Nieuws

Ledenvergadering NBA: live verslag

Kon u niet zelf aanwezig zijn tijdens de ledenvergadering van de NBA in Bussum, maar bent u benieuwd naar het verloop van de vergadering? Of stemde u via volmacht en wilt u de uitslag van de verkiezing graag weten?

Onderstaande liveblog van Accountant.nl geeft een weergave van het verloop van de ALV op dinsdagavond 19 december. De laatst geplaatste berichten vanuit het Spant staan bovenaan, met vermelding van het tijdstip van plaatsing. De redactie heeft ook bericht via Twitter, te vinden via @accountant_nl.

Liveblog

20:53

Over naar de stemming. De voorzitter vraagt de notaris de stemming te openen. Er zijn 1475 stemgerechtigde leden, inclusief machtigingen. In totaal worden daarvan 1466 stemmen uitgebracht. Van der Vegte wint met 940 stemmen (65,37 procent). Moling krijgt 498 stemmen (34,63 procent). Er zijn 28 blanco stemmen.

De voorzitter dankt Moling voor zijn kandidaatstelling en de mogelijkheid voor de leden om een keuze te kunnen maken. Hij gaat daarna naar de rondvraag.

Na een vaktechnische vraag van John Weerdenburg sluit voorzitter Jongstra even voor 21.00 uur de vergadering. 

20:44
Vragen aan Marco van der Vegte. Wat als zijn werkgever onder vuur ligt? Is dat geen reden om zich als kandidaat terug te trekken? Hij geeft aan daar wel even over te hebben nagedacht, maar het was gezien de situatie volstrekt niet aan de orde.

Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom er steeds een voorzitter gekozen wordt vanuit de big four. In de tijd van de NOvAA werd er toch ook altijd een prima mkb-voorzitter gevonden. Jongstra geeft aan dat de NBA zijn best heeft gedaan een kandidaat vanuit het mkb te vinden, maar dat is niet gelukt.

Van der Vegte wordt gevraagd naar zijn aandacht voor de mkb-accountant, die hij in zijn inleiding maar beperkt heeft genoemd. Hij benadrukt het mogelijke federatieve model van de NBA, dat meer ruimte biedt aan de diverse ledengroepen.

Is het tijd voor een wettelijk controleur in overheidsdienst? Van der Vegte wijst in dat verband op de komst van het nieuwe NBA-paper over partner- en verdienmodellen.

Volgens Van der Vegte wordt de perceptie over het beroep vooral gedreven door de controlepraktijk. Hij krijgt kritische vragen over de echte kleinpraktijk, die het volgens de vragensteller aan het verliezen is van boekhoudkantoren.

Hoe gaat hij de belangen van Deloitte en die van de NBA en alle leden scheiden, wil San Croonenberg weten. Van der Vegte benadrukt dat hij geen bestuurlijke rol meer heeft nu, binnen Deloitte. Hij voorziet geen probleem in dat opzicht.

De zaal vraagt of, als Van der Vegte gekozen wordt, hij voelt voor benoeming van Moling als collega-bestuurslid, gezien diens lef om zich kandidaat te stellen. Dat zou echter opnieuw uitbreiding van het bestuur vragen, "dan moeten we terug naar agendapunt 4a", aldus Van der Vegte.

Geert Drechsler nodigt Van der Vegte uit om bij zijn kantoor een dag te komen kennismaken met de echte mkb-praktijk. Die neemt dat graag aan, want zijn samenstelervaring is uit zijn juniortijd, al stelt hij nog wel de jaarrekening van zijn vrouw samen (gejoel).

Van der Vegte is fel bij vragen over de zaak Steinhoff. Hij benadrukt tevens zijn jarenlange passie voor het vak, wat resulteert in applaus.
20:20
Marco van der Vegte gaat direct bij opening van zijn verhaal in op de zaak Steinhoff. Hij benadrukt de zorgvuldige cliëntacceptatie binnen Deloitte. "Jammer dat er soms al geoordeeld wordt over zaken voordat de casus duidelijk is", zegt hij.

De keten die wij als leden zijn moet ijzersterk zijn. Van der Vegte wil zijn veranderervaring van de afgelopen jaren bij Deloitte graag inzetten voor de beroepsorganisatie. We hebben als doel gesteld: de kwaliteitsgerichte cultuur moet omhoog, zegt hij over zijn ervaring binnen de eigen organisatie. Het is niet altijd makkelijk om zo'n proces te leiden. Je moet wel accepteren dat je gaat veranderen. Dat gaat niet altijd over rozen.

Van der Vegte wil als NBA-voorzitter focussen op drie prioriteiten: vernieuwen, verbeteren en verbinden. We moeten dat samen doen, leren van elkaar. We moeten klaar staan voor morgen, maar ook voor overmorgen. Daar hebben we elkaar bij nodig, stelt hij.

