Magazine

NBA nieuws

Mark Vaessen bestuurslid Accountancy Europe - Marco van der Vegte kandidaat-voorzitter NBA-bestuur - Stuurgroep Publiek Belang publiceert green paper over structuurmodellen - Harm Mannak interim-directeur NBA - Accountants voor schrappen regels in zorg - NBA publiceert consultaties NOCLAR.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q1, 2018

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Tekst: Jan Jaap Boontjes

Mark Vaessen bestuurslid Accountancy Europe

De ledenvergadering van Accountancy Europe, de Europese organisatie voor accountants, heeft Mark Vaessen gekozen tot lid van de Executive Board.

Vaessen was al voorzitter van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe sinds 2013 en daarvoor van de Financial Reporting Policy Group. Hij is ook board member van EFRAG.

Als KPMG-partner in het Verenigd Koninkrijk heeft Vaessen een staat van dienst als global head of IFRS. Sinds oktober 2017 is hij terug bij KPMG Nederland als hoofd Department of Professional Practice, verantwoordelijk voor accounting en audit. Vaessen is al jaren betrokken bij het publieke debat over het accountantsberoep, mede door zijn rol in het Global Public Policy Committee (GPPC) en zijn lidmaatschap van de European Contact Group (ECG).

Met de benoeming van Vaessen blijft de NBA de komende vier jaar vertegen woordigd in de Executive Board van Accountancy Europe. Jos van Huut, sinds 2010 lid van deze board, was na twee termijnen niet langer verkiesbaar.

Marco van der Vegte kandidaat-voorzitter NBA-bestuur

De meerderheid van de leden van de NBA heeft kandidaat-voorzitter Marco van der Vegte gekozen als tijdelijk extra bestuurslid, tijdens de ledenvergadering van 19 december 2017 in Bussum.

Het bestuur van de NBA wordt tijdelijk uitgebreid in verband met de voorzittersverkiezing van komend voorjaar. Van der Vegte won de stemming om de extra zetel van tegenkandidaat Marco Moling en is per 1 januari 2018 formeel toegetreden tot het NBA-bestuur.

In totaal werden er 1.474 stemmen uitgebracht, waarvan ruim 65 procent naar Van der Vegte ging. De huidige NBA-voorzitter Pieter Jongstra gaf aan Van der Vegte in de eerste helft van 2018 te zullen ondersteunen bij zijn verdere voorbereiding op het voorzitterschap van de beroepsorganisatie.

Van der Vegte meldde zichzelf als kandidaat-voorzitter in reactie op een openbare vacature. De selectiecommissie van het NBA-bestuur schoof hem na afronding van de sollicitatieprocedure naar voren als geschikte kandidaat. Op de volgende ledenvergadering, op 18 juni aanstaande, kiezen de leden van de NBA de opvolger van Pieter Jongstra. De voorzitter moet volgens de regels van de NBA worden gekozen uit het zittende bestuur.

Stuurgroep Publiek Belang publiceert green paper over structuurmodellen

De NBA-Stuurgroep Publiek Belang heeft eind december 2017 een green paper Structuurmodellen Accountancy gepubliceerd. Het consultatiedocument is onderdeel van de NBA-veranderagenda.

De green paper beschrijft de structuur modellen binnen de Nederlandse accountancysector en hun effect op de kwaliteit van de accountantscontrole. Het document is bedoeld als startpunt voor een brede discussie over de manier waarop de sector is georganiseerd. In het green paper worden drie gangbare structuurmodellen gedefinieerd,
beschreven en geëvalueerd:

  • businessmodel: de multidisciplinaire organisatie;
  • partnermodel: partners vervullen gelijktijdig de rollen van beroepsbeoefenaar, eigenaar en ondernemer;
  • verdienmodel: de accountantsorganisatie wordt betaald door de gecontroleerde organisatie.

Daarnaast worden van elk structuurmodel de sterktes en risico’s beschreven, plus de al bestaande waarborgen om deze risico’s te beperken. Ook worden mogelijke alternatieve structuurmodellen beschreven, met hun eigen sterktes en risico’s.

NBA-voorzitter Pieter Jongstra, ook voorzitter van de Stuurgroep Publiek Belang, stelt dat de structuurmodellen in de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van het publieke debat over de sector zijn geweest. “Met dit green paper publiceren we een heldere analyse en een open discussiestuk, waarmee we uitnodigen tot een discussie over de manier waarop ons beroep is ingericht.” Een dergelijke analyse is volgens Jongstra nog niet eerder gemaakt. “Dat maakt het uniek. Het green paper onderzoekt onder welke voorwaarden de accountant naar zijn beste kunnen de essentie van zijn beroep kan uitoefenen. Daarbij is gebruikgemaakt van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek, intensieve stakeholdergesprekken en ervaringen uit de praktijk.”

Reageren op het consultatiedocument kan nog tot 31 maart 2018. Dit voorjaar wordt, mede op basis van de ontvangen reacties, een white paper uitgebracht.

Harm Mannak interim-directeur NBA

De NBA heeft Harm Mannak aangesteld als interim-directeur. Mannak is medio januari begonnen voor een periode van circa negen maanden. Hij volgt algemeen directeur Anne-Marike van Arkel op, die per 1 februari is vertrokken.

