Tuchtrecht

Niet betrokken bij solistische berekeningen medewerker

Een accountant-administratieconsulent wist niets van de berekeningen die zijn medewerker maakte voor een voormalig cliënt. Hij kan er dan ook niet tuchtrechtelijk op worden aangesproken.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
17/127
Datum uitspraak:
21 februari 2018
Oordeel:
hoger beroep ongegrond / klacht ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2018:206

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent en zijn medewerker stellen tot 2011 de jaarrekeningen samen voor een landbouwbedrijf en maken tot 2009 een opstelling van de jaarlijkse verrekeningen in verband met de huwelijkse voorwaarden.

In mei 2013 meldt de boerin zich weer bij de medewerker. Zij zegt dat zij in scheiding ligt met haar man en vraagt om ondersteuning bij de aangifte inkomstenbelasting. Het kantoor aanvaardt de opdracht. In juli volgt een bespreking tussen de twee echtgenoten en hun advocaten. Zij vragen de medewerker een opstelling te maken van hun vermogen per 31 december 2012. Desgevraagd berekent de medewerker ook wat de twee moeten verrekenen over 2009 tot en met 2012. Beide berekeningen worden in november 2013 besproken in aanwezigheid van de medewerker, de boer, de boerin en hun advocaten.

De boer dient een klacht in tegen de accountant over de berekeningen, die zijn inziens onjuist zijn. Volgens hem was de accountant niet objectief. De Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond. Onder meer omdat de accountant niets wist van de berekeningen. De boer gaat in hoger beroep.

Beroepsgronden

  1. De accountant was tot 2011 betrokken bij de berekeningen, waarop de vervolgberekeningen aansloten. De accountant was bij de bespreking van de vervolgberekeningen en hoorde daar van de gemaakte fouten. Niet alleen de medewerker, maar ook de accountant bleef bij de onjuiste aannames. Het kantoor heeft de fouten onderzocht. Wie nu precies verantwoordelijk is, blijft onduidelijk.
  2. De accountant moet sinds de bespreking van de vervolgberekeningen hebben geweten dat er sprake was van belangenverstrengeling; bij de vervolgberekeningen mocht niet worden voortgeborduurd op de fouten uit het verleden en de accountant had moeten voorkomen dat de boer opnieuw schade ondervond door het aanleveren van onjuiste cijfers in het geschil tussen hem en zijn vrouw; in de civiele procedure zei de rechtbank dat het niet mogelijk is om op basis van deze stukken te verrekenen; het kantoor en zijn medewerkers hebben een wanprestatie geleverd en bleven zich als partijaccountant mengen in het echtscheidingsgeschil; de accountant moest dit weten; uit de facturen die het kantoor jarenlang heeft gestuurd moest het hem duidelijk zijn welke werkzaamheden er werden uitgevoerd voor zijn cliënten.
  3. De accountant heeft toegegeven dat de medewerker in strijd met de kantoorregels te veel heeft gehandeld op eigen houtje en had erop moeten toezien dat dit niet gebeurde.

Oordeel

Het beroep is ongegrond.

Ad 1 Geen betrokkenheid

De accountant heeft bestreden dat hij betrokken was bij de totstandkoming van de berekeningen en op de hoogte was van die opdracht. De boer heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit wel zo was of dat de accountant desondanks tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De medewerker heeft voor de vervolgberekeningen aansluiting gezocht bij de methode die de accountant in het verleden gebruikte of toen werd gehanteerd onder verantwoordelijkheid van de accountant. Dat betekent niet dat de accountant  verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vervolgberekeningen. Hetzelfde geldt voor het verwijt over het gebrek aan objectiviteit.

Ad 2 Geen partijdigheid

De accountant was niet betrokken bij de gedragingen van de medewerker die in de ogen van de boer indruisen tegen de objectiviteit. Dat de medewerker zich als “partijaccountant” heeft gemengd in het echtscheidingsconflict heeft hij niet feitelijk onderbouwd.
De kritiek op de berekeningen in de civiele procedure betekent niet dat de objectiviteit uit het oog is verloren bij het opstellen van die cijfers en/of nadien en dat dit de accountant zou kunnen worden verweten.

Ad 3 Geen toezicht

Dat de medewerker solistisch heeft gehandeld, kan de accountant niet tuchtrechtelijk worden verweten.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Een scheidende boer lijdt schade door de berekeningen die een medewerker van een accountantskantoor maakt. In het verleden maakte een accountant die berekeningen, samen met een medewerker van zijn kantoor.

De boerin vroeg deze medewerker om nieuwe berekeningen te maken. Die hanteerde daarbij dezelfde methode als de accountant en hij in het verleden. De medewerker ging bij de uitvoering van de nieuwe opdracht solistisch te werk, in strijd met de regels van het kantoor. De accountant werkte niet meer voor de cliënt en wist door het solo-optreden van de medewerker niet dat deze vervolgberekeningen had gemaakt. De accountant kan daarop dan ook niet tuchtrechtelijk worden aangesproken.

In de tuchtprocedure heeft de boer overigens niet kunnen aantonen dat de berekeningen partijdig waren. Misschien heeft hij meer succes in de civiele (echtscheidings)procedure.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.