Een suggestie van de NBA Young Profs is om te komen tot één titel met daarna specialisatie. "Een goed voorstel om nader te onderzoeken", meent hij. Ook het PE-stelsel moet worden vernieuwd. We moeten verbeteren, "daarvoor is zowel hard als zacht leiderschap nodig". We moeten elkaar durven aanspreken. Er is volgens hem ook een scherpe dialoog nodig met de AFM en de MCA.

"We moeten ook zoeken naar wat elkaar verbindt." Meer kennis delen, bijvoorbeeld rondom zorg en onderwijs. Van der Vegte wil staan voor verbindend leiderschap. Hij wil het federatief model voor de NBA zeker nader onderzoeken. Hij kijkt ernaar uit om volop aan de slag te gaan.
20:05
Er zijn vragen vanuit de zaal aan Moling. Hij benadrukt de extra aandacht voor de mkb-accountant, binnen een federatief model. Ook moeten we meer aandacht geven aan het versterken van het 'merk' accountant. Moling geeft aan het voorzitterschap van Novak te zullen opgeven als hij tot voorzitter wordt gekozen.

Gabriel van de Luitgaarden vraagt naar de positie van de accountants in business, waar Moling zich eerder kritisch over heeft uitgelaten. Moling stelt dat hij daarbij sprak als voorzitter van Novak. Als NBA-voorzitter wil hij er zijn voor alle leden. Hij is positief over het visiedocument van de AiB'ers.

Moling krijgt kritiek van de zaal over zijn verwijzing naar Steinhoff in zijn inleiding: ongepast naar zijn tegenkandidaat. Reden voor een vraag over zijn stijl van leidinggeven. Moling stelt juist een "verbinder" te willen zijn, maar wel zaken duidelijk te willen benoemen.

Arjan Brouwer vraagt Moling naar eerdere statements over het willen stopzetten van belangenbehartiging door de NBA. Moling: mkb-leden willen juist meer praktische ondersteuning, maar een beroepsorganisatie moet duidelijk aangeven waar de grenzen van belangenbehartiging liggen.

Ook wordt gevraagd naar zijn bestuurlijke ervaring, mede gezien het complexe en internationale krachtenveld. Moling wijst op zijn ervaring onder meer als Novak-voorzitter.

Wat gaat hij praktisch doen voor de mkb-accountant, als hij voorzitter wordt. En waar is de solidariteit? Moling wil eerst kijken naar visie, strategie en doelstellingen die gerealiseerd moeten worden.

Waarom heeft u zich niet eerder kandidaat gesteld, is een andere vraag. Moling geeft aan eerst te hebben gehoopt op een niet-big four kandidaat. Pas toen dat anders liep heeft hij besloten zich kandidaat te stellen.

Vraag van Arthur van Bemmel, voorzitter Young Profs: hoe wilt u het beroep voor de toekomst aantrekkelijk houden? Moling: we moeten vooral de veelzijdigheid centraal stellen.

Moling geeft aan ook branchespecialisatie verder te willen invullen binnen de NBA. Voor het onafhankelijk voorzitterschap is eerst een duidelijk profiel nodig.
19:34
Jongstra licht nu de verkiezing van een kandidaat-bestuurslid toe. Het bestuur heeft een kandidaat naar voren geschoven, net als een groep van meer dan vijftig leden. Vanuit de ledengroepen zijn geen kandidaten aangedragen.

Eerst stelt Marco Moling zich voor aan de aanwezige leden. "Beste collega's, we hebben goud in handen." We moeten niet bang zijn voor vernieuwing, stelt hij. We hebben vandaag echt iets om te kiezen. "Natuurlijk moet de stem van de big four binnen het bestuur gehoord worden. Maar dat is geen reden voor een voorzittersmonopolie."

Hij wenst Marco van der Vegte sterkte met het oog op het Steinhoff-dossier. Moling is geen kandidaat die "aan het pluche blijft hangen, maar een verandervoorzitter wil zijn". Hij wil naar een federatief model en de omslag maken naar een onafhankelijk voorzitterschap. "Ik wil een voorzitter zijn voor alle leden."

Een voorzitter moet kunnen luisteren. Moling wil de boer op, om te horen wat de leden verwachten van de NBA. "Alleen samen kunnen we bouwen aan een betere beroepsorganisatie." Waar ondernemers verwachtingen hebben, "daar ligt de toekomst van ons beroep."

Moling wil "de ramen open zetten". Een sterke beroepsorganisatie die verschillen benoemt, een organisatie "met lef". De leden moeten echt waar voor hun geld krijgen, de NBA moet verschil maken en deugen. "Voor die NBA wil ik mij met hart en ziel inzetten. U bent mijn NBA."
19:18
Er is een motie ingediend door meer dan tien leden. "Wij verzoeken het bestuur onderzoek te doen naar een bestuur bestaande uit drie onafhankelijke leden". Jongstra: we denken na over een onafhankelijke voorzitter. We hebben nu een afspiegelingsbestuur. Dit jaar is door het bestuur toch gekozen voor een voorzitter uit eigen gelederen, met name met het oog op het ingezette verandertraject. Ook beide kandidaat-voorzitters hebben aangegeven het onafhankelijk voorzitterschap te willen onderzoeken. Jongstra wil dat op korte termijn agenderen. Ook de motie over drie onafhankelijke bestuurders wordt daarin meegenomen, maar dat vraagt om een wetswijziging. Het NBA-bestuur moet nu minstens uit zeven leden bestaan.

