NBA

Voorzitter worden van de NBA: de keus is aan de leden

Op de ledenvergadering van 19 december aanstaande is er keuze voor onze leden. De aankondiging van het NBA-bestuur dat Marco van der Vegte wordt voorgedragen als extra bestuurslid en beoogd voorzitter, werd gevolgd door een bericht van Marco Moling dat ook hij beschikbaar is als voorzitter.

De voordracht van beide kandidaten leidde tot de nodige vragen over de procedure op de ALV van 19 december, de stemming die plaatsvindt en de weg daar naar toe. Graag geef ik een toelichting.

Twee kandidaat-voorzitters

In de ALV van 19 juni jl. heb ik aangekondigd dat wij op 19 december onze volgende ledenvergadering hebben, waar wij onder meer zullen stemmen voor een extra lid in het bestuur. Dit in verband met mijn opvolging per juni 2018.

Na het vaststellen van een profielschets en het instellen van een selectiecommissie heeft het NBA-bestuur op 14 juli een vacature voor de rol van bestuurslid en toekomstig voorzitter geplaatst. De selectiecommissie is samengesteld uit vier bestuurders afkomstig van de verschillende ledensegmenten: oob, mkb, intern- en overheidsaccountants en accountants in business. De selectiecommissie ontving verschillende reacties, helaas waren daar geen kandidaten uit het mkb bij. Wel reageerde Marco van der Vegte, audit partner en voormalig audit business leader bij Deloitte. In de gesprekken met Van der Vegte trof de selectiecommissie een kandidaat die zeer gemotiveerd is om als bestuurslid en beoogd voorzitter van de NBA een positieve impact te hebben op ons beroep.

Selectiecommissie en bestuur besluiten daarop om Marco van der Vegte voor te dragen als bestuurslid en beoogd voorzitter. Omdat volgens de wet een voorzitter moet worden gekozen uit het zittend bestuur, geldt hiervoor een proces in twee stappen. Van der Vegte zal eerst worden voorgedragen als tijdelijk extra bestuurslid; hierover kan worden gestemd op 19 december. Tijdens de ALV van 18 juni 2018 zal vervolgens worden gestemd over het voorzitterschap.

Inmiddels heeft zich een nieuwe kandidaat-voorzitter gemeld, Marco Moling. Dat past bij de NBA als publiekrechtelijke organisatie. Al onze leden mogen kandidaten voor het bestuur voordragen wanneer zij daarvoor vijftig handtekeningen of meer verzamelen. Ook de ledengroepbesturen hebben de mogelijkheid een kandidaat voor te dragen. Dat moet wel tot maximaal drie weken voor aanvang van de vergadering gebeuren, zodat de leden vervolgens goed daarover geïnformeerd kunnen worden. Inmiddels hebben wij van voldoende leden ondersteuning voor Marco Moling ontvangen.

Ook voor Marco Moling geldt dat hij tijdens de ALV van 19 december kan worden verkozen als extra bestuurslid. De voorzittersverkiezing komt aan de orde in juni 2018.

En nu?

Het is voor onze beroepsgroep van belang dat dit proces correct verloopt en dat de reputatie van onze beroepsgroep niet wordt geschaad. Waar wij als bestuur van de NBA voor staan is dat onze leden alle informatie krijgen om op 19 december, goed onderbouwd, hun stem uit te kunnen brengen. Ik heb inmiddels met beide kandidaten constructief overlegd over de manier waarop wij dit de komende periode kunnen waarborgen.

Elke kandidaat moet de gelegenheid krijgen om richting de leden goed uit te dragen waar hij voor staat. Dat wordt vanuit de NBA evenwichtig gefaciliteerd en ondersteund. Op de ALV zullen beide kandidaten de ruimte krijgen om zichzelf kort te presenteren en vervolgens is er gelegenheid voor de leden om vragen te stellen. Daarna volgt stemming, waarbij elk lid de mogelijkheid heeft om maximaal drie volmachten mee te nemen.

Digitaal

Digitaal stemmen zal tijdens deze ALV nog niet mogelijk zijn. Hoe graag wij dat ook zouden willen, dat bleek ook uit de vorig jaar voorgelegde voorstellen voor herziening van de governance. Een accountant moet óf zelf aanwezig zijn, óf een volmacht hebben afgegeven.

Voor digitaal stemmen is een wetswijziging nodig en instemming voor deze nieuwe manier van stemmen door de leden tijdens een ALV. Gezien dit proces en de tijd die een wetswijziging nodig heeft, verwacht ik niet dat deze manier van stemmen nu en in juni mogelijk zal zijn.

De rol van voorzitter van de NBA is een stevige rol. Je zult drie dagen per week inzetbaar moeten zijn; in staat moeten zijn een brugfunctie te vervullen tussen de accountancybranche, de wetgever en andere stakeholders; het beroep nationaal en internationaal kunnen vertegenwoordigen en beschikken over brede bestuurlijke ervaring, met inzicht in bestuurlijke verhoudingen en processen.

Als bestuur hebben we Marco van der Vegte voorgedragen als kandidaat. We zien in hem een geloofwaardige veranderaar; iemand die heeft laten zien dat hij organisaties wil en kan veranderen, die vertrouwen en trots terug kan brengen in de sector. Daarnaast hebben we respect voor de kandidatuur van Marco Moling.

Het is nu aan de leden

Van belang is nog te vermelden dat het bestuur in een eerder stadium de mogelijkheid van een extern voorzitter heeft besproken. We hebben hier toen niet voor gekozen, omdat een extern voorzitter de diepgaande kennis van het beroep ontbeert die we voor een ledenorganisatie essentieel achten. Met het niet doorgaan van de decembervergadering van vorig jaar hebben ook de leden zich hier nog niet over kunnen uitspreken.

Het woord is uiteindelijk aan de leden. Die zien wij graag op onze ledenvergadering op 19 december. Daar zullen wij ook uitgebreid stil staan bij de visie en het komende beleidsproces van de NBA.

Namens het NBA-bestuur,
Pieter Jongstra

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.