Magazine

NBA nieuws - december 2014

Twee AA-bestuursleden gezocht - Accountants maken stappen met invoering rvc - Internationale aandacht publieke managementletters NBA - Geef uw visie over ICT-ontwikkelingen - PTA publiceert 'Good practices' - Coziek over controleverklaringen transitiebedrag 2012 - Coziek over controleverklaringen transitiebedrag 2012 - 'Betrokkenheid accountant bij persberichten over jaarcijfers' - 'Storting op aandelen anders dan in geld'.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Twee AA-bestuursleden gezocht

In juni 2015 treden drie bestuursleden van de NBA af, conform het rooster van aftreden.

Ter vervulling van de vacature van voorzitter zal het bestuur in juni 2015 Pieter Jongstra voordragen als opvolger van Huub Wieleman. Voor de twee andere vacatures zoekt het bestuur AA's die openbaar accountant zijn en zich actief voor de beroepsorganisatie willen inzetten. Ter wille van een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van openbaar accountants in het bestuur, gaat de voorkeur uit naar personen die werken op een klein accountantskantoor (niet meer dan tien NBA-leden). Gezien de samenstelling van het bestuur worden met name ook vrouwen opgeroepen zich beschikbaar te stellen.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • van onbesproken gedrag zijn;
 • het vertrouwen genieten van de beroepsgroep van AA's en RA's;
 • (recentelijk) actief het beroep uitoefenen;
 • beschikken over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • beschikken over goede kwaliteiten op het gebied van communicatie en beïnvloeding in het publieke domein;
 • in staat zijn op hoofdlijnen de NBA te besturen.

Kandidaten kunnen hun belangstelling uiterlijk 31 december 2014 kenbaar maken aan de secretaris van het bestuur (Frans van Schaik, telefoon 020 3010273, e-mail f.vanschaik@nba.nl). De reactie dient een korte moti vatie te bevatten en een curriculum vitae. Voor meer informatie zie de vastgestelde 'Beginselen van goed NBA-bestuur' (NBA.nl). Ook kunnen geïnteresseerden contact opnemen met bestuurslid Dirk ter Harmsel AA (088-2531021).

Accountants maken stappen met invoering rvc

Accountantsorganisaties maken goede voortgang met de invoering van een onafhankelijke raad van commissarissen.

Invoering van zo'n orgaan binnen oob-kantoren is een van de voorstellen die de werkgroep Toekomst Accountantsberoep in haar rapport 'In het publiek belang' deed om het vertrouwen in het beroep te herstellen. Een aantal accountantskantoren geeft aan nog dit jaar een eigen rvc te willen realiseren. Kantoren die al eerder een rvc hebben ingericht passen de samenstelling en taak daarvan aan, om aan te sluiten bij de voorstellen.

Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de NBA onder accountantsorganisaties met oob-vergunning. De kantoren onderschrijven onverkort de maatregelen die de werkgroep heeft voorgesteld.

De accountantskantoren onderschrijven onverkort de maatregelen die de werkgroep Toekomst Accountantsberoep in haar rapport heeft voorgesteld. Ze zijn bereid alle nodige mensen en financiële middelen beschikbaar te stellen voor verbetering van de kwaliteit en het realiseren van veranderingen. Ook onderkennen ze het belang om de voorgestelde maatregelen snel te implementeren. Daarvoor hebben de desbetreffende kantoren inmiddels projectteams geformeerd. De werkgroep Toekomst Accountantsberoep ziet de aanpassing van cultuur en gedrag binnen accountantskantoren als uitgangspunt voor veel maatregelen. Uit de reacties van de desbetreffende kantoren blijkt dat over een oplossing hiervoor nog verschillend wordt gedacht.

Binnen enkele kantoren is een breed cultuur- of veranderingsprogramma opgezet, anderen willen hiervoor extern advies inwinnen of interne debatten organiseren. Met name kleinere kantoren vragen om zorgvuldigheid en nader onderzoek bij diverse maatregelen, zoals het geleidelijk afschaffen van bestaande goodwillafspraken.