Arjan Brouwer (PwC) stelt: het idee was toch om nu eerst na te denken over de visie en dan pas weer over de governance. En dan ook de hele governance, niet een detail daaruit. Reactie van Jongstra: we zijn al vergevorderd met de visie, dus we willen wel zaken alvast gaan onderzoeken. Maar dat is iets anders dan een uitgewerkt governancevoorstel.

Een andere suggestie uit de zaal is om de termijn van het voorzitterschap te verlengen, gezien de complexiteit en de snelle ontwikkelingen.
19:06
De leden stemmen nu voor tijdelijke uitbreiding van het bestuur, van dertien naar veertien zetels. In totaal worden hierbij 1456 stemmen uitgebracht. Voor is 93,67 procent van de aanwezige leden. Dus kan worden overgegaan tot de verkiezing van een nieuw bestuurslid.
19:00
Op de agenda nu de tijdelijke uitbreiding van het NBA-bestuur met een nieuw bestuurslid, van dertien naar veertien zetels, tot aan de ledenvergadering van 18 juni 2018. "Als we hier niet voor kiezen is ook de verkiezing van een extra bestuurslid niet aan de orde", aldus Jongstra. Enkele leden verzoeken om stemming hierover. Jongstra stelt de aanwezige notaris voor aan de zaal, zij houdt zicht op juist verloop van de stemprocedure.
Jongstra licht de stemprocedure toe en gebruik van het stemkastje, met een rode correctieknop. Er is eerst een proefstemming: "Werkt u tussen Kerst en Oud & Nieuw?" De notaris opent de stemming. Uitkomst: bijna 57 procent werkt tussen de feestdagen. Totaal zijn bij deze vraag 1399 stemmen uitgebracht.
18:47
Accountant in business Jasper van Hoeven, bestuurslid NBA en betrokken bij het visietraject, spreekt rondom het visiedocument over de maatschappelijke relevantie van de accountant. Hij kiest als metafoor de witte doktersjas, die staat voor geloofwaardigheid en deskundigheid.

Na hem de zelf afwezige Jan Wietsma, die via een videoboodschap een toelichting geeft op het thema 'Vernieuwende kracht'. Innovatie is essentieel om relevant te blijven, aldus Wietsma. Hij roept de leden op om suggesties te doen voor het vervolg.

Marc Hogeboom licht ten slotte het thema 'Kwaliteit onomstreden' toe. We moeten het samen doen, benadrukt hij. "Want achter een falende accountant staat ook vaak een falende cfo." De oplossing realiseren we niet door naar elkaar te wijzen. Een oplossing is bijvoorbeeld wel de recent gezamenlijk opgestelde oorzakenanalyse.
18:30
Eerste echte punt op de agenda van de ALV is bespreking van de toekomstvisie voor het beroep. Het NBA-bestuur presenteert nog voor de Kerst haar visie op de toekomst van het partner- en verdienmodel, zo kondigt voorzitter Jongstra aan.

Robert Mul (NBA) schetst het voortraject van de totstandkoming van de bestuursvisie, van het eerste inspiratiedocument in december 2016 tot het concept-document nu en het traject hierna. Hierna drie bijdragen over evenveel thema's uit het document.
18:21
Eerst reikt voorzitter Jongstra aan acht NBA-leden voor hun werk binnen het zogenaamde PUM-netwerk de Loftrompet uit. Vijf van hen zijn aanwezig tijdens de ALV. "Er is ruimte voor meer PUM-leden binnen het netwerk", aldus één van de PUM-ers.

Een extra Loftrompet is er voor vertrekkend algemeen directeur Anne-Marike van Arkel, die eind januari 2018 na ruim elf jaar vertrekt bij achtereenvolgens NOvAA en de NBA. Jongstra dankt haar voor haar bijdrage bij onder andere de fusie tussen NOvAA en NIVRA, het onderwijs en het succesvol invoeren van de beroepseed. Van Arkel dankt daarna de leden, ze heeft haar rol met veel plezier vervult. "Het waren hartstikke mooie jaren."
18:07
Rond zeshonderd deelnemers en bijna duizend volmachten vanavond tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBA in Spant in Bussum. Voorzitter Jongstra opent de vergadering. Iedere stemgerechtigde heeft een stemkastje. Leden kunnen maximaal twee keer het woord voeren. De bestuurders en directie achter de tafel worden voorgesteld. “En je moet Marco heten om de volgende voorzitter te worden."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.