Nieuws

'Afname oob-accountantsorganisaties is niet goed voor de markt'

De afname van accountantsorganisaties met een oob-vergunning is vanuit het oogpunt van competitiviteit op de markt van wettelijke controles geen goede ontwikkeling.

Dat zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra in de beantwoording van Kamervragen van de leden Bruins en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) over de berichten 'NBA bezorgd over daling oob-kantoren' en 'Woningcorporaties worden al streng genoeg gecontroleerd'.

Hoekstra: "Voor elke markt, dus ook die voor de wettelijke controles van oob’s, geldt dat een groter aantal aanbieders de competitiviteit van de markt bevordert en de afnemers van diensten of producten meer keuzemogelijkheden geeft. Het terugtreden van accountantsorganisaties met een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles bij oob’s (oob-accountantsorganisaties) is vanuit dat perspectief geen positieve ontwikkeling. Vanuit kwaliteitsperspectief is deze ontwikkeling op de oob-markt moeilijk te beoordelen. Meer competitiviteit kan tot een hogere kwaliteit leiden. Het is echter ook van belang dat oob-organisaties gedreven zijn om deze markt te blijven bedienen en de gevraagde kwaliteit te leveren."

Hoge eisen

Op de vraag of de eisen die er worden gesteld aan de oob-vergunning niet te hoog zijn, antwoordt de minister dat het niet wenselijk is om die eisen aan te passen omdat het kleinere organisaties onevenredig belast. Hoekstra: "Het is inderdaad mogelijk dat voor vergunninghouders de investeringen die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de kwaliteitseisen die aan oob-accountantsorganisaties worden gesteld onder meer ten aanzien van de governance niet opwegen tegen de inkomsten die met die controles worden gegenereerd. Het doel van deze extra kwaliteitseisen is een consistente en duurzame hoge kwaliteit van wettelijke controles. Het toepassen van maatwerk voor kleinere oob-accountantsorganisaties lijkt mij vanuit dat oogpunt niet wenselijk. Hiermee zou feitelijk een categorie oob-accountantsorganisaties worden gecreëerd die onder een ander toezichtsregime staat."

Volgens Hoekstra zou dit tot risico's leiden op het gebied van kwaliteit, maar ook een ongelijk speelveld creëren ten opzichte van de oob-accountantsorganisaties die wel aan alle eisen moeten voldoen. Hoekstra wijst er ook op dat veel eisen voor oob-accountantsorganisaties zijn opgenomen in een EU-verordening, waar op nationaal niveau niet van kan worden afgeweken.

Tekorten

Hoekstra zegt verder niet bekend te zijn met tekorten die er optreden in het oob-segment nu er minder kantoren met een oob-vergunning zijn. Wel geeft Hoekstra toe dat het "ongelukkig" is dat de afname van het aantal oob-kantoren samenvalt met de toename in het aantal oob-organisaties. Hij wijst er echter op dat de organisaties die hun oob-vergunning hebben ingeleverd al "relatief weinig" wettelijke controles bij oob's en aankomende oob's verrichten. Daardoor vindt hij dat er "niet kan worden gesproken van significante afname van het aanbod in zijn geheel". Hoekstra is daarom nog steeds voornemens om het voorgenomen besluit tot uitbreiding van het aantal oob’s (oob-besluit) ten uitvoer te brengen.

Stijgende kosten

Verder vindt Hoekstra de stijging in accountantskosten waar veel woningcorporaties tegenaan kijken doordat zij de oob-status krijgen, te rechtvaardigen. "De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) steunen bij hun toezicht en borging van ruim 80 miljard euro financiering (waarvoor het rijk en gemeenten als achtervang staan) op controlewerkzaamheden van accountants en hebben daarom een groot financieel belang bij een goede kwaliteit van de accountantscontrole. Een hoogwaardigere accountantscontrole op een woningcorporatie of andere controlecliënt met aanzienlijk publiek belang zou aanzienlijke schade bij de controlecliënt of derden, bijvoorbeeld door financieel wanbeleid, kunnen voorkomen. Uit ervaringen in het verleden is gebleken dat dergelijke situaties niet louter hypothetisch zijn. Als met het toekennen van de oob-status één of meerdere van deze schades kunnen worden voorkomen, zal dat al snel opwegen tegen de gestegen accountantscontrolekosten", aldus Hoekstra. De minister ziet daarom geen reden om het oob-besluit verder uit te stellen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.