Tuchtrecht

UWV misleid met financiële informatie

Een financieel directeur en een extern accountant zijn beiden verantwoordelijk voor de misleidende informatie die een ontslagaanvraag moest rechtvaardigen.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
15/935 en 15/936
Datum uitspraak:
09 november 2017
Oordeel:
beroepen ongegrond / klachten deels gegrond
Maatregel:
berisping
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2017:413

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een Peugeot-dealer heeft het moeilijk tijdens de economische crisis en ontslaat onder anderen een administrateur. Een registeraccountant ondertekent in maart 2013 de ontslagaanvraag in haar hoedanigheid van financieel directeur. Bij de ontslagaanvraag zit een brief van een accountantskantoor aan de Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche, dat de ontslagaanvragen namens de dealer heeft ingediend. In die brief geeft een extern registeraccountant een toelichting op de bedrijfseconomische noodzaak van het ontslag.

Volgens deze accountant nopen de verliesgevende situatie en de ontwikkelingen in de markt tot kostenbesparingen bij het personeel. Het ontslag van de administrateur scheelt “66k” per jaar. Samen met andere acties leiden deze kostenbesparingen naar verwachting tot een positieve exploitatie over het boekjaar 2013.

De administrateur maakt met succes bezwaar tegen de verlening van de ontslagvergunning. Hij dient een klacht in tegen de extern accountant en tegen de financieel directeur. De Accountantskamer verklaart de klachten deels gegrond en berispt beide accountants, die hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Beroepsgronden

  1. de klachten tegen de financieel directeur zijn ten onrechte ontvankelijk verklaard;
  2. de informatie is niet onjuist en niet misleidend;
  3. de financieel directeur is niet verantwoordelijk voor de informatie die de extern accountant heeft verstrekt.

Oordeel

De beroepen zijn ongegrond.

Ad 1 Beroepsmatig

Het college heeft eerder gezegd dat je bij de Accountantskamer kunt klagen over elk handelen of nalaten van een registeraccountant in de beroepsmatige sfeer. Onder beroepsmatig handelen van een accountant vallen namelijk alle handelingen die een accountant verricht in een door haar of hem feitelijk uitgeoefend beroep. Ook handelingen van een accountant in het kader van diens werkzaamheden als bestuurder van een vennootschap vallen onder het bereik van het tuchtrecht. De financieel directeur kan dus tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor haar handelingen.

Ad 2 Misleiding

Op grond van het integriteitsbeginsel treedt de registeraccountant in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op. Op grond van het destijds geldende artikel A-110.2 van de VGC vermijdt de registeraccountant dat hij in verband wordt gebracht met rapportages en andere informatie die naar zijn/haar oordeel een bewering bevat die:

  • materieel onjuist of misleidend is;
  • op onzorgvuldige wijze is verstrekt;
  • niet volledig is; of
  • een verkeerde indruk wekt als gevolg waarvan de bewering als misleidend kan worden ervaren.

In de brief aan het UWV staat dat het ontslag van de administrateur voor de dealer een kostenbesparing van 66 mille zal opleveren en naar verwachting een positieve exploitatie over het boekjaar 2013 van tien mille. Er was echter al besloten dat één van de vestigingen in 2013 zou overgaan naar een andere vestiging.

Volgens de financieel directeur ging het enkel om een bedrijfsverhuizing en niet om een reorganisatie. Het college vindt dat echter niet te rijmen met wat zij in hoger beroep aanvoert: de structuur van de groep is op verzoek van de importeur gewijzigd naar een structuur op basis van activiteiten. Volgens de financieel directeur heeft dit ertoe geleid dat de administraties van alle vestigingen medio januari 2013 zijn samengevoegd. De Accountantskamer heeft daarom terecht geoordeeld dat er ten tijde van de ontslagaanvraag al een reorganisatie in gang was gezet.

