Magazine

NBA Nieuws - maart 2012

'Agendeer publieke managementletter bij uw organisatie' - NEMACC - Platform voor accountants en taxateurs - Nieuwjaarsbijeenkomst LIO.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 3, 2012

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

'Agendeer publieke managementletter bij uw organisatie'

Op 12 januari 2012 ontving de Signaleringsraad van de NBA een aantal gasten om van gedachten te wisselen over de wijze waarop de NBA invulling geeft aan de maatschappelijke rol van accountants.

Aan tafel zaten Jean Frijns (voormalig voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code), Ronald Gerritse (AFM), Joanne Kellermann (DNB), Angelien Kemna (APG) en Saskia Stuiveling (Algemene Rekenkamer). Ook de voorzitters van NIVRA en NOvAA schoven aan om de adviezen van deze belanghebbenden bij de NBA te horen. Onderwerp van gesprek waren de publieke managementletters (PML's) in het kader van het programma Kennis Delen.

Publieke managementletters

In haar beleidsprogramma Kennis Delen zet de NBA de collectieve, geanonimiseerde kennis en ervaring van haar leden in om vroegtijdig risico's te signaleren in maatschappelijke sectoren. Hiertoe brengt de NBA drie keer per jaar een publieke managementletter uit voor een sector of thema.

De gasten noemen de gekozen sectoren tot nu toe buitengewoon relevant. Glastuinbouw is voor de meesten onbekend terrein, maar anderen onderschrijven juist de keuze voor deze economisch belangrijke sector voor Nederland. Daarmee wordt ook het belang onderkend van het mkb als belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Men mist nog wel brede thema's die boven een sector uitstijgen, zoals bijvoorbeeld beloningsbeleid. Er is dan ook brede steun voor het oppakken van het thema Tone At e Top in 2012. Ieder onderwerp dat gaat over soft controls is belangrijk, daarvoor moet een sense of urgency worden gecreëerd bij accountants.

Stuur accountants op pad met publieke managementletter

Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA is: zorg dat je eigen leden - de accountants - de publieke managementletters agenderen bij de organisaties waar ze komen en werken. Zorg dat zij de signalen kennen en uitdragen en de gedragsverandering doormaken. Zo'n publieke managementletter is voor individuele accountants ook een goed instrument om lastige onderwerpen neutraler aan de orde te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een controlerend accountant bij een vastgoedinstelling die de PML Vastgoed agendeert bij het audit committee. Of een accountant in business bij een zorginstelling die de signalen uit de PML Zorg bespreekt met het managementteam: hoe zit dit bij ons?

Nieuwe onderwerpen

Het kiezen van onderwerpen voor publieke managementletters is één van de taken van de Signaleringsraad. De genodigden noemen onder andere banken, hoger onderwijs, musea en woningcorporaties als mogelijke onderwerpen. Vastgoedwaardering loopt als een rode draad door veel van de onderwerpen heen. Ook de mkb-sectoren detailhandel en logistiek komen aan de orde, net als het thema flexibilisering van arbeid en de rol van zzp'ers daarin.

NEMACC

De NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan samenwerken in NEMACC, een nieuw kenniscentrum voor mkb-accountants. Om die reden ondertekenden NOvAA-voorzitter Dirk ter Harmsel en Harry Commandeur, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, op 17 januari 2012 een samenwerkingsovereenkomst.

NEMACC heeft als doel de maatschappelijke betekenis van de accountant in het mkb te vergroten. De uitkomsten van onderzoeken door NEMACC zijn met name geschikt voor praktische toepassing door mkb-accountants. Onderdelen van NEMACC zijn een leerstoelgroep, een denktank en een documentatiecentrum.

De leerstoelgroep wordt gevormd door vier hoogleraren, die elk deskundig zijn op een vakgebied dat voor de mkb-accountant relevant is: Roy Thurik (ondernemerschap), Peter Kavelaars (fiscale aspecten van ondernemerschap), Martin Hoogendoorn (verslaggeving) en Hans Gortemaker (accountantscontrole). De NOvAA financiert de activiteiten van NEMACC en maakt daarvoor gebruik van haar surplusvermogen (dat deel van het vermogen dat niet wordt ingebracht in de fusieorganisatie NBA).

Het eerste symposium van NEMACC, dat gratis toegankelijk is voor NBA-leden, vindt plaats op 14 maart 2012 ('s middags) bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Platform voor accountants en taxateurs

Accountants en taxateurs gaan samen werken aan meer transparantie bij de waardering van vastgoed. Daarvoor is een nieuw platform opgericht, waarin vertegenwoordigers van beide beroepsgroepen hun kennis en inzichten kunnen delen.

