Nieuws

NBA-leden willen vooral inhoudelijke ondersteuning

Om na te gaan in welke mate het aanbod van de NBA aansluit bij de wensen van leden, hield de beroepsorganisatie in oktober en december een ledenonderzoek. Leden hebben vooral behoefte aan inhoudelijke ondersteuning, zo blijkt.

In het onderzoek werd door de NBA nadruk gelegd op individuele ondersteuning en belangenbehartiging. In oktober werd het onderzoek aan bijna 15.000 leden gestuurd; in december ontvingen ook leden zonder functie (arbeidsinkomen) en trainees van de praktijkopleiding een korte vragenlijst over hun verwachtingen van de NBA.

Met een rapportcijfer van 6,38 gemiddeld onder actieve leden kwam de NBA er wat mager vanaf. Andere beroepsorganisaties scoren gemiddeld een 7. De NBA kent in verhouding weinig 'promotors', leden die de NBA een 9 of een 10 geven. Onder de groep Leden zonder functie is men aanzienlijk positiever over de NBA. Die geven de NBA gemiddeld een 7,12. Deze groep telt 9 procent promotors, bij de actieve leden is dat maar 2 procent.

Inhoudelijke ondersteuning en belangenbehartiging

Driekwart van de respondenten maakt weleens gebruik van een dienst van de NBA, met name de vakinhoudelijke ondersteuning en de NBA Helpt-webinars worden erg gewaardeerd. In de drie onderzoeken geven zowel actieve leden, als leden zonder functie en trainees aan dat men behoefte heeft aan nog meer vakinhoudelijke verdieping. Ook noemen leden vaak 'meer aandacht voor mkb'. Dat laatste wil de NBA nader invullen via aanvullende gesprekken met leden en stakeholders.

Bijna de helft van de respondenten van het onderzoek onder actieve leden geeft aan dat de NBA zich sterk moet maken voor het verlagen van de regeldruk en voor beter toepasbare regelgeving. 81 procent van deze groep respondenten noemt de NBA als belangrijkste belangenbehartiger. Ruim 90 procent van de trainees noemt de NBA als de belangenbehartiger voor alle accountants.

De NBA heeft de afgelopen periode actief een lobby gevoerd in Den Haag en Brussel rondom onderwerpen als de nieuwe wijzigingswet voor de accountancysector, de aanwijsbevoegdheid, de verklaring omtrent risicobeheersing, de aanpassing van de controlegrenzen en eerder bij de totstandkoming van de NOW-regeling.

Prioriteit thema's

De NBA vroeg de actieve leden ook om aan te geven welke van de acht strategische thema’s die het bestuur heeft benoemd het meeste prioriteit moet krijgen. Het belangrijkste strategische thema vindt men regelverbetering; regeldruk verminderen door regels af te schaffen of aan te passen. Op plaats 2 en 3 staan de ondersteuning van het mkb en herijking van het beroepsprofiel, zodat het aansluit bij de toekomstbestendige rol van de accountant.

Als leden het zelf voor het zeggen zouden hebben, dan komt het thema aantrekkelijkheid van het beroep met stip op 1. Krapte op de arbeidsmarkt en de reputatie van de beroepsgroep worden in dit verband ook genoemd. Als tweede thema noemt men regeldruk, gevolgd door wijziging van het PE-systeem. Veel leden geven aan terug te willen naar het oude systeem van PE-uren.

Titelbehoud en bescherming

Uit het onderzoek onder actieve leden blijkt dat 88 procent titelbehoud en bescherming van belang vindt. Ook geven leden aan dat de koers van de NBA onvoldoende duidelijk is. Op de stelling of men ook lid zou zijn van de NBA als dit niet verplicht is, gaven meer leden aan geen lid te willen zijn als dat niet verplicht was, dan andersom.

Op de vraag waarom leden zonder functie nog lid zijn van de NBA, ondanks dat zij geen arbeidsinkomen meer hebben, wordt het meest geantwoord dat men graag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in het beroep. Bijblijven doet men door het lezen van het magazine Accountant, de website en ook door het lezen van de nieuwsbrieven van Accountant.nl en NBA Nieuws. Ook nemen deze leden geregeld deel aan webinars of bezoeken een bijeenkomst van de NBA.

Trainees verwachten met name vaktechnische ondersteuning van de NBA. Ook zij vinden belangbehartiging, het bevorderen van de aantrekkelijkheid van het beroep (instroom en reputatie) en ondersteuning bij PE een belangrijke taak van hun beroepsorganisatie.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2024 worden aanvullende gesprekken gevoerd met stakeholders en leden. De NBA wil mede op basis daarvan in het tweede kwartaal van 2024 met conclusies en aanbevelingen komen ten behoeve van het programma 'Levendige beroepsorganisatie', dat in 2023 is gestart. Dit programma is gericht op meer participatie en betrokkenheid van leden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.