Tuchtrecht

Vertrouwelijke mails doorgespeeld

Een accountant-administratieconsulent probeert objectief te blijven door twee strijdende klanten dezelfde informatie door te spelen. Hij ziet daarbij echter de geheimhouding over het hoofd.

Accountantskamer

Zaaknummers:
18/2140 Wtra AK
Datum uitspraak:
13 september 2019
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2019:62

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een ondernemer heeft de helft van de aandelen in een bv, een echtpaar de andere helft. Een accountant-administratieconsulent stelt sinds 2014 de jaarrekeningen van samen van de betrokken vennootschappen. De verhouding tussen de ondernemer en de mannelijke mede-dga verslechtert zo dat zij in oktober 2017 uit elkaar willen. Zij spreken met de accountant af dat een onafhankelijke deskundige de aandelen in de werk-bv gaat waarderen en dat diens advies bindend is voor beide partijen.

In november 2017 laat de deskundige weten dat het waarderen van de aandelen het conflict niet zal oplossen. Hij stelt voor tot een financiële afrekening te komen en dat de accountant een dichtraming over 2017 en een prognose voor 2018 samenstelt. De deskundige gaat ervan uit dat zijn opdracht hiermee is afgerond.

De andere dga tekent voor akkoord; de ondernemer stelt aanvullende voorwaarden. In januari 2018 verzoekt c.q. sommeert zijn advocaat de mede-dga mee te werken aan het uitvoeren van de afspraken. De mede-dga trekt daarop zijn akkoord in. Omdat de aandeelhouders het niet eens worden, hoeft de accountant uiteindelijk geen financiële rapportage over 2017 en geen prognose over 2018 op te stellen.

In januari 2018 stuurt de accountant een schriftelijke opdrachtbevestiging voor het samenstellen van de jaarrekening 2017 naar de twee ruziënde dga’s. De ondernemer ondertekent de opdracht aanvankelijk niet. De accountant vraagt de ondernemer om bij gebrek aan vertrouwen een eigen accountant/adviseur in te schakelen voor zijn eigen bv. Uiteindelijk spreekt de ondernemer zijn vertrouwen uit in de samensteller, die vervolgens de btw-aangifte en de aangifte loonheffing doet voor de bv van de ondernemer.

Tijdens een kortgedingzitting in april 2018 treffen beide partijen een regeling.

In juli 2018 zegt de ondernemer dat de accountant de gedragsregels heeft overtreden; hij dreigt een tuchtklacht in te dienen. De ondernemer stelt de accountant een ultimatum: deze moet de wederpartij ervan overtuigen dat de dga’s uit elkaar gaan met een finale kwijting. De accountant wil zich niet onder druk laten zetten en de ontvlechting overlaten aan de advocaten van beide partijen.

In augustus zegt de ondernemer waarom hij vindt dat de accountant de gedragsregels zou hebben overtreden en welke gevolgen dat voor hem heeft. De accountant verzoekt de ondernemer opnieuw een andere accountant te zoeken voor zijn bv. Het kantoor van de accountant staakt de werkzaamheden voor die bv per direct.

In november levert de accountant de financiële gegevens die nodig zijn om het conflict af te ronden. De ondernemer draagt zijn aandelen in de werk-bv over aan de andere dga. Een week later dient hij een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft:

a. vertrouwelijke financiële informatie gestuurd naar de gemachtigde van de andere dga zonder toestemming van de ondernemer;

b. bij de andere dga informatie ingewonnen die is gebruikt in de civiele procedure tegen de ondernemer;

c. de ondernemer niet op de hoogte gehouden van alle correspondentie tijdens het mediationtraject, terwijl dit wel was afgesproken; wel heeft hij correspondentie doorgestuurd naar de andere dga;

d. geweigerd (tijdig) informatie te verstrekken aan de ondernemer, waardoor de aandelen niet konden worden overgedragen op de afgesproken datum;

e. de mailwisseling over het schenden van de gedragsregels doorgestuurd naar de advocaat van de andere dga.

Oordeel

Klachtonderdeel e is gegrond; de rest van de klacht is ongegrond.

Ad a Financiële informatie

De kolommenbalans 2016 van de werk-bv is geen vertrouwelijke informatie.

Ad b Informatie voor procedure

De accountant heeft gevraagd of de ondernemer akkoord ging met zijn voorstel. Dat is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar, omdat het ging om werkzaamheden van de accountant. De enkele omstandigheid dat deze informatie kennelijk is gebruikt in de civiele procedure tussen de twee partijen kan de accountant, die geen partij is in die procedure, niet worden aangerekend.

Temeer omdat hij hier niets van wist. Los daarvan blijkt dat de advocaat van de ondernemer deze informatie al in januari 2018 had verstrekt aan de andere dga.

Ad c Correspondentie

De afspraken die de deskundige heeft gemaakt met de ondernemer en de andere dga golden niet voor de accountant. Hij was immers geen partij.

Ad d Informatie geweigerd 

Uit de overgelegde e-mailwisseling blijkt niet dat de accountant weigerachtig is geweest om de ondernemer informatie te verschaffen. Integendeel, hij blijkt de ondernemer uitdrukkelijk te hebben uitgenodigd om alle financiële gegevens die de accountant had over de werk-bv te komen inzien op diens kantoor, wat de ondernemer ook heeft gedaan. Ook voor de rest is dit verwijt onvoldoende gefundeerd.

Ad e Mailwisseling

De accountant heeft erkend dat hij de mailwisseling over het schenden van gedragsregels heeft doorgestuurd naar de advocaat van de andere dga, omdat:

  • de accountant werkte voor beide partijen;
  • de verhouding tussen deze partijen steeds moeizamer werd;
  • hij zich onder druk gezet voelde door de ondernemer;
  • ervoor probeerde te zorgen dat alle partijen over dezelfde informatie beschikten.

De accountant heeft volgens de Accountantskamer in het ontstane conflict terecht een bedreiging gezien voor zijn objectiviteit, omdat hij voor beide partijen werkte en deze een tegengesteld belang hadden. Maar het is niet toereikend om als maatregel tegen deze bedreiging zonder overleg de gewisselde e-mails door te sturen naar de advocaat van de andere dga. Daarmee schendt accountant namelijk het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid.

De accountant had dit kunnen voorkomen door bijvoorbeeld de ontstane situatie en de problemen die dat voor hem opleverde te bespreken met beide partijen.

Maatregel

Waarschuwing.

Annotatie Lex van Almelo

Het blijft lastig manoeuvreren als je twee ruziënde aandeelhouders als klant hebt. De accountant dacht objectief te blijven door vertrouwelijke mails met één van de kemphanen door te sturen naar de advocaat van de andere, zodat iedereen dezelfde informatie had. Maar daarmee schendt hij het vertrouwelijkheidsbeginsel. Hij had de kwestie beter openlijk met alle partijen te bespreken.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.