Nieuws

Dijsselbloem: Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties vergt meer tijd

Omdat de verwerking van de reacties op het wetsvoorstel 'Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties' enige tijd in beslag heeft genomen kan het voorstel niet tegelijk met het wetsvoorstel 'Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen' bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen regelt de implementatie van het in april 2014 aangenomen Europese hervormingspakket voor de auditmarkt. Het wetsvoorstel Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties regelt onder andere onafhankelijk toezicht bij oob-accountantsorganisaties, een geschiktheidstoets voor beleidsbepalers bij deze organisaties en uitbreiding van de bevoegdheden van toezichthouder AFM.

Aanvankelijk was het de bedoeling de voorstellen gelijktijdig in de Tweede Kamer te behandelen. Maar omdat de EU-richtlijn en -verordening uiterlijk 17 juni 2016 geïmplementeerd moeten zijn in nationale wet- en regelgeving en het wetsvoorstel met aanvullende maatregelen vertraging heeft opgelopen is dat niet meer mogelijk. De twee wetsvoorstellen worden nu los van elkaar ingediend.

De minister streeft ernaar de Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen binnen enkele weken bij de Kamer in te dienen. Het wetsvoorstel Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties legt Dijsselbloem dit voorjaar voor advies voor aan de Raad van State. Hij verwacht het advies in de zomer van 2016, waarna het wetsvoorstel direct na het zomerreces wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

"Indien de behandeling van het wetsvoorstel verder volgens planning verloopt, dan kan het vervolgens in het voorjaar van 2017 behandeld worden in de Eerste Kamer. Op dit moment is de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties dan 1 juli 2017", aldus Dijsselbloem.

Geschiktheidstoets

Omdat de AFM straks naar verwachting ongeveer 115 personen moet toetsen op geschiktheid, is het volgens de minister noodzakelijk in dit wetsvoorstel overgangsrecht op te nemen. "In het wetsvoorstel wordt vastgelegd dat zittende dagelijks beleidsbepalers en bestuurders (van het in Nederland gevestigde onderdeel van het netwerk waar het beleid overwegend wordt bepaald) tot zes maanden na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel geacht worden geschikt te zijn, behoudens tussentijdse herbenoeming. Voor personen die belast zijn met het interne toezicht geldt een overgangstermijn van twaalf maanden."

"Dit neemt niet weg dat accountantsorganisaties die vaart willen maken met de implementatie van verbetermaatregelen al voor de inwerkingtreding van de wet verzoeken voor geschiktheidstoetsing in kunnen dienen bij de AFM. Overigens kan ook voor het verlopen van de overgangsperiode een onderzoek naar de geschiktheid worden ingesteld door de AFM. Daarvoor is van belang dat feiten of omstandigheden daar aanleiding toe geven."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.