Nieuws

NBA doet conceptvoorstellen voor aanpassing WNT

De NBA-werkgroep WNT heeft een conceptreactie geschreven op de wetsevaluatie van de Wet Normering Topinkomens en nodigt leden uit om mee te denken over de voorstellen.

Volgens de NBA is er een onbalans ontstaan tussen controle-inspanningen en de daarmee gemoeide kosten enerzijds en het maatschappelijk nut anderzijds. "De controle heeft het karakter van zoeken naar ‘een speld in een hooiberg’, met als extra complicerende factoren het effect van versnipperde en moeilijk leesbare juridische regels, wisselende kwaliteit bij de instellingen, stapeling van overgangsrecht, strenge/lage materialiteit en foutherstel", aldus de NBA.

Mede in het kader van de NBA Blauwe Brigade bestaan er dan ook vragen over de uitvoerbaarheid, controleerbaarheid en economische doelmatigheid van de huidige WNT, wat ook is aangekaart in het oordeel van NBA/COPRO over de controleprotocollen WNT 2018 en 2019.

De NBA doet daarom enkele voorstellen voor het aanpassen van de WNT:

  • De invoering van een WNT-register en/of vraagbaak;
  • Het beperken van de wettelijke normering tot het ministerssalaris, waarbij de sectorale regelingen zouden kunnen worden vervangen door sectorale beloningscodes;
  • Voor de uitvoering, verantwoording en controle de WNT-grondslag mogelijk meer en beter laten aansluiten op al bestaande grondslagen (bijvoorbeeld harmoniseren met het fiscale loonbegrip en/of baten/lasten verslaggevingsregelgeving);
  • Het buiten beschouwing laten c.q. niet meer normeren van bezoldigingen op termijn (pensioenpremies);
  • Meer, toegankelijker en actievere informatieverschaffing aan koepels en instellingen.

De NBA nodigt leden uit om op 12 november tijdens een rondetafelbijeenkomst de concept-inbreng van de NBA verder aan te scherpen. Na de bijeenkomst stelt de NBA de definitieve versie op die eind november naar de minister van BZK wordt gestuurd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.