Tuchtrecht

Dividenduitkering niet goed verwerkt

Een accountant-administratieconsulent had bij het samenstellen van de jaarrekening meer informatie moeten vragen aan de directie over de ontbrekende VAR en een dividenduitkering.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/1437 Wtra AK
Datum uitspraak:
18 juni 2018
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:41

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een softwarebedrijf bestaat uit een bv, een 50 procents-deelneming en enkele gelieerde vennootschappen. Het bedrijf schakelt in 2013 een accountant-administratieconsulent in. Medio 2016 laat de eigenaar van het bedrijf echter weten dat de vennootschappen willen breken met de accountant en een andere accountant gaan zoeken.

In de offerte voor de bv stond destijds dat de klant maandelijks 495 euro ex btw moest betalen voor:

 • begeleiding bij de financiële administratie in Exact Online;
 • controle van de aangiften omzetbelasting;
 • het toelichten, analyseren en bespreken van de periodieke cijfers;
 • schatting en aangifte vennootschapsbelasting;
 • schatting en aangifte inkomstenbelasting.

Voor de extra entiteiten zou er 323 euro per maand bij komen. Voor overige werkzaamheden zou het kantoor 55 tot 150 euro per uur ex btw rekenen, “afhankelijk van de aard van de verrichte werkzaamheden”. Het bedrijf gaat hiermee akkoord.

De accountant maakt onder meer de jaarstukken over 2013 en 2014 op en stuurt de directeur in april 2014 een lijstje met informatie en stukken die hij nog nodig heeft voor het samenstellen van de jaarrekening 2013. De accountant vraagt onder meer: “Zijn van al het ingeleende personeel VAR WUO verklaringen aanwezig?”.

De Belastingdienst Midden- en Kleinbedrijf onderzoekt of de ingediende aangiften loonheffing over 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 van de bv wel aanvaardbaar zijn. Volgens de fiscus is de ingehuurde directeur in dienst bij de bv en heeft de bv geen Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR WUO).

De bv heeft tot mei 2016 steeds de maandelijkse facturen van de accountant ad 818 euro ex btw voldaan. De bv betaalt de facturen van 26 mei 2016, 30 juni 2016 en 27 juli 2016 echter niet. Deze facturen betreffen de werkzaamheden voor de salarisadministratie van de deelneming over de maanden januari tot en met mei 2016 en de werkzaamheden voor de inlenersverklaring. De accountantsmaatschap begint een gerechtelijke procedure tegen de klant. De klant dient een klacht in tegen de accountant.

Klacht

De accountant heeft:

a. niet transparant gefactureerd;

b. bij het opstellen van de jaarrekening 2014 niet gecontroleerd of de bv beschikte over een VAR-verklaring;

c. in de jaarstukken 2014 van de deelneming een kunstmatig verlies gecreëerd, wat fiscaal niet is toegestaan;

d. in de jaarrekening 2014 van de deelneming niet de uren meegenomen die zijn gemaakt voor de bv;

e. in de jaarrekeningen 2014 van de bedrijven verschillen laten zitten in de onderlinge vorderingen;

f. formele fouten gemaakt bij het agio en de verwerking van het dividend in de jaarrekening 2014: potentieel risicovolle rekening-courantverhoudingen zijn niet gecorrigeerd.

Oordeel

De klachtonderdelen b en f zijn (deels) gegrond. De andere klachtonderdelen zijn onvoldoende onderbouwd.

Ad a

De klant heeft onvoldoende onderbouwd dat de facturen onjuist of misleidend zijn, mede omdat:

 • de offerte ook sloeg op de aan de bv gelieerde vennootschappen;
 • er geen urenspecificatie was overeengekomen;
 • de bv tot 26 mei 2016 steeds alle facturen heeft betaald, terwijl de omschrijving in die facturen niet afweek van de facturen die hij daarna onbetaald liet;
 • het bedrijf ongelijk heeft gekregen van de rechter in de civiele procedure die het accountantskantoor had aangespannen.

Ad b

In paragraaf 14 van de toenmalige Standaard 4410 staat dat de accountant het management om aanvullende of gecorrigeerde informatie moet vragen als hij constateert dat de verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of anderszins onbevredigend zijn. Hoewel deze paragraaf niet specifiek voorschrijft dat je VAR-verklaringen moet opvragen, had de accountant in dit geval moeten nagaan of de vereiste VAR-verklaring was verstrekt.

Het ging namelijk om een ingehuurde directeur, die bijna fulltime in de onderneming werkte voor een passend salaris. De eventueel verschuldigde loonheffing betrof dan ook een materiële post. Bovendien was de directeur degene die de accountant voorzag van informatie.

De accountant heeft bij het samenstellen van de jaarrekening 2013 weliswaar gevraagd of van al het ingeleende personeel VAR-verklaringen aanwezig waren. Maar op de zitting bij de Accountantskamer wist de accountant desgevraagd niet meer wat het antwoord destijds was. In ieder geval zat de VAR-verklaring niet in zijn administratie.

