoep. Het goede doen begint voor NBA Young Profs met het besef waarom je accountant wil zijn. Accountants dienen het maatschappelijk verkeer en de young profs willen vanuit die rol bijdragen aan een betere wereld. Om concreet aan de slag te gaan met deze visie op ethiek, cultuur en gedrag, dragen NBA Young Profs die visie breder uit door de discussie open te houden en op zoek te gaan naar best practices.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.