Nieuws

Minister: wetsevaluatie voor doelmatiger WNT in volle gang

De Wet normering topinkomens (WNT) is een effectief instrument in het tegengaan van bovenmatige bezoldiging in de (semi-)publieke sector. Wel wordt er gekeken naar de doelmatigheid van de wet. De tweede wetsevaluatie van de WNT is inmiddels in volle gang. Daarbij is intensief contact met de diverse sectoren en de NBA.

Dat schrijft minister Knops (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het topinkomensbeleid van het kabinet in de (semi-)publieke sector. Daarin gaat de bewindsman onder meer in op de WNT-jaarrapportage 2018 en de voortgang van de tweede wetsevaluatie van de WNT.

Dat de wet effectief is blijkt volgens de minister uit het feit dat er opnieuw weinig nieuwe meldingen van accountants zijn over overtredingen van de wet. Accountants fungeren als eerstelijns toezichthouder voor de WNT en doen het grootste deel van de meldingen, zo blijkt uit de jaarraportage. Daarin staan zowel nieuw geconstateerde overtredingen als een actualisatie van overtredingen uit eerdere WNT-rapportages die nog in behandeling waren. Van de 84 meldingen in het overzicht zijn er 57 gedaan door accountants, de overige 27 zijn afkomstig van de Autoriteit woningcorporaties, de Eenheid toezicht WNT, het CBIG (ministerie van VWS) en de Inspectie van het Onderwijs.

Ten opzichte van de WNT-jaarrapportage 2017 zijn er 38 nieuwe meldingen. 17 hiervan zijn nieuw geconstateerde en behandelde overtredingen. 9 van deze overtredingen zijn al door de betrokken WNT-instelling ongedaan gemaakt. 18 nieuwe meldingen zijn in behandeling en van 3 nieuwe meldingen is geconstateerd dat er geen sprake is van een overtreding.

Wetsevaluatie

De in 2018 aangekondigde tweede wetsevaluatie van de WNT is inmiddels in volle gang, aldus Knops. In die evaluatie wordt gekeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de wet en naar de mogelijke neveneffecten.

In de deelonderzoeken die gaan over de doelmatigheid wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden om de uitvoering te vereenvoudigen. Daarbij is volgens de minister "zeer veel contact met het veld", waaronder de klankbordgroepen van de diverse sectoren en de NBA. "In meerdere brainstormsessies met de klankbordgroepen, alsmede meerdere gesprekken met de NBA, waaronder een rondetafelbijeenkomst zijn de door hen ervaren knelpunten van de wet en potentiele oplossingen besproken. Daarnaast worden ook brainstormsessies gehouden met inhoudelijk specialisten om te komen tot een doelmatigere wet."

In november vorig jaar bracht de NBA-werkgroep WNT een conceptreactie op de wetsevaluatie uit. Volgens de NBA is er een "onbalans ontstaan tussen controle-inspanningen en de daarmee gemoeide kosten enerzijds en het maatschappelijk nut anderzijds". De conceptreactie werd besproken tijdens de door de minister genoemde rondetafelbijeenkomst met experts en betrokkenen bij de NBA in Amsterdam. De definitieve reactie wordt deze maand naar de minister gestuurd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.