Nieuws

Forse sancties voor accountants Imtech

Twee accountants van KPMG, die de jaarrekeningen van Imtech goedkeurden, zijn voor drie maanden respectievelijk één maand geschorst. De OKB'er komt er af met een berisping.

Lex van Almelo

De Accountantskamer heeft het merendeel gegrond verklaard van de verwijten die de curatoren van Imtech de accountants maken. De controlerend accountants keurden de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2011 van Imtech goed, terwijl zij signalen van mogelijke fraude negeerden. De kwaliteitsbeoordelaar, die inmiddels niet meer staat ingeschreven als accountant, legde hier ten onrechte niet de vinger op. Imtech ging in 2015 failliet.

De controlerend accountants hadden/hebben:

 • onvoldoende inzicht in de risicobeheersing binnen Imtech;
 • onvoldoende gereageerd op de gebreken in de interne beheersing die de accountant van Imtech Duitsland had geconstateerd;
 • meer vragen moeten stellen aan de Duitse accountant en de door hem gerapporteerde cijfers beter moeten analyseren op hun bruikbaarheid voor de geconsolideerde jaarrekening;
 • te snel en dus te weinig professioneel-kritisch genoegen genomen met de bevindingen van de accountant van het groepsonderdeel, die geen aanwijzingen zag voor fraude, en zich niet afgevraagd of die bevindingen wezen op mogelijke verdere onregelmatigheden en/of fraude;
 • onvoldoende gereageerd op de bevindingen van de accountant van Imtech Building Services, die vaststelde dat een verlies van 579 duizend euro naar het project Oosterheem was overgeboekt vanuit diverse andere projecten;
 • in de geconstateerde kostenverschuivingen bij verschillende onderdelen van de groep een aanwijzing moeten zien voor een mogelijke afwijking van materieel belang ten gevolge van fraude;
 • moeten vaststellen dat de werkzaamheden van de Duitse accountant ten aanzien van de post oude debiteuren deugdelijk genoeg waren en zo nodig moeten aandringen op aanvullende werkzaamheden en aanvullende documentatie;
 • ten onrechte geen nader onderzoek ingesteld nadat de accountant van Imtech Polen als ‘significant unresolved matter’ had gemeld dat er van drie banken geen bankverklaringen waren ontvangen;
 • in het controledossier niet duidelijk gemaakt waarom zij instemden met de waardering van de vorderingen op oude Duitse debiteuren, terwijl de waardering van de post debiteuren van Imtech Duitsland als significant risico was aangemerkt.

De groepsaccountant is er bovendien verantwoordelijk voor dat onvoldoende is gecontroleerd of Imtech meerdere cash pools wel mocht salderen.

Kwaliteitsbeoordelaar

De registeraccountant die moest beoordelen of de externe accountants in redelijkheid tot hun oordeel konden komen, heeft:

 • er ten onrechte genoegen mee genomen dat het controleteam geen aandacht besteedde aan het ontbreken van bankverklaringen, dat werd gerapporteerd door de accountant van Imtech Polen;
 • de centrale management letter voor review afgetekend zonder toelichting of vastlegging en daarmee ook kritiekloos ingestemd met het overnemen van de conclusie uit de management letter 2011 van Imtech Duitsland, dat er “geen significante deficiencies geconstateerd” waren;
 • ten onrechte door de vingers gezien dat de controlerend accountants geen nadere actie ondernamen naar aanleidingen van de bevindingen van onder meer de accountant van Imtech Building Services.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.