Magazine

Btw-factureringsregels 2013

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Omzetbelasting treedt op 1 januari 2013 in werking. Vanaf dat moment gelden in de Europese Unie nieuwe factureringsregels voor de btw.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2012

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

De reden voor het nieuwe wetsvoorstel is een Europese wijzigingsrichtlijn voor de aanpassing van de factureringsregels. De nieuwe regels moeten het factureren eenvoudiger, moderner en elektronischer maken en daarmee de administratieve lasten terugbrengen.

Factuuruitreiking

Het uitreiken van een factuur is zowel onder de huidige als onder de nieuwe regeling verplicht als de ondernemer:

 • leveringen of diensten verricht aan een andere ondernemer of rechtspersoon die geen ondernemer is;
 • een vooruitbetaling ontvangt;
 • een afstandsverkoop verricht;
 • een nieuw vervoersmiddel aan een particulier in een ander EU-land levert.

Doet geen van deze gevallen zich voor maar wenst de ondernemer toch een factuur uit te reiken, dan hoeven de factuurvereisten niet te worden nageleefd. Het uitreiken van de factuur is dan immers niet verplicht.

Wanneer de ondernemer een diverse klantenkring heeft (klanten met een verschillende btw-status), dan hoeft hij pas een factuur af te geven als de afnemer daar om vraagt. Het is dan voor de leverancier namelijk niet eenvoudig om steeds de status van zijn afnemer na te gaan.

Belangrijkste wijzigingen

Toepasbare regels

Per 1 januari 2013 gelden de factureringsregels van het land waar de goederenlevering of dienst wordt belast. In enkele situaties gelden de factureringsregels die van toepassing zijn in de lidstaat waar degene die de prestaties verricht zetelt, een vaste inrichting heeft gevestigd van waaruit hij de prestaties verricht of waar hij zijn woonplaats/gebruikelijke verblijfplaats heeft. Dat is het geval als:

 • de leverancier niet is gevestigd in het EU-land waar de goederenlevering of de dienst wordt verricht en de verschuldigde btw wordt geheven van de afnemer;
 • de dienst of levering in een niet-EU-land wordt verricht;
 • de afnemer de factuur opmaakt. Dan gelden de regels van het EU-land waar de goederenlevering of dienst wordt verricht. De leverancier moet voorafgaand aan de levering afspreken dat de afnemer de factuur opmaakt. Daarnaast moet hij aan alle wettelijke eisen voldoen en de afnemer tijdig op de hoogte stellen wanneer hij een factuur niet wil aanvaarden.

Vermelding op de factuur

In bepaalde gevallen moet een ondernemer, naast de overige factuurvereisten, verplicht een bepaalde aanduiding in de factuur opnemen als hij een bepaalde dienst of levering verricht. Per 1 januari 2013 gaat het daarbij om de volgende gevallen en bijbehorende vermeldingen:

 • bij het uitreiken van de factuur door de afnemer in plaats van de leverancier (‘factuur uitgereikt door afnemer’);
 • bij een vrijstelling (‘prestatie vrijgesteld van btw’);
 • bij toepassing van de verleggingsregeling (‘btw verlegd’);
 • als de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd (‘bijzondere regeling reisbureaus’);
 • bij toepassing van de margeregeling (‘bijzondere regeling - gebruikte goederen’ of ‘bijzondere regeling - kunstvoorwerpen’ dan wel ‘bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’).

Vereenvoudigde factuur

Met ingang van 1 januari 2013 is het toegestaan om een vereenvoudigde factuur uit te reiken als het factuurbedrag niet hoger is dan 100 of als het een correctiefactuur betreft. Tot 1 januari 2013 was dit alleen mogelijk voor het openbaar en taxivervoer, en bij verstrekkingen in de horeca, inruiltransacties tussen ondernemers, het uitreiken van verzamelfacturen en het verstrekken van acceptgiro's of automatische overschrijvingen. Het feit dat de factuur is vereenvoudigd doet niets af aan een eventueel recht op aftrek van voorbelasting van de afnemer. De volgende gegevens moeten nog steedsworden vermeld op de vereenvoudigde factuur:

 • de datum van uitreiking;
 • een identificatie van de leverancier of dienstverrichter;
 • een omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten;
 • het btw-bedrag dat moet worden betaald of gegevens waardoor het btw-bedrag kan worden berekend.

Elektronische factuur

Bij het elektronisch factureren is de afgelopen jaren gebleken dat de nationale regels van de EU-lidstaten sterk verschillen. Bij grensoverschrijdende transacties brengt dit onduidelijkheden met zich mee. Daardoor is het gebruik van het elektronisch factureren nog niet volledig uit de verf gekomen.

Om dit te stimuleren heeft de staatssecretaris al eerder goedgekeurd dat de elektronische factuur vormvrij kan worden opgemaakt en worden verstuurd. De nieuwe wettekst wordt nu in lijn met deze goedkeuring gebracht. De ondernemers zelf bepalen voortaan dus op welke wijze de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur worden gerealiseerd. De administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden hierdoor, naar verwachting, verlaagd.

Noot
Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies te Heelsum.

Carola van Vilsteren is eigenaar van Van Vilsteren BTW Advies.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.