Net als de Accountantskamer vindt het college dat de accountants onjuiste en onvolledige informatie hebben verstrekt aan het UWV door geen melding te maken van de reeds ingezette reorganisatie. De toekomstgerichte financiële informatie, waarop de noodzaak tot ontslag wordt gebaseerd, is dus misleidend. Met name de bewoordingen “bij ongewijzigd beleid” doen geen recht aan de feitelijke situatie waarin het bedrijf zich bevond. Dat de nieuwe juridische structuur nog niet haar beslag had gekregen, maakt niet uit. Gezien het toekomstgerichte karakter van de financiële informatie had de reeds ingezette of op korte termijn in te zetten reorganisatie gemeld moeten worden aan het UWV.

De administrateur stond weliswaar op de loonlijst bij de gesloten vestiging, maar werkte vanaf 2003 feitelijk in een andere vestiging. Bij de ontslagaanvraag ontbrak echter een bedrijfseconomische uiteenzetting over deze vestiging. De extern accountant wist of had behoren te weten dat deze informatie relevant was voor de beoordeling van de ontslagaanvraag door het UWV. Ook op dit punt heeft hij het UWV onjuiste en onvolledige informatie gegeven, terwijl die gegevens wel van belang konden zijn in verband met de toepassing van het afspiegelingsbeginsel en een mogelijke herplaatsing van de administrateur.

De prognoses worden niet minder misleidend als de financiële situatie zo slecht was dat ook na uitvoering van het juridische stappenplan niet te ontkomen viel aan het ontslag. Aan het UWV moet correcte informatie worden verstrekt, op basis waarvan de noodzaak van het gevraagde ontslag kan worden beoordeeld.

Ad 3 Verantwoordelijkheid directeur

De financieel directeur is tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de ontslagaanvraag die is ingediend bij het UWV en voor de financiële rapportages die daarbij zijn overgelegd. De financieel directeur wist of behoorde te weten dat de ontslagaanvraag was voorzien van een onjuiste, onvolledige en misleidende financiële onderbouwing. Het valt haar aan te rekenen dat zij die desondanks niet heeft gecorrigeerd. De ontslagaanvraag is namens de directie ingediend en de financieel directeur heeft de toekomstgerichte financiële informatie gezien alvorens die aan het UWV is verstrekt.

De financieel directeur heeft op de zitting bij het college verklaard dat zij al in het voortraject was betrokken bij de ontslagaanvraag. Door niet de nodige maatregelen te treffen heeft zij meegewerkt aan financiële stukken die inhoudelijk onjuist, onvolledig en misleidend zijn. Zij draagt hiervoor als bestuurder een zelfstandige verantwoordelijkheid nu het tot haar takenpakket behoort toezicht te houden op de financiële rapportage en het financieel beleid van de vennootschap.

(Ook) De financieel directeur heeft het fundamentele beginsel van integriteit geschonden. Dat zij de ontslagvergunning niet zelf heeft ingediend en niet heeft ondertekend in haar hoedanigheid van registeraccountant maakt daarbij niet uit.

Maatregel

Berisping.

Annotatie Lex van Almelo

Als registeraccountant mag je niet jokken tegen het UWV en jouw juridisch adviseur wanneer je het ontslag aanvraagt van een werknemer. Of je nu cfo bent van een bedrijf in zwaar weer of als die cfo jouw klant is. Als financieel directeur moet je de onjuiste, onvolledige of misleidende informatie die de ingehuurde accountant aanlevert corrigeren. Eigenlijk spreekt dat vanzelf, maar kennelijk zat de ene accountant zo in het nauw dat de andere haar graag ter wille was.

Wanneer je als financieel directeur moet toezien op de financiële rapportage en het financieel beleid van de vennootschap en zelf accountant bent, ben je ook tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de misleidende informatie die de ingeschakelde financieel rapporteur verstrekt. Ook al onderteken je die informatie niet in jouw hoedanigheid van registeraccountant – het is en blijft beroepsmatig handelen door een accountant. Je kunt je dus niet verschuilen achter de ingeschakelde accountant.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.