De NBA laat de invoering van het verbeterprogramma bewaken door een aparte monitoringcommissie. Deze wordt binnenkort samengesteld op voordracht van een selectiecommissie bestaande uit Margot Scheltema (commissaris bij onder andere Schiphol Group en Triodos Bank), Antony Burgmans (voorzitter rvc bij AkzoNobel en TNT Express) en NBA-voorzitter Huub Wieleman.

In samenwerking met de AFM wordt voor de monitoring een dashboard ontwikkeld, dat op basis van gezamenlijk vastgestelde indicatoren de implementatie per kantoor zichtbaar maakt. Een vergelijkbaar dashboard voor de bankensector geldt hierbij als voorbeeld.

De voortgang wordt gepubliceerd via de nieuwssite accountant.nl/toekomst en via de website van de AFM. De betrokken kantoren is gevraagd om de invoering van de maatregelen ook via hun eigen websites zichtbaar te maken.

Internationale aandacht publieke managementletters NBA

Het NBA-onderzoeksartikel over de Nederlandse publieke managementletters (pml's) is uit negentig inzendingen gekozen als één van de zes congrespublicaties voor het World Congress of Accountants.

'Pml's zijn een nieuw en effectief instrument om invulling te geven aan de publieke taak van accountants', schrijven Irene Kramer en Robert Mul in hun Engelstalige artikel. Zij hopen accountants in andere landen te inspireren tot hun eigen versie van pml's. Sinds 2010 heeft de NBA twaalf pml's gepubliceerd: de meest recente publicatie was vorige maand, voor de sector Life Sciences.

In het artikel over de pml's analyseren de schrijvers:

 • op welke gebieden de signalen uit de pml's betrekking hebben;
 • hoe verschillende stakeholders reageren op de signalen en aanbevelingen in pml's;
 • de effectiviteit van de verschillende pml's.

Het Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) is al geïnspireerd door de Nederlandse pml's en publiceert sinds 2013 eigen 'audit insights'. In december gaat de NBA op bezoek bij de Duitse zusterorganisatie om op verzoek te vertellen over het programma Kennis Delen, waar de pml's de belangrijkste uiting van zijn.

Download het congresboek via de WCOA-site, de NBA paper is vanaf pagina 119 te vinden. Of download direct de Engelstalige paper 'Sharing knowledge: public management letters, a new way to fulfil the public role of accountants'.

Geef uw visie over ICT-ontwikkelingen

In het document 'ICT-trends, kansen en bedreigingen voor de mkb-accountant' wordt vooruit gekeken naar de impact van ICT-ontwikkelingen voor met name de praktijk van de mkb-accountants.

Het is een voorlopig document. Graag ontvang de NBA uw reactie op de inhoud. Met die input wordt gekeken of het document aangepast moet worden of ongewijzigd beschikbaar wordt gesteld.

Download het document op NBA.nl. In het voorwoord is een link opgenomen naar de vragen waarop u kunt reageren.

PTA publiceert 'Good practices'

Taxateurs kunnen bij de waardebepaling van vastgoed transparanter zijn over gehanteerde aannames en uitgangspunten.

Zij kunnen onder verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld bij leegstand) ook aangeven wat de marktwaarde van vastgoed in de huidige staat is. Uitgaan van de waarde bij 'toekomstige volledige huur' kan in bepaalde gevallen misleidend zijn. Dat blijkt uit de publicatie van praktijkvoorbeelden voor taxateurs, uitgegeven door het Platform Taxateurs en Accountants (PTA).

Het platform presenteerde in 2013 aanbevelingen om de kwaliteit van taxaties te verbeteren. Om deze aanbevelingen handen en voeten te geven heeft het PTA nu de publicatie 'Good practices; voorbeelden voor de praktijk' uitgebracht.