Volgens de Accountantskamer had de ontbrekende VAR-verklaring een signaal moeten zijn dat de verstrekte informatie niet volledig of juist was. Op de zitting erkende de accountant dat hij nader onderzoek had moeten doen. Mede gezien de mogelijke risico’s voor de bv heeft de accountant met dit verzuim in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Ad c

De accountant heeft aangetoond dat er goede redenen waren om de uren te boeken zoals het kantoor dat heeft gedaan. De klant heeft op de zitting erkend dat de accountant inderdaad met hem heeft overlegd en het voorzichtigheidsprincipe heeft besproken. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat de accountant een kunstmatig verlies heeft gecreëerd.

Ad d 

In overleg met de directie heeft de accountant het ingewikkelde Excel-bestand gebruikt dat de deelneming hanteert om de gemaakte uren bij te houden. Naar aanleiding van onderling overleg zijn de uren verwerkt en waar nodig aanpassingen doorgevoerd. Wat er verder mis zou zijn, heeft de klager niet duidelijk kunnen maken.

Ad e

De verschillen in de onderlinge vorderingen en onjuistheden in de omzet zouden volgens de klager niet mogen voorkomen. Volgens de accountant zijn twee verschillen het gevolg van een vergissing van zijn kant. Deze verkeerde boekingen hebben geen gevolgen op grootboekniveau. Over de vermeend onjuiste omzet is in 2012/2013 vaak gesproken met de klant. De accountant heeft deze post toen verwerkt conform de gemaakte afspraken. In 2014 is hij er niet opnieuw op teruggekomen en heeft hij de post geboekt als in het jaar ervoor. De accountant heeft erkend dat hij enkele getallen onjuist heeft opgenomen in de jaarrekening.

De Accountantskamer vindt het aannemelijk dat:

 • hier sprake was van een kennelijke vergissing of verschrijving, die geen invloed heeft op het totale beeld van de jaarrekening;
 • de accountant met de klant heeft afgestemd hoe hij de post zou boeken.

Ad f

Het bestuur van een vennootschap is verantwoordelijk voor de jaarrekening en alle bestuurders hebben ingestemd met de jaarrekening. De accountant heeft uitvoerig overlegd over agio en iedereen werd het met elkaar eens. De accountant mocht deze post dan ook zo opnemen in de jaarrekening 2013. De klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Ook het verwijt dat hij het in 2013 uitgekeerde dividend ten onrechte niet in de jaarstukken van 2014 heeft verwerkt, is niet terecht. Volgens de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders was er niet meer dan een voornemen om in totaal tachtigduizend euro dividend uit te keren. Of dat voorgenomen besluit een definitief besluit is geworden, blijkt nergens uit.

Uit de jaarrekening 2014 blijkt echter wel – en dat is bevestigd door de betrokken partijen – dat in 2014 aan één aandeelhouder het beoogde dividend van twintig mille is uitgekeerd. Alleen al dat had voor de accountant reden moeten zijn om nadere vragen te stellen aan het management. Dividend moet immers evenredig over alle aandeelhouders worden verdeeld. De accountant heeft erkend dat hij hierin is tekortgeschoten.

De accountant heeft hierdoor in strijd gehandeld met (paragraaf 32 van) Standaard 4410H. Als er inderdaad toch een rechtsgeldig dividendbesluit is genomen, had uit de jaarrekening moeten blijken dat er nog zestigduizend euro aan de drie andere aandeelhouders moest worden uitgekeerd.

Dat de accountant de rekening-courantverhoudingen tussen de diverse entiteiten niet juist heeft verwerkt, is niet aannemelijk gemaakt.

Maatregel

Waarschuwing. Ondanks regelmatig en uitvoerig overleg met zijn opdrachtgever heeft de accountant op enkele belangrijke onderdelen onvoldoende doorgevraagd, waardoor zijn dossier niet compleet was.

Annotatie Lex van Almelo

Op de plicht het management om aanvullende of gecorrigeerde informatie te vragen als de verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of anderszins onbevredigend zijn, is al menig accountant tuchtrechtelijk stukgelopen. In dit geval was vragen naar VAR-verklaringen nodig, maar niet voldoende. De accountant had ook moeten nagaan of hij een bevredigend antwoord had gekregen en dit uiteraard moeten documenteren. Vooral ook omdat het hier gaat om de loonheffing, die een materiële post vormt.

De accountant had verder moeten doorvragen hoe het nu precies zat met de dividenduitkering. Eén van de aandeelhouders ontving twintigduizend euro, zo stond in de jaarrekening die de accountant had samengesteld. Normaal gesproken hadden de andere drie aandeelhouders eenzelfde bedrag moeten krijgen. Dat was volgens de ava-notulen ook de bedoeling. De accountant zegt achteraf dat dit voornemen niet is geformaliseerd door een definitief besluit. In dat geval is het echter vreemd om wel de uitkering aan één aandeelhouder te verwerken.

Voor de rest heeft de accountant zijn werk naar behoren gedaan en had de klant geen reden om de rekeningen onbetaald te laten. Dat laatste vond de civiele rechter ook al.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.