Tuchtrecht

Concurrentiebeding toelaatbaar, onterecht zeggen dat je mag controleren niet

Vier accountants-administratieconsulenten komen met de schrik vrij nadat zij de webpagina hebben verwijderd waarop staat dat zij wettelijke controles doen. Met de non-concurrentie- en relatiebedingen in hun contracten is niets mis.

Accountantskamer

Zaaknummers:
18/674, 18/675, 18/676 en 18/677 Wtra AK
Datum uitspraak:
17 mei 2019
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
geen
Status:
bevestigd (hoger beroep klachtonderdeel a), CBb 26 januari 2021, 19/738
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2019:34 , Samenvatting CBb-uitspraak

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Vier accountants-administratieconsulenten zijn indirect aandeelhouder van een accountantskantoor. Het kantoor gaat in 2012 een managementovereenkomst aan met een directeur en diens persoonlijke houdstervennootschap. In die overeenkomst staan een non-concurrentie- en een relatiebeding. Als de betrekkingen bekoelen, vertrekt de directeur en laat hij zijn adviseur diverse civielrechtelijke procedures voeren tegen het kantoor. Verder dient deze gemachtigde een klacht tegen de accountants in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountants hebben:

a. in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van integriteit en onafhankelijkheid door een non-concurrentiebeding en relatiebeding in de managementovereenkomst te zetten;

b. op de website van het kantoor gezet dat zij wettelijke accountantscontroles mogen uitvoeren, terwijl ze daartoe niet bevoegd zijn.

Oordeel

Klachtonderdeel a is ongegrond, en klachtonderdeel b is gegrond.

Ad a Bedingen

Omdat de directeur geen accountant is, kunnen de bedingen geen invloed hebben op de beroepsuitoefening als accountant. De Accountantskamer gaat toch in op het verwijt, omdat de vier eigenaren vastzitten aan dezelfde bedingen.

Om te beginnen, doet de onafhankelijkheidseis niet ter zake, omdat die alleen geldt voor assuranceopdrachten. Verder is het aangaan van een managementovereenkomst met een non-concurrentie- en een relatiebeding aan te merken als een professionele dienst in de zin van (artikel 1 van) de VGBA. De Accountantskamer ziet echter niet waarom het overeenkomen van dit soort bedingen in strijd zou zijn met de fundamentele beginselen uit de VGBA (of VGC). Het is als accountant(skantoor) niet ongebruikelijk om zulke bedingen op te leggen aan de directeur met wie je een managementovereenkomst sluit. Daarom is het alleen onder zeer bijzondere omstandigheden niet eerlijk of niet oprecht om zulke bedingen af te spreken.

Van zulke omstandigheden is geen sprake, terwijl het accountantsberoep er ook niet door in diskrediet wordt gebracht. Dat een accountant zich tijdens de looptijd van de managementovereenkomst en twee jaar na de beëindiging van dat contract moet onthouden van concurrerende werkzaamheden en van het leggen en onderhouden van contacten, beïnvloedt zijn professionele oordeelsvorming niet per definitie ongepast.

Ad b Onjuiste mededeling

Volgens de klager wekt het kantoor op de kantoorwebsite ten onrechte de indruk dat het wettelijke controles kan uitvoeren. De accountants verdedigen zich door erop te wijzen dat op de desbetreffende webpagina staat dat het kantoor ingeschakeld kan worden voor alle mogelijke controlewerkzaamheden, maar niet dat het kantoor zelf goedkeurende controleverklaringen verstrekt. Het kantoor heeft sinds begin 2012 geen controleverklaringen meer verstrekt, omdat het toen de vergunning daarvoor heeft ingeleverd. Controleklanten worden doorverwezen naar een gelieerd accountantskantoor dat wel controleverklaringen mag verstrekken. Om misverstanden te voorkomen, heeft de websitebeheerder de webpagina hierover eind 2017 verwijderd, zo blijkt uit een e-mailbericht van begin 2018.

De klager heeft een afdruk van de webpagina uit 2017 overgelegd. Daarop staat dat het kantoor kan worden ingeschakeld voor alle mogelijke controlewerkzaamheden, waaronder “de reguliere accountantscontrole op de jaarrekening”. Uit deze tekst kan niet worden afgeleid dat het kantoor zelf geen wettelijke controles uitvoert. Op dezelfde pagina staan de criteria voor de wettelijke controleplicht. Dat versterkt de indruk dat de accountants van dit kantoor zulke controles uitvoeren. De mededeling is dan ook onjuist. Het integriteitsbeginsel dwingt een accountant onjuiste informatie te verwijderen. Hoewel de accountants al vanaf begin 2012 niet meer bevoegd zijn controleverklaringen te verstrekken, hebben zij de gewraakte informatie pas eind 2017 verwijderd.

Maatregel

Geen. Gezien de geringe tuchtrechtelijke relevantie van de onjuiste informatie en omdat de accountants die uit eigen beweging hebben laten verwijderen, is een maatregel niet nodig.

Annotatie Lex van Almelo

Een oud-directeur van een accountantskantoor dient via zijn adviseur een klacht in over zijn oude ‘bazen’. Het non-concurrentie- en relatiebeding in de managementovereenkomst zou oneerlijk en niet integer zijn. En de suggestie op de website dat het kantoor controleverklaringen verstrekt onjuist.

Omdat de oud-directeur zelf geen accountant is, slaat het eerste klachtonderdeel feitelijk nergens op. Maar omdat de vier eigenaren van het kantoor eenzelfde beding hebben in hun contract, laat de Accountantskamer toch even weten dat die bedingen gebruikelijk zijn en normaal gesproken toelaatbaar.

Uiteraard mag je op de site niet de indruk wekken dat het kantoor zelf controleverklaringen verstrekt, terwijl het de vergunning daarvoor heeft ingeleverd. 

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.