Nieuws

Ontwerpbesluit aanwijzing oob's naar Kamers

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft het ontwerpbesluit waarin geregeld wordt dat meer organisaties worden aangemerkt als organisatie van openbaar belang (oob) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

In het ontwerpbesluit worden woningcorporaties met meer dan vijfduizend verhuureenheden, netbeheerders, grote pensioenfondsen en drie grote instellingen voor het wetenschapsbeleid (KNAW, KB en NWO) aangewezen als oob's in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Door de oob-status worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Een voorontwerp van het besluit is in 2017 openbaar geconsulteerd.

In totaal zullen ongeveer vijftien grote pensioenfondsen, 143 toegelaten instellingen (woningcorporaties) met meer dan vijduizend verhuureenheden, drie instellingen voor het wetenschapsbeleid en acht netbeheerders worden aangemerkt als oob. Dit maakt dat in totaal 169 instellingen worden aangemerkt als oob. In het besluit is ook overgangsrecht opgenomen.

Nalevingskosten

De aanvullende waarborgen bij oob-controles leiden tot aanvullende nalevingskosten voor accountantsorganisaties en gecontroleerde instellingen. Grootste kostenpost is volgens de toelichting bij het besluit de verplichte opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Het aantal uren dat structureel gepaard gaat met de uitvoering van een kwaliteitsbeoordeling wordt op minimaal acht en maximaal tachtig uur geschat. Als uitgegaan wordt van tachtig uur bij een uurtarief van vijfhonderd euro bedragen de nalevingskosten voor accountantsorganisaties bijna 6,8 miljoen euro.

Daarnaast brengen de verplichting voor oob's om een auditcommissie te hebben en de uitgebreide controleverklaring kosten met zich mee. Of uit de verplichte kantoorroulatie kosten voortvloeien voor de controlecliënt is lastig in te schatten, aldus de toelichting.

Corporaties

De grens waarboven woningcorporaties onder het oob-regime vallen is gesteld op vijfduizend verhuureenheden, in afwijking van de eerder aangekondigde verhoging van de grens naar 2500 eenheden. Na een adviesaanvraag gaf de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) aan dat zowel 2500 als vijfduizend verhuureenheden werkbaar is, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelde voor om te verhogen naar vijfduizend. De NBA adviseerde om de grens verder te verhogen naar tienduizend eenheden, om eventuele problemen rondom de beschikbaarheid van accountants te voorkomen. Gekozen is voor de grens van vijfduizend verhuureenheden omdat die grens het meest recht doet aan de verschillende adviezen, zo staat in de toelichting.

Ook Aedes heeft aangedrongen op verhoging naar tienduizend verhuureenheden. De corporatiekoepel laat in een reactie op het ontwerpbesluit weten dat het tevreden is met verhoging van de grens, maar dat het net als de NBA liever een verhoging naar tienduizend verhuureenheden had gezien. "Dit sluit ook beter aan bij de vereisten van oob's, zoals het beschikken over een auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken. In de Woningwet is deze vereiste al opgenomen bij een grens van tienduizend vhe."

Na afloop van de zogenaamde voorhangperiode van vier weken wordt het ontwerpbesluit aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd en vervolgens vastgesteld.

Update 13 november 2018
Minister Hoekstra heeft de voorhangtermijn verlengd tot 21 december. De Tweede Kamer heeft hierdoor gelegenheid de behandeling van dit ontwerp te betrekken bij het nog te agenderen algemeen overleg accountancy.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.