De groeiende leegstand van kantoren heeft grote gevolgen voor de juiste waardering daarvan. Daarom moeten hoge eisen worden gesteld aan de professionaliteit, onafhankelijkheid en deskundigheid van (vastgoed)accountants en taxateurs, en aan de totstandkoming van hoogwaardige richtlijnen voor taxaties. Het platform streeft daarom naar eenduidige richtlijnen voor de waardering van commercieel vastgoed.

Het platform staat onder voorzitterschap van dr. Jan Vis MBA CMC RV, partner Bright Orange Talanton (Corporate Finance). De NBA is initiatiefnemer van het platform en werkt bij de opzet samen met de stichting VastgoedCert.

Eerder presenteerde de NBA een publieke management letter over de vastgoedsector, met daarin bijzondere aandacht voor de rol van taxateurs. De NBA pleit daarin voor regulering binnen de taxateursbranche en het oprichten van een beroepsorganisatie die taxateurs inschrijft op basis van beëdiging, bindende beroepsregels uitvaardigt en kan optreden bij misstanden via tuchtrecht.

 • 2010: Verzekeringen, Langdurige Zorg
 • 2011: Pensioenen, Commercieel Vastgoed, Glastuinbouw
 • Op agenda, 2012: Gemeenten, Tone At The Top

Signaleringsraad

De Signaleringsraad is een adviesorgaan van de NBA onder voorzitterschap van Frans van der Wel RA. Leden zijn Harry Geerlofs AA, Martin Hoogendoorn RA, Robert-Jan van de Kraats RA, Leon van den Nieuwenhuijzen RA en Margot Scheltema.

Praktijkhandreiking 1118

De NBA publiceerde op 6 februari 2012 de definitieve ‘Praktijkhandreiking 1118: Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders bij beursgenoteerde vennootschappen’. Deze handreiking beschrijft hoe de accountant - na afstemming met bestuur en raad van commissarissen - zijn controlewerkzaamheden bij de jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de raad van commissarissen en het mvo-verslag kan toelichten in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Nieuwjaarsbijeenkomst LIO

Ruim 130 deelnemers kwamen op dinsdag 17 januari 2012 naar het NBA-pand in Amsterdam voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO).

Onder leiding van Robert Mul, hoofd Beroepsontwikkeling & beleid van de NBA, konden de deelnemers kennis maken met het nieuwe bestuur van LIO. Dit bestuur was op 7 december 2011 geïnstalleerd door de bestuursvoorzitters van NIVRA en NOvAA, Ruud Dekkers en Dirk ter Harmsel.

Dikke huid

Voorzitter Ingrid Doerga benadrukte de binding van de leden binnen LIO en het belang om de eigen zichtbaarheid te versterken door de kennis en kunde op het gebied van Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC) te tonen.

Na een korte kennismaking met bestuursleden Jacco Buijs en Marcel Bongers was het woord aan NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers. Hij benadrukte het belang van een rechte rug in deze tijden van recessie: “En bij een rechte rug hoort een dikke huid.”

Cloud en social media

Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de snelle ontwikkelingen op de terreinen van cloud computing en social media, en de rol van de internal auditor. John Hermans, partner bij KPMG Advisory, nam beide presentaties voor zijn rekening. Hermans benadrukte de vraag naar governance van de cloud mede uit het oogpunt van risicomanagement. Hij betwijfelt of de huidige ICT'ers genoeg geëquipeerd zijn om een dergelijke functie uit te voeren. Internal auditors kunnen volgens Hermans een belangrijke ondersteunende rol spelen bij het GRC-speelveld van cloud en social media.

Webcast

De nieuwjaarsbijeenkomst van LIO was voor de eerste keer ‘live’ te volgen via een webcast op www.nba.nl. De webcast-opnames van John Hermans zijn te bekijken via: nba.eventresult.nl. Op de NBA-website zijn ook zijn presentaties te downloaden.

Bestuursleden LIO

 • Ingrid Doerga RA (voorzitter), directeur Corporate Internal Audit APG-Groep
 • Paul Scholte RA (liaison naar het algemeen bestuur van de NBA), directeur Departementale Auditdienst ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Marcel Bongers RA RE, directeur Internal Audit NUON - head of Audit Vattenfall Benelux
 • Jacco Buijs AA, accountant bij het Bureau Financieel Toezicht
 • Marc van Gestel RA, accountant bij de Universiteit Leiden
 • Martine Koedijk RA RE, accountant Amsterdam en directeur ACAM
 • Marcel Snippe AA RA, accountant bij kenniscentrum Belastingdienst

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.