In de publicatie zijn diverse soorten taxaties met daarbij behorende werkzaamheden nader uitgewerkt. Ook zijn voorbeelden opgenomen voor een transparantere onderbouwing van rendementen, huurniveaus, incentives en gebruikte bronnen. Verder wordt een nieuw raamwerk voor de inhoud van het taxatierapport gepresenteerd, waarbij ook is gekeken naar internationale standaarden.

Het Platform verwacht dat branchegroepen en taxateurs de aanbevelingen zelf zullen uitwerken in gedragsregels of een gedragscode. Het platform roept belanghebbenden en belangstellenden op om actief mee te blijven denken met de toepassing van aanbevelingen en good practices. Nieuwe praktijkvoorbeelden kunnen in een volgende versie worden verwerkt.

Download de good practices van de PTA op NBA.nl.

Coziek over controleverklaringen transitiebedrag 2012

NBA Sectorcommissie Coziek heeft een landelijke toelichting gepubliceerd over de controleverklaringen met beperking bij de transitiebedragen 2012.

Instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, universitaire medische centra en zelfstandige behandelcentra) hebben recent opgaven ingediend voor de definitieve vaststelling van deze bedragen.

Ze zijn bedoeld als compensatie voor de overgang naar prestatiebekostiging in 2012. Door landelijke onzekerheden konden accountants hierbij geen goedkeurende controleverklaring afgeven. De werkgroep Cure van Coziek heeft voor de Nederlandse Zorgautoriteit een notitie opgesteld die ingaat op de betekenis en reikwijdte van de beperking in de controleverklaring.

Download 'Toelichting Controleverklaring Transitie 2012' van NBA.nl.

Heeft u de kennistoets al behaald?

Bent u openbaar accountant en verricht u werkzaamheden voor wettelijke of vrijwillige controles van de jaarrekening?

Dan is de online kennistoets voor u een onderdeel van het verplichte PE-onderwerp. U dient de kennistoets uiterlijk 31 december 2014 succesvol te hebben afgerond.

De kennistoets wordt aangeboden door SRA, Kriton en de NBA. Zij zijn de enige erkende PE-instellingen waarvan de kennistoets is geaccrediteerd door de NBA.

De kennistoets bestaat uit veertig meerkeuzevragen over de standaarden 100-999 'opdrachten tot controle van historisch financiële informatie'. Tijdens het beantwoorden mag gebruik worden gemaakt van relevante documentatie, zoals de HRA. De toets neemt twee tot drie uur in beslag.

'Betrokkenheid accountant bij persberichten over jaarcijfers'

De NBA publiceerde 30 oktober 2014 ook de NBA-handreiking 1128 'De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers'.

Aanleiding is dat veel beursgenoteerde ondernemingen hun jaarcijfers ruim vóór de officiële jaarrekening naar buiten brengen. Daardoor komen (voorlopige) jaarcijfers en eventueel daarvan afgeleide analyses eerder in de openbaarheid dan de jaarrekening met de daarbij horende controleverklaring.

Deze handreiking vervangt Alert 19. De handreiking gaat ook in op de situatie waarin de openbaar te maken jaarrekening materieel afwijkt van het persbericht.

'Storting op aandelen anders dan in geld' 

De NBA publiceerde 30 oktober 2014 de NBAhandreiking 1129 'Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura)'

De accountantscontrole van inbreng in natura is sinds 1 oktober 2012 alleen nog verplicht voor nv's. Toch kan deze handreiking ook nuttig zijn voor accountants die voor bv's actief zijn. Zij kunnen betrokken raken bij het opstellen van een inbrengbeschrijving en ook kan er behoefte zijn aan vrijwillige controle van de inbreng in natura bij een bv. Deze handreiking is bedoeld als naslagwerk en vervangt praktijkhandreiking 1101 en leidraad 7. Om het lezen makkelijker te maken is een leeswijzer toegevoegd en wordt ieder hoofdstuk voorafgegaan door een korte inleiding van onderwerpen die worden behandeld.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.