Nieuws

AFM vraagt beursfondsen om extra aandacht bij verslaggeving over 2022

De AFM en Europees toezichthouder ESMA willen dat beursgenoteerde ondernemingen bij hun verslaggeving over 2022 extra aandacht geven aan enkele belangrijke onderdelen. Het gaat onder meer om de relatie tussen de niet-financiële verklaring en de overige onderdelen van de financiële verslaggeving, waaronder de jaarrekening.

De aandachtspunten zijn belangrijk voor beursgenoteerde ondernemingen die hun verslaggeving over 2022 opstellen, maar ook voor auditcommissies die toezicht houden op het verslaggevingsproces en accountantsorganisaties die de controle op de verslaggeving uitvoeren.

De AFM baseert zich bij de aandachtspunten onder meer op bevindingen uit thematisch onderzoek in 2022 naar de connectiviteit in de verslaggeving. De toezichthouder zal bij haar toezicht op de verslaggeving over 2022 specifiek letten op de genoemde aandachtspunten.

Niet-financiële verklaring

Grote beursgenoteerde ondernemingen met meer dan vijfhonderd medewerkers moeten een niet-financiële verklaring opnemen in hun bestuursverslag. Die verklaring gaat onder meer over hoe een onderneming omgaat met milieu, mens en corruptie. De AFM verwacht dat ondernemingen in hun verslaggeving over alle materiële onderwerpen "samenhangende en volledige (beleids)informatie" opnemen, mét relevante prestatie-indicatoren. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van Europese richtsnoeren.

Het is belangrijk dat ondernemingen duidelijke informatie opnemen over alternatieve prestatiemaatstaven (APM), benadrukt de AFM. Dat zijn bijvoorbeeld EBITDA, nettoschulden en assets under management. Maar ook financiële maatstaven die relateren aan ESG-aspecten, zoals groene omzet en groene CAPEX.

Een APM is een financiële maatstaf van historische of toekomstige financiële prestaties, financiële posities of kasstromen (tenzij de APM wettelijk is bepaald, zoals wettelijke kapitaalvereisten). Ondernemingen moeten de Europese richtsnoeren over alternatieve prestatiemaatstaven toepassen om deze duidelijk en transparant te presenteren. Dat bevordert de vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid voor de gebruikers ervan.

Connectiviteit

Beleggers, analisten en andere belanghebbenden richten zich in toenemende mate op de gevolgen van ESG-aspecten, zoals klimaatverandering, op de financiële prestaties en positie van ondernemingen. De AFM verwacht in de verslaggeving "connectiviteit" tussen de informatie in de niet-financiële verklaring en de informatie in andere onderdelen van de financiële verslaggeving, waaronder de jaarrekening. Dat helpt beleggers bij het maken van (economische) beslissingen. De AFM beoordeelt vooral hoe ondernemingen hun net-zero-doelstellingen en scope-3-toelichtingen presenteren.

Ondernemingen drukken hun klimaatdoelen vaak uit in net-zero- of CO2-neutrale doelstellingen. Veel ondernemingen maken echter niet duidelijk hoe zij deze doelstellingen denken te realiseren, of wat de relatieve impact van genomen maatregelen zijn. De AFM verwacht dat ondernemingen expliciet en specifiek toelichten hoe zij hun doelstellingen willen behalen en wat de concrete bijdrage is van hun maatregelen. Ook moeten zij duidelijk zijn over onzekerheden bij de effectiviteit en haalbaarheid ervan.

Toelichting over broeikasgasemissies

Bij het opstellen van klimaatdoelstellingen gebruiken ondernemingen het Green House Gas Protocol om hun broeikasgasemissies en reductiedoelstellingen te kwantificeren. Veel ondernemingen beperken zich daarbij tot toelichtingen van scope 1 en 2, die (in)directe CO2-uitstoot vanuit de onderneming zelf meenemen.

De AFM dringt er bij ondernemingen op aan ook een toelichting vanuit scope 3 op te nemen in hun verslaggeving. Scope 3 betreft emissies die voortkomen uit activiteiten buiten de onderneming maar in de waardeketen, zowel upstream naar de onderneming (onder meer door leveranciers) als downstream (naar klanten). Ook het gebruik van leaseauto’s en vliegreizen behoort hiertoe. Scope 3-emissies veroorzaken meestal het grootste deel van de CO2-uitstoot.

ESMA wil evenwichtige rapportering

Europees toezichthouder ESMA heeft recent haar jaarlijkse statement uitgebracht, met verslaggevingsonderwerpen waar zij en nationale toezichthouders op zullen letten bij de verslaggeving over 2022.

Net als de AFM benadrukt ESMA het toenemende belang van duidelijke, relevante klimaatgerelateerde informatie en de connectiviteit tussen de niet-financiële verklaring en de informatie in andere onderdelen van de financiële verslaggeving, waaronder de jaarrekening. Daarbij wijst ESMA op het belang van evenwichtige rapportering en het geven van duidelijke toelichtingen over transitieplannen, maatstaven en doelstellingen.

De AFM en ESMA dringen er bij ondernemingen verder op aan om duidelijk te zijn over de impact van macro-economische omstandigheden. Dat zijn bijvoorbeeld de naweeën van de coronacrisis, stijgende rente, (hyper)inflatie en de geopolitieke omstandigheden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.