Nieuws

AVG krijgt uitzondering voor accountants

Er komt op verzoek van de NBA een uitzondering voor accountants in de uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), zodat accountants bijzondere categorieën persoonsgegevens kunnen controleren in het kader van hun wettelijke controletaken.

Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief over de voorgenomen wijzigingen van de UAVG en de AVG. Accountants verwerken persoonsgegevens bij wettelijke controles. Over het algemeen gaat het om gewone persoonsgegevens, zoals gegevens over klanten of werknemers van het bedrijf dat wordt gecontroleerd, maar soms zijn er situaties waarin een accountant in aanraking komt met zogenoemde bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals patiëntengegevens van ziekenhuizen.

Verwerkingsverbod

Voor bijzondere categorieën persoonsgegevens geldt een verwerkingsverbod, waarop uitzonderingen bestaan, maar een dergelijke uitzondering is er momenteel nog niet voor accountants. De NBA heeft daarom verzocht in de UAVG een duidelijke uitzondering op te nemen voor accountants om bijzondere categorieën persoonsgegevens te mogen verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke controletaken. Een dergelijke uitzondering perkt het medisch beroepsgeheim overigens niet in, meldt de minister. "Dat blijft onaangetast".  

Minister Dekker: "Gelet op de wettelijke verplichtingen voor vele bedrijven en organisaties om accountantscontrole te laten uitvoeren, is het reëel om dit verzoek van de NBA te honoreren; een verplichting moet immers ook kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt ook onderschreven door de AP in haar advies over het wetsvoorstel UAVG. De ministeries van JenV, VWS en Financiën zijn inmiddels bezig op genoemd punt een wetswijziging voor te bereiden."

BSN-nummers

Daarnaast meldt de minister ook dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om gebruik van het BSN toe te staan "ten behoeve van het uitoefenen van de poortwachtersfunctie van instellingen, zoals banken, andere financiële ondernemingen en verschillende beroepsbeoefenaars zoals advocaten, notarissen en accountants". Volgens de minister kan gebruik van BSN-nummers het makkelijker maken voor onder meer accountants om onderzoek te doen naar hun cliënten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). "Met het oog op die vraag heeft de minister van Financiën mede namens de minister van JenV onlangs de Autoriteit Persoonsgegevens om advies gevraagd over onder meer het gebruik van het BSN voor specifiek dit doel".

Planning

De minister is momenteel bezig met de andere ministeries om een wetsvoorstel tot aanpassing van de UAVG op te stellen. "Ik streef ernaar dit wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2020 in consultatie te brengen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.