Nieuws

NBA reageert op slotrapportage kwartiermakers en brief minister

De NBA heeft in een brief aan minister Van Weyenberg van Financiën uitgebreid gereageerd op de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector en de appreciatie hierbij van de minister zelf.

De beroepsorganisatie voelt "een grote verantwoordelijkheid om verdere stappen te zetten om (tegen)druk te geven aan organisaties en individuen in de accountantssector". De slotrapportage van de kwartiermakers wordt door de NBA opnieuw aangeduid als "een kritische aanmoediging" voor de sector om het beter te doen.

De minister was in zijn recente appreciatie teleurgesteld over de snelheid waarmee verbeteringen binnen het beroep gerealiseerd worden. "De NBA onderschrijft dit. Er zijn stappen gezet, maar per saldo zijn wij het eens met u dat het sneller moet en kan." De beroepsorganisatie heeft ook begrip voor de wens van de minister om onderzoek te doen naar het stelsel van beroepsreglementering en het versterken van de rol van de NBA zelf.

Aanbevelingen

In de brief reageert de NBA op de aanbevelingen en aanmoedigingen van de kwartiermakers, zoals die in de slotrapportage zijn vermeld rondom zeven deelthema's. De beroepsorganisatie beperkt zich daarbij niet alleen tot aanbevelingen waarbij de kwartiermakers expliciet een rol voor de NBA benoemen.

Volgens de brief ziet de NBA voor zichzelf ook "een bredere verantwoordelijkheid als aanjager van het geheel van aanbevelingen en aanmoedigingen samen met andere sectorverantwoordelijken zoals de AFM en het ministerie van Financiën". Tegelijk geeft de NBA aan niet alle onderwerpen tegelijk te kunnen oppakken met de huidige middelen en mensen. "Enige volgordelijkheid in de prioritering is daarom van belang."

Zoals tijdens het recente rondetafelgesprek met de Tweede Kamer ook is aangegeven, hoopt de NBA op spoedige behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet accountancysector, zodat het beroep "de nodige stappen kan zetten om de kwaliteit van de (wettelijke) controle verder te verbeteren".

Transparantie

Bij een sector die pleit voor transparantie past volgens de beroepsorganisatie ook transparantie over geldstromen bij grotere accountantsorganisaties; niet alleen bij de oob-kantoren maar ook bij de top twintig reguliere vergunninghouders. "Daarom heeft de NBA recent aan de accountantsorganisaties met een oob-vergunning het verzoek gedaan om inzichtelijk te maken in welke mate er reeds sprake is van gescheiden winst- en-verliesrekeningen binnen de multidisciplinaire organisatie."

De NBA is volgens de brief "terughoudend" met het overnemen van de aanbeveling van de kwartiermakers om uitsluitend te belonen op basis van kwaliteitscriteria. "De NBA gaat wel onderzoeken in hoeverre er nog sprake is van commerciële prikkels in de beloningen. Op basis van deze uitkomsten zal de NBA bekijken of en welke acties nodig zijn."

De beroepsorganisatie ziet rondom het thema cultuur voor zichzelf ook een rol als aanjager bij het opstellen van een code voor commissarissen bij accountantsorganisaties en bij de ruimte voor accountants om te kunnen spreken in de aandeelhoudersvergadering.

Fraude

Fraude is opnieuw een strategisch thema van de NBA voor dit jaar. Zo wil het NBA-bestuur eind 2024 besluiten op welke wijze accountants moeten rapporteren over hun bevindingen. "Wanneer de keuze wordt gemaakt om dit door te voeren loopt Nederland voor op de ons omringende landen. Daarom zal er dan wel helderheid verschaft moeten worden over hoe de accountant dit moet oppakken en uitvoeren."

Als het gaat om een expertisecentrum fraude met forensische expertise, ziet de NBA geen rol voor zichzelf bij het opzetten van een pool met te detacheren specialisten. "Dat past onzes inziens niet binnen de taken van een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Daarnaast zal het aanbod hierdoor niet vergroot worden."

De NBA wil zich wel inzetten om zoveel mogelijk kennis over gebruik van technologie te delen tussen kantoren en beroepsbeoefenaren. Ook vindt de beroepsorganisatie het van belang dat de praktijkopleiding voldoende instroom heeft en dat de opleiding aantrekkelijk is, de opleiding van blijvend hoge kwaliteit is en dat die toekomstbestendig is.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.