Tuchtrecht

Beslag onder klanten met geheime gegevens

Een accountant-administratieconsulent laat voor 140 duizend euro beslag leggen onder drie klanten van een opdrachtgever die hem nog veertig mille schuldig is. Hij gebruikt daarbij vertrouwelijke gegevens uit de administratie van de opdrachtgever en legt niets vast over zijn afweging.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/2054 Wtra AK
Datum uitspraak:
04 juni 2018
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
beroep aangetekend
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:36

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent doet administratieve werkzaamheden voor twee samenwerkende ondernemers en stelt voor hun ondernemingen de jaarrekeningen en deponeringsjaarstukken op, verzorgt de fiscale aangiften en brengt desgevraagd adviezen uit.

In december 2015 trekt hij de samenstellingsverklaringen in die hij tweeënhalve maand eerder afgaf bij de jaarrekeningen over 2014. Hij heeft namelijk vernomen dat:

 • de twee ondernemers een conflict hadden over privé-onttrekkingen ten laste van één van de bv’s;
 • de nieuwe bestuurders van de bv’s de jaarrekeningen over 2014 hebben aangepast.

Als de ondernemers de nota’s van het accountantskantoor niet betalen, legt de accountant beslag onder drie cliënten van de bv’s. Eén van de ondernemers dient een klacht bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft:

a. onvoldoende kwaliteit geleverd bij zijn werkzaamheden;

b. jaarrekening(en) gedeponeerd zonder voorafgaande goedkeuring;

c. een oplopende fiscale schuld niet onderkend;

d. de onrechtmatige privé-onttrekkingen van de andere dga niet onderkend;

e. onjuist gehandeld toen de bv’s zijn declaraties niet betaalden;

f. zijn geheimhoudingsplicht geschonden;

g. de toegang tot de loonadministratie geblokkeerd.

Oordeel

De klachtonderdelen e en f zijn gegrond.

Ad a tot en met d

De klager heeft klachtonderdeel b ingetrokken op de zitting.

Wat betreft de overige drie klachtonderdelen wijst de Accountantskamer op de uitspraak waarin het College van Beroep voor het bedrijfsleven nog eens heeft bevestigd dat de tuchtrechter niet zelfstandig in de ingebrachte stukken op zoek moet gaan naar feiten en argumenten die de klacht ondersteunen. De klager moet een klacht(onderdeel) voldoende concretiseren en gespecificeerd onderbouwen in het klaagschrift. Als de klager verwijst naar onderliggende stukken dan moet het voor de tuchtrechter en de aangeklaagde accountant voldoende duidelijk zijn welke feiten en stellingen je daaraan kunt ontlenen.

De klagers hebben hun klachten in algemene bewoordingen geformuleerd. De vele bijlagen zijn niet gerubriceerd, terwijl concrete verwijzingen daarnaar ontbreken. Het is daarom niet duidelijk genoeg wat de klagers de accountant hier verwijten, laat staan dat zij voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Ad e en f

Volgens de klagende aandeelhouder wist de accountant dat de bv’s in financiële moeilijkheden verkeerden en heeft deze met de beslaglegging bij drie belangrijke opdrachtgevers de ondergang van de onderneming in gang gezet. Daarbij heeft de accountant zijn geheimhoudingsplicht geschonden door gegevens te gebruiken uit de administratie van de bv’s waar hij als accountant toegang toe had.

De accountant verweert zich door te zeggen dat hij:

 • niet lichtvaardig te werk is gegaan;
 • heeft ingestemd met een betalingsregeling waaraan klaagsters zich niet hielden;
 • pas na lange tijd beslag heeft gelegd onder opdrachtgevers die hij ook via de website van klaagsters kon kennen.

Er stond voor langere tijd voor maximaal veertigduizend euro open aan onbetaalde nota’s. De accountant heeft beslag gelegd voor een ton méér. Volgens de Accountantskamer moet de accountant zich als geen ander gerealiseerd hebben tot welke gevolgen een beslag onder de belangrijkste opdrachtgevers van de bv’s kon leiden, zoals reputatieschade, onrust en een aantasting van de relatie tussen klaagsters en die opdrachtgevers. De afweging die de accountant gemaakt zegt te hebben, heeft hij niet schriftelijk vastgelegd en overgelegd. Onder de gegeven omstandigheden waren de beslagleggingen disproportioneel en daarom in strijd met het fundamentele beginsel van professionaliteit.

Wat de geheimhoudingsplicht betreft voeren de klagende bv’s aan dat de accountant niet op de website kon zien welke drie opdrachtgevers de grootste schulden hadden aan de bv’s en dat dus in de administratie moet hebben gezien. De accountant heeft dat niet weersproken en desgevraagd op zitting gezegd dat hij de klanten van zijn cliënt(en) kent. De accountant heeft dus vertrouwelijke gegevens gebruikt bij de keuze onder welke opdrachtgevers hij beslag zou laten leggen en daarmee het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid geschonden.

Ad g

De bv’s hebben de accountant gemeld dat zij zelf weer de loonadministratie wilden verzorgen. De accountant heeft hun vervolgens een maand de tijd gegeven om alle benodigde gegevens uit de loonadministratie te halen en gezegd dat hij de toegang daarna zou weigeren. Het uitvoeren van de loonadministratie en beschikbaar stellen van de gegevens heeft de accountant geld gekost, terwijl de bv’s al ruim een jaar de nota’s niet hadden betaald. Met de blokkade heeft de accountant niet onzorgvuldig gehandeld.

Maatregel

Waarschuwing.

Annotatie Lex van Almelo

Bij zo’n forse maatregel als beslaglegging moet je als accountant zorgvuldig jouw eigen belang (bij betaling van de nota’s) afwegen tegen dat van de cliënt (bij continuïteit). De accountant kan bij gebrek aan documentatie niet aantonen dat hij die afweging heeft gemaakt.

Hoe het ook zij - het beslag van 140 duizend euro voor een schuld van veertigduizend euro is disproportioneel, gezien alle gevolgen voor de opdrachtgever. Bij het blokkeren van de loonadministratie heeft de accountant daarentegen wel een zorgvuldige afweging gemaakt, omdat hij de klant een maand de tijd gaf op de benodigde gegevens uit de administratie te halen.

Het gebruik van vertrouwelijke gegevens uit de administratie om te bepalen waar je beslag gaat/laat leggen is uiteraard taboe; dat heeft de tuchtrechter al vaker gezegd.

Door de slordige presentatie van drie klachtonderdelen en door het intrekken van één klachtonderdeel op de zitting – ook slordig – wordt meer dan de helft van de klacht niet inhoudelijk behandeld. De les voor klagers en hun eventuele advocaten/adviseurs: neem de tuchtrechter aan de hand en leidt die door de klachten, verwijten en onderliggende ‘bewijzen’. Om niet te zeggen: verleid de tuchtrechter. Of bespaar de accountant een hoop kosten en tijd door de klacht bij voorbaat af te slanken of helemaal niet in te dienen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.