Tuchtrecht

Opheffen kantoor zonder baten mag

Een accountant-administratieconsulent deed zijn kantoor over aan een koper die slechts een klein deel van de koopsom betaalde. Omdat er geen baten meer te verwachten waren, mocht hij de vennootschap ontbinden zonder te overleggen met schuldeisers.

Accountantskamer

Zaaknummers:
18/512 Wtra AK
Datum uitspraak:
05 oktober 2018
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:72

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent heeft een accountantskantoor, waarvan hij en zijn vrouw bestuurder zijn. In 2014 neemt een ander zijn kantoor over en vormt een accountants- en advieskantoor in de vorm van een commanditaire vennootschap. De bv van de accountant brengt de activa en passiva in.

Het kantoor laat een bedrijf incassowerkzaamheden uitvoeren, maar betaalt de facturen niet. De kantonrechter veroordeelt het kantoor in 2015 om 9192,17 euro exclusief rente te betalen.

In september 2017 besluiten de aandeelhouders van het kantoor de vennootschap te ontbinden, omdat de vennootschap sinds medio 2015 geen activiteiten meer ontplooit. Het incassobedrijf vraagt het faillissement aan van het kantoor. De accountant laat weten dat het kantoor geen middelen (meer) heeft om de facturen van het bedrijf te voldoen en gaat ervan uit dat het bedrijf geen bezwaar heeft tegen de liquidatie van de vennootschap.

De jurist van het incassobedrijf vraagt de accountant om opheldering. Waarom kreeg een ander wel betaald, maar hij niet? “U dient als schuldenaar (…) de beschikbare middelen evenredig over de schuldeisers te verdelen, daar is hier kennelijk geen sprake van. Zodra over het bovengenoemde duidelijkheid bestaat, kan ik beoordelen of de ontbinding voor ons toelaatbaar is.”

De accountant schrijft de jurist terug dat het kantoor in financiële problemen raakte toen de overnemende partij slechts een klein deel van de afgesproken koopsom betaalde. De accountant heeft hierover vergeefs geprocedeerd, maar hoopte tijdens de procedures nog dat hij geld zou krijgen van de koper. Met dat gehoopte vooruitzicht had de accountant geld geleend om een betalingsregeling te treffen. Dat geld heeft de accountant terugbetaald.

Het incassobedrijf stelt de bv, de accountant en zijn echtgenote aansprakelijk voor een bedrag van 12.286,25 euro en dient een klacht tegen de accountant in.

Klacht

De accountant heeft:

a. in strijd met de wet gehandeld door niet met de belangrijkste schuldeiser te overleggen over de overname;

b. in strijd met de wet gehandeld door zijn bv te ontbinden terwijl er nog een schuld openstond;

c. in strijd met de wet gehandeld door wel een schuld aan de gelduitlener te voldoen, maar niet die aan het incassobedrijf;

d. onrechtmatig gehandeld tegenover het incassobedrijf en in strijd met de beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit en vakbekwaamheid.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

Ad a Overleg schuldeisers

Het is niet juist dat de accountant bij de overname had moeten overleggen met het incassobedrijf. Geen enkele wettelijke regel verplicht een schuldenaar daartoe, laat staan dat hij toestemming nodig heeft van de schuldeisers voor zo’n transactie. Het is ook niet zo dat de accountant met de overname bewust de verhaalsmogelijkheden heeft laten verdwijnen en dat hij kon voorzien dat het incassobedrijf daardoor schade zou lijden. De accountant kon namelijk niet zien aankomen dat de koper de overnamesom niet zou betalen.

Ad b Ontbinding bij schulden

Het is nietaannemelijk geworden dat er op het moment van ontbinding nog baten (te verwachten) waren. Volgens artikel 2:19 lid 5 BW houdt de rechtspersoon onmiddellijk en zonder vereffening op te bestaan als er na de ontbinding geen baten (te verwachten) zijn. Het doet er dus niet toe of de vennootschap op het moment van ontbinding nog schulden heeft.

Het incassobedrijf heeft niet aannemelijk gemaakt dat het accountantskantoor nog beschikte over baten. De accountant hoefde het faillissement van het kantoor niet aan te vragen, omdat dit bedoeld is om het vermogen van de rechtspersoon te verdelen onder de gezamenlijke schuldeisers. Een faillissement heeft daarom alleen zin als te verwachten valt dat er nog iets te verdelen zal zijn.

Ad c Paritas creditorum

De accountant heeft de vordering van de gelduitlener - ad 47,07 euro! - die deels op hem privé was, betaald uit privémiddelen.

Ad d Onrechtmatigheid

Uit het oordeel over bovenstaande klachtonderdelen volgt dat dit klachtonderdeel ongegrond is voor zover dit is gebaseerd op het handelen dat daarin werd verweten. Het incassobedrijf heeft niet duidelijk gemaakt welke maatregelen de accountant had moeten nemen om de schade van het incassobedrijf zoveel mogelijk te beperken. Dat de accountant heeft gelogen over zijn aflossingscapaciteit is ook niet aangetoond. Wat de accountant heeft betaald uit hoofde van de betalingsregeling kwam uit de privémiddelen van hem en zijn echtgenote.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

In deze zaak houden twee partijen nog heel wat geld te goed. De accountant, die de activa en passiva van zijn kantoor inbracht in een commanditaire vennootschap en daarvoor maar een miniem deel van de overnameprijs ontving. En het incassobedrijf die de facturen wegens incassowerkzaamheden niet betaald kreeg.

Tuchtrechtelijk gezien heeft de accountant niets misdaan. De lessen van de uitspraak zijn vooral civielrechtelijk van aard.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.