Nieuws

Administratieve lasten corporaties aangepakt

Brancheorganisatie Aedes, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben gisteren een convenant getekend om de administratieve lastendruk in de corporatiesector te verminderen.

Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 zijn corporaties jaarlijks negentig miljoen euro kwijt aan administratiekosten, ruim drie keer zoveel als voor de wet, zo berekende adviesbureau Sira in opdracht van Aedes. De corporatiekoepel trok daarover begin vorige maand aan de bel.

SBR

Het convenant moet de informatie-uitwisseling tussen de partijen in de corporatiesector verbeteren. Eerste stap daarin is de afspraak dat Standard Business Reporting (SBR) de standaard wordt voor gegevensuitwisseling binnen de sector.

Corporaties krijgen met de deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel al met SBR te maken. Dat was ook de reden om voor SBR te kiezen voor de sectorspecifieke gegevensuitwisseling, zoals de prognose- en verantwoordingsinformatie dPi en dVi. Daarnaast blijven de corporaties gebruik maken van de sectorstandaarden van CORA en VERA.

Naast de invoering van SBR willen de ondertekenaars de afstemming tussen aanbod en vraag van informatie optimaliseren. De gegevensuitvraag moet daarmee de komende vijf jaar met gemiddeld 10 procent per jaar afnemen.

Andere maatregelen

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren nog een aantal andere maatregelen aan om de lastendruk te beteugelen, onder andere naar aanleiding van verbetervoorstellen uit het Sira-rapport.

Zo is het streven dat corporaties per verslagjaar 2019 hun woningen alleen nog hoeven te waarderen op marktwaarde en de daarvan afgeleide beleidswaarde. Ook wordt onderzocht of de wijze van marktwaardering voor corporaties eenvoudiger kan.

Daarnaast is in het geactualiseerde accountantsprotocol tegemoet gekomen aan de wens van accountants en corporaties om de 0%-rapportagetolerantie grotendeels te schrappen. "Dit betekent dat de controlerende accountant niet elke onvolkomenheid hoeft te rapporteren, maar de tolerantie die accountants hanteren om het oordeel te bepalen wordt niet aangepast", aldus de minister.

Ook wordt in de evaluatie van de herziening van de Woningwet bekeken of de aanleverdatum voor de wettelijk verplichte verantwoordingsinformatie structureel van 1 mei naar 1 juli verschoven kan worden, zoals in 2017 is gedaan en onlangs ook voor 2018 is besloten.

Evaluatie Woningwet

Ollongren stuurt de evaluatie van de Woningwet naar verwachting eind volgend jaar naar de Tweede Kamer. Bij die evaluatie zal de minister "waar mogelijk wijzigingsvoorstellen schetsen".

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.