Nieuws

Kantoren werken met SRA en NBA aan duurzame kwaliteitsverbetering

De grote en middelgrote accountantskantoren gaan samen met de SRA en de NBA een verdere impuls geven aan duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Daarvoor is een gezamenlijke stuurgroep Publiek Belang ingesteld, die werkt aan een plan met een meerjarig karakter. Naar verwachting verschijnt dat plan in juni aanstaande.

Mede gezien de bevindingen van de Monitoring Commissie Accountancy vinden de kantoren en de beroepsorganisatie het tijd om het bestaande verbeterprogramma te evalueren en een nieuwe impuls te geven aan de kwaliteitsverbetering. Sinds najaar 2014 werkt de sector aan de implementatie van de 53 maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’. Dat verbeterprogramma wordt doorgezet, maar is na tweeënhalf jaar wel toe aan een nieuwe impuls.

Opdracht

De stuurgroep heeft als opdracht om een meerjarige prioriteitsagenda op te stellen voor de auditsector, gericht op kantoren met een Wta-vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles en op de beroepsorganisatie. Basis daarvoor is volgens de stuurgroep een “actuele probleem- en oorzakenanalyse en een helder geformuleerde, collectieve kwaliteitsambitie”.  

De stuurgroep moet toezien op en sturing geven aan de uitvoering van die prioriteitsagenda, “door middel van een gestructureerde veranderaanpak, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van kantoren en beroepsorganisatie”.

NBA-voorzitter Pieter Jongstra, tevens voorzitter van de Stuurgroep Publiek Belang: “De 53 maatregelen hebben tot goede en noodzakelijke verbeteringen geleid. De sector heeft het merendeel van de verbetermaatregelen inmiddels ingevoerd. Zo hebben alle oob-kantoren een onafhankelijke Raad van Commissarissen ingesteld en hun belonings- en beoordelingscriteria aangepast. Er is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut opgericht en nagenoeg alle accountants hebben een beroepseed afgelegd. Ook wordt er hard gewerkt aan meetbare cultuurverbetering. De effecten van het verbeterplan worden daarmee zichtbaar. Als sector zijn wij ons er goed van bewust dat dit veel tijd vergt. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er meer nodig is om een verdere kwaliteitsgerichte cultuur te bewerkstelligen.”

Controlekwaliteit centraal

Controlekwaliteit en de verbetering daarvan vormen het centrale uitgangspunt voor de stuurgroep. Daarbij zijn de volgende onderwerpen op de agenda gezet.

  • Het opstellen van een consistente en gemeenschappelijk gedeelde definitie van controlekwaliteit
  • Het inventariseren van methoden en bevindingen van oorzakenanalyses rondom tekortkomingen in de controlekwaliteit bij grote kantoren en het stimuleren van kennisdeling naar de gehele sector  
  • Het evalueren van de effecten van het partner- en verdienmodel van de accountantsorganisaties, plus de combinatie van controle en advies binnen één organisatie
  • Het opstellen van een beleidsplan fraude, dat moet resulteren in breed gedragen afspraken over de rol van de accountant en de gecontroleerde bij fraudevraagstukken
  • Het bewerkstelligen van een duurzame en meetbare cultuur- en gedragsverbetering, onder andere op basis van de resultaten van de cultuurscan
  • Het intensiveren van de maatschappelijke dialoog.

De stuurgroep zal bij de uitwerking van genoemde onderdelen nauw samenwerken met de Foundation for Auditing Research (FAR), om zo de noodzakelijke toetsing en wetenschappelijke onderbouwing van de plannen te waarborgen.

Samenstelling

De stuurgroep Publiek Belang is samengesteld uit bestuurlijk vertegenwoordigers van de controlepraktijk. De leden van de stuurgroep zijn Paul Dinkgreve (SRA), Egbert Eeftink (KPMG), Peter Hopstaken (Mazars), Pieter Jongstra (NBA, voorzitter), Roland Ogink (namens de werkgroep niet-oob), Marco van de Vegte (Deloitte) en Berry Wammes (NBA). 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.