Nieuws

NBA hoopt dat nieuw kabinet oog heeft voor regeldruk

De NBA vraagt in een brief aan informateur Ronald Plasterk aandacht voor actuele kwesties binnen het accountantsberoep, zoals de regeldruk en de financiering van nieuwe NBA-taken. De beroepsorganisatie hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer de wijzigingswet voor het beroep vlot zal behandelen.

De NBA verwijst in de brief aan de informateur naar de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector, die wordt aangeduid als "kritische aanmoediging om de sector continue en sneller te verbeteren".

De beroepsorganisatie stelt dat de eind 2023 naar de Tweede Kamer verzonden Wijzigingswet accountancysector bijdraagt aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van de controle en hoopt daarom op snelle behandeling en invoering daarvan.

Regeldruk

In de brief aan Plasterk draagt de NBA zes onderwerpen aan om samen met een nieuw kabinet aan verder te werken, zoals regeldruk. Accountants zien de laatste jaren de regeldruk en administratieve lasten toenemen, aldus de beroepsorganisatie. Een nieuw kabinet moet daarom goed kijken of regels, wetten, subsidieregelingen en protocollen wel proportioneel en uitvoerbaar zijn.

In het kader van transparantie en ketenverantwoordelijkheid pleit de NBA voor betere handhaving van de deponeringsplicht, een effectieve keten ook in het kader van de criminaliteitsbestrijding en het komen tot een verklaring omtrent de levensvatbaarheid van een organisatie.

In het kader van de ledenparticipatie en goed bestuur vraagt de NBA aan een nieuw kabinet om publiekrechtelijke beroepsorganisaties de mogelijkheid te geven leden online deel te laten nemen aan de ledenvergadering, inclusief de mogelijkheid om zo het woord te voeren en te kunnen stemmen.

Kwaliteit

Als aanjager van de sector wil de NBA zich richten op het realiseren van verdere verbetering van de kwaliteit van de audit binnen de bestaande structuurmodellen in de sector, nu uit onderzoek van de kwartiermakers bleek dat andere structuurmodellen niet de oplossing zijn.

Het beroepsprofiel en de opleiding tot accountant behoeven echter wel aanpassing. Iets waarvoor de NBA kan zorgen, "maar verdere stelselverandering vraagt om een stelselverantwoordelijke". De beroepsorganisatie wil met de overheid in gesprek over wie dat zou moeten zijn.

Governance en financiering

De NBA krijgt via de wijzigingswet nieuwe taken toegewezen, zoals de aanwijzingsbevoegdheid, de vaststelling, rapportage en publicatie van de audit quality indicators (AQI's). Daarnaast staat er een aantal aanbevelingen in het rapport van de kwartiermakers die de NBA raken, zoals het oprichten van een pool van forensisch experts.

In dat kader vraagt de beroepsorganisatie zich af of bij een toenemende wens om publieke taken in te vullen ook een andere vorm van financiering dan alleen via contributie van de leden wenselijk is. Ook daarover wil de NBA graag met de nieuwe regering in gesprek.

Het NBA-bestuur benadrukt dat het accountantsberoep een toekomstig kabinet graag verder wil helpen "om stappen te zetten in de opgave waar ons land voor staat, vanuit de kennis die de sector heeft".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.