Mannak neemt de reguliere taken van de algemeen directeur waar. Daarnaast brengt hij, op basis van het NBA-visiedocument en een nog op te stellen meerjarenplan van de NBA, de voorwaarden in kaart voor een bureau-organisatie die de bijbehorende doelen kan realiseren. “Een cultuuromslag die nodig is om als moderne beroepsorganisatie ons werk te kunnen doen”, zo stelt hij.

Harm Mannak (59, gehuwd, drie kinderen) heeft een ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in verschillende sectoren, waaronder chemie, openbaar vervoer, automotive en de publieke sector (defensie, cultuur, gezondheidszorg). De directie van de NBA bestaat met zijn komst opnieuw uit twee leden: Mannak en directeur Berry Wammes.

Accountants voor schrappen regels in zorg

Accountants willen graag meewerken aan verlaging van de administratieve lasten in de zorg, ook als dat leidt tot minder werk voor accountants.

Dat schrijven NBA-voorzitter Pieter Jongstra en Rob Leensen, voorzitter van de NBA-sectorcommissie Coziek, in een brief aan Bruno Bruins, minister Medische Zorg en Sport.

Op 31 januari 2018 debatteerde de Tweede Kamer over de lastendruk en de gestegen accountantskosten in de zorg. Tijdens het debat zegde de minister naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) toe dat ook de accountantssector wordt uitgenodigd mee te denken over het beteugelen van de bureaucratie. In het regeerakkoord zijn zogenaamde ‘schrapsessies’ aangekondigd om de lastendruk in de zorgsector te verminderen. Tijdens het debat gaven verschillende partijen aan dat ook het breed invoeren van horizontaal toezicht kan bijdragen aan het terugdringen van de administratieve lasten.

Balans verschuiven

De NBA is van harte bereid om mee te denken over lastenvermindering, aldus Jongstra en Leensen. De beroepsorganisatie heeft de af gelopen jaren al diverse initiatieven genomen, maar om tot een structurele daling van administratie- en accountants kosten te komen zijn verdere stappen noodzakelijk. “Als beroepsorganisatie hebben wij een duidelijke visie op het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg. Deze visie richt zicht niet alleen op de jaarrekening, maar ziet vooral toe op het veelvoud aan bijzondere verantwoordingen alsmede de WNT-verantwoording. Wij zien goede mogelijkheden om daarin te schrappen.”

In een artikel op Accountant.nl zetten Leensen en Coziek-leden Wil-Jan van de Rijdt en Helmer de Coninck de visie van de NBA uiteen. Volgens hen valt er veel winst te halen in het primaire zorgproces door (overbodige) regels te schrappen en meer vertrouwen te stellen in de professionaliteit van zorgmedewerkers. De balans moet verschuiven van ‘regels en controle’ naar ‘professionaliteit en vertrouwen’.

NBA publiceert consultaties NOCLAR

De NBA heeft onder de noemer ‘NOCLAR’ drie consultaties gepubliceerd die te maken hebben met niet-naleving van wet- en regelgeving en de uitwerking op de Standaarden van de NV COS. De NBA introduceert de Nadere voorschriften NOCLAR (‘Non-Compliance with Laws and Regulations’) met de slogan ‘Accountants kijken niet weg!’.

“Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als bij hun eigen organisatie of cliënt wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Op het gebied van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant”, aldus de NBA.

De drie consultaties gaan over ontwerp-nadere voorschriften NOCLAR (NV NOCLAR), standaarden in de NV COS die als gevolg daarvan worden aangepast, standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten’ en de daarop betrekking hebbende NBA-handreiking 1136.

NV NOCLAR

De NV NOCLAR werkt wat er in de beroepsregels staat verder uit. Accountants moeten volgens de VGBA al actie ondernemen wanneer zij een overtreding van wet- en regelgeving constateren. De NV NOCLAR geeft volgens de NBA duidelijker aan wat van accountants mag worden verwacht en biedt accountants en maatschappij “meer houvast”. Het is een uitwerking van door de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) vastgestelde regelgeving. In juli 2016 is de Code of Ethics hiermee uitgebreid.

Standaarden in de NV COS

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft ISA 250 (‘Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten’) aangepast, om de IESBA Code of Ethics (uitgebreid met NOCLAR) en ISA 250 op elkaar aan te laten sluiten. Er zijn ook wijzigingen in andere standaarden van de IAASB
doorgevoerd, uit oogpunt van consistentie en om te zorgen dat deze standaarden ook aansluiten op de IESBA Code. De herziene ISA 250 en de wijzigingen in andere standaarden van de IAASB zijn vertaald en liggen nu voor ter consultatie. Deze worden uiteindelijk opgenomen in de nieuwe versie van de NV COS.

Standaard 4410 en Handreiking 1136

Standaard 4410 en NBA-handreiking 1136 worden apart geconsulteerd. Volgens de NBA is dat “omdat Standaard 4410 een belangrijke standaard is voor accountants in de mkb-praktijk en sprake is van meerdere wijzigingen”. In zowel Standaard 4410 als NBA-handreiking 1136 zijn aanpassingen nodig door de beoogde inwerkingtreding van de NV NOCLAR. Ook is gelijktijdig een aantal andere aanpassingen aangebracht.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.