Tuchtrecht

Ontbreken agioreserve op balans over het hoofd gezien

Een accountant-administratieconsulent merkt jaren achter elkaar niet op dat een post agioreserve ontbreekt in de publicatiebalans. Hoewel zijn opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid is dit ondeskundig en onzorgvuldig van de accountant.

Accountantskamer

Zaaknummers:
16/1029 Wtra AK
Datum uitspraak:
05 december 2016
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2016:112

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent stelt de publicatiebalans over 2014 op voor een bv en stuurt deze naar de moedervennootschap van deze dochter, met het verzoek de balans te ondertekenen en door te sturen naar de Kamer van Koophandel. De bestuurder doet beide.

Het eigen vermogen van de bv staat fout in de balans. De regel met de agioreserve van 2,9 ton is namelijk niet zichtbaar. Later blijkt dat dit het geval is bij álle publicatiestukken die de accountant sinds 2010 heeft opgesteld.

De KvK maakt van 2010 tot en met 2013 op eigen initiatief  een ‘standaardjaarrekening’ op. Daarin staan de gegevens uit de publicatiestukken en is het ontbrekende bedrag van 2,9 ton opgeteld bij de post overige reserves. Daardoor sluit het totaalbedrag van het eigen vermogen aan bij het bedrag dat in de gedeponeerde publicatiestukken staat.

Over 2014 heeft de KvK dit niet meer gedaan. Daardoor sluit het totaal van het eigen vermogen in de standaardjaarrekening niet meer aan bij het totaal in de gedeponeerde publicatiebalans. De KvK merkt wel op dat er een optelverschil in deze jaarrekening is geconstateerd.

De bestuurder van de moedervennootschap schrijft in oktober 2015 aan de accountant dat de post agioreserve niet als aparte regel is opgenomen in de gedeponeerde publicatiebalans over 2014. De accountant corrigeert de publicatiebalans nog diezelfde dag. Op 22 oktober 2015 deponeert de moedervennootschap de gecorrigeerde publicatiebalans bij de KvK.

De bestuurder dient een klacht tegen de accountant in.

Klacht

De accountant:

  1. heeft verzuimd om in de publicatiestukken over 2010 tot en met 2014 onder het eigen vermogen een post agioreserve op te nemen;
  2. is niet bereid geweest de schade als gevolg van de fout in de publicatiebalans 2014 te compenseren of te bezien op welke wijze de kwestie kan worden opgelost.

Oordeel

Klachtonderdeel 1 is gegrond, klachtonderdeel 2 ongegrond.

Ad 1

De accountant heeft erkend dat hij verantwoordelijk is voor het opstellen van de publicatiebalans en dat in de publicatiebalansen over de jaren 2010 tot en met 2014, die hij ter deponering heeft gestuurd aan de opdrachtgever, telkens een regel met de post agioreserve is weggevallen. Hoewel de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de juistheid van de gedeponeerde stukken heeft de accountant onzorgvuldig gehandeld bij het opstellen van deze balansen door niet op te merken dat de post agioreserve ontbrak.

De accountant heeft in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van deskundigheid/vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Dat de fout niet zichtbaar was omdat de KvK jaarlijks standaardjaarrekeningen opmaakte, doet niets af aan de verwijtbaarheid.

Ad 2

De accountant heeft in oktober 2015 een nieuwe, gecorrigeerde publicatiebalans over 2014 gestuurd naar de opdrachtgever. Daarin is de regel met de post agioreserve alsnog opgenomen. Daarom kun je niet zeggen dat hij de kwestie niet heeft “opgelost”.

Bij het afwijzen van de aansprakelijkheid voor de schade die de opdrachtgever zou hebben geleden spelen geen bijzondere omstandigheden. Dit civielrechtelijke standpunt is niet bewust onjuist, misleidend of te kwader trouw. Ook zal een redelijke en goed geïnformeerde derde het standpunt niet opvatten als schadelijk voor de goede naam van het accountantsberoep.

Volgens vaste jurisprudentie van de Accountantskamer kon de accountant dit standpunt dus namens zijn kantoor innemen. De fundamentele beginselen van professionaliteit en integriteit heeft hij niet geschonden. Overigens is de Accountantskamer niet bevoegd om eventuele schade vast te stellen of te bepalen dat zulke schade moet worden vergoed.

Maatregel

Geen. Er ontbrak weliswaar een subpost, maar het totale eigen vermogen was correct opgenomen. Over de schadelijke gevolgen voeren beide partijen een civiele procedure. De fout is de eerste keer in de hand gewerkt doordat de bv pas tot omzetting van een rekening-courantschuld in de agioreserve besloot nadat de jaarrekening over 2010 al was vastgesteld en gedeponeerd.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.