Tuchtrecht

Jokken in procedure niet aangetoond

Een registeraccountant doet in een gerechtelijke procedure uitspraken die niet aantoonbaar onjuist of misleidend zijn. Ook diens strafrechtelijke aangifte tegen de twee klagers is niet apert onjuist.

Accountantskamer

Zaaknummers:
17/2735 Wtra AK
Datum uitspraak:
20 september 2018
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2018:68

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een nv investeert onder meer in vastgoed. Via hun gezamenlijke bv houden twee dga’s de helft van de aandelen in de nv, waarvan zij sinds 2007 bestuurder zijn. De resterende toonderaandelen zijn volgens een aandeelhoudersovereenkomst in handen van de bv van een registeraccountant. De accountant heeft in 2017 zijn aandelen in een accountants- en belastingadvieskantoor verkocht en is toen voor zichzelf begonnen. Zo verleent hij onder meer trustdiensten.

Nadat de nv in 2012 haar vastgoedportefeuille heeft verkocht voor vijf miljoen euro verstrekt de vennootschap uit deze opbrengst een lening aan de bv van de twee dga’s. Twee jaar later begint de accountant een gerechtelijke procedure. Daarin stelt hij de dga’s in privé aansprakelijk voor de schade als hun bv niet voldoet aan de verplichtingen van de leningovereenkomst. In die procedure presenteert de advocaat van de accountant de (gepubliceerde) financiële gegevens van de bv van de twee dga’s.

In een volgende gerechtelijke procedure eist de accountant zes miljoen euro van de twee dga’s. In deze procedure speelt de vraag of (de bv van) de accountant de toonderaandelen nummer 11 tot en met 20 in de nv inderdaad bezit. In 2017 ondertekenen de accountant en anderen een verklaring, waarin wordt bevestigd dat die toonderaandelen zijn doorgeschoven van de ene bv van de accountant naar de andere bv van de accountant. De accountant gebruikt die verklaring in verschillende gerechtelijke procedures.

De twee dga’s sommeren de accountant de onjuiste en misleidende informatie terug te trekken. Zo zou hij ook ten onrechte hebben beweerd dat het eigen vermogen van de bv van de twee dga’s van 2011 tot en met 2014 gemiddeld tien miljoen euro negatief was. De twee dienen eind 2017 een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant:

 • heeft in een gerechtelijke procedure (financiële) informatie verstrekt over de bv van de dga’s aan de rechtbank die materieel onjuist, onvolledig en misleidend is;
 • heeft desgevraagd geen maatregelen genomen om de (financiële) informatie terug te trekken of te corrigeren, maar op basis van dezelfde onjuiste, misleidende en incorrecte beweringen strafrechtelijk aangifte gedaan tegen de twee dga’s in privé;
 • heeft een onware verklaring opgesteld, ondertekend en ingebracht in diverse gerechtelijke procedures en die onder ede bevestigd op de zitting bij de rechtbank;
 • combineert functies die onverenigbaar zijn met de eisen van objectiviteit en onafhankelijkheid;
 • is betrokken bij het opstellen van jaarrekeningen van zijn bv en heeft nooit vastgesteld of die ook daadwerkelijk eigenaar is van de belangrijkste activa, te weten: de deelneming in de nv.

Oordeel

De klacht in ongegrond.

Beroepsmatig

Als een accountant werkzaamheden verricht waarbij hij zijn vakbekwaamheid gebruikt en dus een professionele dienst verricht, wordt hij geacht zijn beroep uit te oefenen en heeft hij zich te houden aan de fundamentele beginselen. Daarbij maakt het niet uit of hij de professionele dienst zakelijk dan wel privé verleent.

Informatie niet per se onjuist

Volgens vaste jurisprudentie handelt een accountant bij het innemen van een civielrechtelijk standpunt in zijn zakelijke betrekkingen alleen tuchtrechtelijk verwijtbaar als dat standpunt bewust onjuist of misleidend en dus te kwader trouw is. Bij een strafrechtelijk aangifte handelt de accountant alleen tuchtrechtelijk verwijtbaar als hij de regels van vertrouwelijkheid schendt of als hij die aangifte doet “voor een ander doel dan waarvoor de aangifte is bedoeld”.

De klagers hebben niet aangetoond dat de accountant bewust onjuiste of misleidende informatie heeft verspreid. Zij hebben verwezen naar de cijfers die de advocaat van de accountant heeft ingebracht in de gerechtelijke procedure en naar de repliek van de accountant. Die repliek hebben zij echter niet overgelegd aan de Accountantskamer.

Ook de andere klachtonderdelen zijn onvoldoende onderbouwd. De omstreden verklaring over het doorschuiven van de toonderaandelen heeft de accountant afgelegd na enig onderzoek door hemzelf dan wel zijn raadsman ten behoeve van de verkoper. Zij betreft een periode waarin hij nog geen bestuurder was bij de desbetreffende vennootschap. De accountant heeft zich vergist in het jaartal waarin de aandelen zijn overgedragen, maar die vergissing is niet zo zwaar dat hij daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Geen belangenverstrengeling

Volgens de klagers heeft de accountant zich bezondigd aan belangenverstrengeling, omdat hij verbonden was aan het accountants- en belastingadvieskantoor, dat de jaarrekening samenstelt van diens bv, die bedrijfsmatig trustdiensten heeft verleend. Als dit onderdeel van de klacht al tijdig is ingediend dan is het gebrek aan objectiviteit volgens de Accountantskamer onvoldoende onderbouwd. Het kantoor heeft de jaarrekening van diens bv opgesteld en het is niet aangetoond dat de accountant hierbij betrokken was.

Eigendom deelneming

De klagers zijn te laat met hun verwijt dat de accountant nooit heeft vastgesteld of zijn vennootschap daadwerkelijk eigenaar is van de deelneming in de nv. Zij hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de accountant had moeten twijfelen aan het aandelenbezit van zijn bv in de nv. In de civiele procedures in het buitenland gaan de gerechten ervan uit dat de bv van de accountant de toonderaandelen bezit.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

De registeraccountant is dga van een bv die onder meer trustdiensten verleent en volgens hem een 50 procents-deelneming heeft in een nv. Over het aandelenbezit in de bv is hij verwikkeld in een civielrechtelijk geschil met de twee andere (indirecte) aandeelhouders. De accountant heeft strafrechtelijk aangifte gedaan tegen de twee, die terugslaan met een tuchtklacht. Om welke strafbare feiten het zou gaan, vermeldt de uitspraak niet.

De twee andere aandeelhouders beweren dat de accountant onjuiste en misleidende informatie heeft voorgelegd aan de (buitenlandse) rechter, maar weten dit niet te staven. Zo hebben zij de Accountantskamer onder meer één essentieel stuk onthouden.

Volgens vaste tuchtrechtspraak mag een accountant in een civielrechtelijk geschil zeggen wat hij wil, maar niet doelbewust onjuiste en misleidende informatie verspreiden. De Accountantskamer zegt in deze uitspraak nogmaals dat ook het doen van aangifte wegens strafbare feiten onder deze juridische uitingsvrijheid valt. Tenzij de accountant daarbij zijn geheimhoudingsplicht schendt of om onzuivere redenen aangifte doet.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.