Discussie Opinie

Van de Prospectusverordening en de Corporate Governance Code

De verklaring omtrent risicobeheersing doorkruist het Unierecht en vergroot het risico op aansprakelijkheid voor bestuurders en accountants. De VOR moet daarom van tafel, meent Alexander Vissers.

Alexander Vissers

Op 14 juni 2017 is de Prospectusverordening (Verordening 2017/1129/EU) vastgesteld. Doel van deze verordening is de regelgeving betreffende prospectussen, die ten behoeve van emissies van effecten die aan gereguleerde beurzen tot de handel worden toegelaten worden opgesteld, te harmoniseren binnen de Europese Unie. Achterliggende doelstelling is onder meer de bescherming van beleggers (zie Verordening 2017/1129/EU preambule artt. (3) en (4)).

Met name in artikel 16 van de Verordening is geregeld dat en hoe een emittent in zijn prospectus de risicofactoren die met de belegging verbonden zijn moet selecteren, beschrijven en toelichten. Dit om er voor te zorgen dat beleggers geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over het al dan niet investeren in de uit te geven effecten.

De verklaring omtrent risicobeheersing (VOR), die volgens de ontwerp herziene Corporate Governance Code in het bestuursverslag in de sectie betreffende corporate governance is op te nemen, doorkruist de doelstelling van de Prospectusverordening; met name de waarschuwende werking van de beschrijving van en toelichting op de risicofactoren. Immers worden de waarschuwingen voor de risico's aan het adres van beleggers gerelativeerd door de beweringen omtrent risicobeheersing. De VOR staat in zoverre diametraal tegenover het Unierecht en doet de doelstellingen van de Prospectusverordening, een hoge mate van bescherming van beleggers, teniet.

NBA-voorzitter Kris Douma suggereerde in zijn column 'Druk en tegendruk, we krijgen het druk' dat de VOR, geregeld in de ontwerp Corporate Governance Code, een beweging in de richting van een 'in control statement' zou zijn. Dat is een misvatting, de VOR is precies het tegenovergestelde! Een in control statement is retrospectief en concreet, de VOR is prospectief en abstract. In de VOR worden alleen maar meer beweringen opgenomen, zonder ergens expliciet de verantwoordelijkheid voor de juistheid te bevestigen. Bij een in control statement bevestigt het bestuur expliciet dat het het systeem van verslaglegging heeft gecontroleerd, dat dit systeem naar behoren heeft gefunctioneerd en aanvaardt het bestuur expliciet de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de voorliggende verslaglegging. Dit in aanvulling op de bestaande wettelijke plicht van het bestuur om de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersystemen van de onderneming in verband met het proces van financiële verslaggeving in het bestuursverslag te beschrijven, en de plicht van de accountant deze beschrijving te beoordelen (Richtlijn 2013/34/EU art. 20 lid 1 sub c. resp. lid 3, c.q. Besluit Inhoud Bestuursverslag art. 3a sub a. resp. art. 3c).

We kunnen daarom vaststellen dat de VOR zoals opgenomen in de ontwerp Corporate Governance Code het Unierecht doorkruist, schadelijk is voor de bescherming van beleggers, het aansprakelijkheidsrisico voor de rechtspersoon en bestuurders nodeloos vergroot en zowel de werklast als het aansprakelijkheidsrisico voor de accountant vergroot. Dat deze verder op geen enkele wijze in verband te brengen is met een in control statement en dat er geen zinnig doel mee is gediend. De kapitaalmarkt is internationaal, aan de Euronext worden aandelen uit alle EU-landen verhandeld, niemand zit te wachten op exotische Nederlandse folklore.

De VOR moet dus onmiddellijk van tafel. Het is onbegrijpelijk dat de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en de NBA het zo ver hebben laten komen. Mocht de Code toch worden ingevoerd, dan kan ik ondernemingen alleen maar adviseren hem met betrekking tot de VOR niet toe te passen en als gemotiveerde verklaring op te nemen dat de Code tegen de doelstellingen van het Unierecht, de bescherming van beleggers, indruist. En accountants kan ik alleen maar nadrukkelijk adviseren welke VOR dan ook, in hun controlerapport expliciet van hun oordeel uit te sluiten.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Mr.drs. A.P.M. (Alexander) Vissers is registeraccountant en werkzaam als voorzitter van de Rooms Katholieke Nederlandse Antarctica Vereniging St. Servatius en St. Pancratius.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.