Tuchtrecht

Waardebepaling niet gecorrigeerd

Een accountant-administratieconsulent waardeert de aandelen van een bv, maar houdt daarbij geen rekening met de gevolgen die het vertrek van één van de twee dga’s heeft voor de omzet.

Accountantskamer

Zaaknummers:
18/2054 Wtra AK
Datum uitspraak:
12 juli 2019
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
berisping
Status:
beroep aangetekend
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2019:52

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een ondernemer exploiteert met een compagnon een groothandel in stukadoorsgereedschappen. In februari 2018 dient de compagnon zijn ontslag in. De twee onderhandelen over de overdracht van de aandelen en vragen een accountant-administratieconsulent om de waarde daarvan te bepalen per 1 april 2018. De accountant moet uitgaan van de intrinsieke waarde van de onderneming en de prognose 2018/2019. De waardebepaling zal bindend zijn.

De twee zullen de kosten van de waardebepaling en overdracht delen via de uiteindelijke afrekening. Alle bedragen die de compagnon verschuldigd is aan de ondernemer zullen in mindering worden gebracht op de verkoopprijs van de aandelen.

In juni 2018 wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden met de ondernemer en de vertrekkende compagnon. De ava besluit dat het recht om de aandelen te kopen vóór 24 juni 2018 moet worden uitgeoefend. De overdracht zal tot uiterlijk 3 juli 2018 worden opgeschort om de waardering van de aandelen af te ronden.

Eind juni 2018 laat de accountant de twee weten dat de koopsom voor de helft van de aandelen in de groothandel per 1 april 2018 uitkomt op 22.500 euro. De aanstaande koper vraagt de accountant om een toelichting op de omzetprognose voor 2018 en 2019 en wijst hem erop dat hij een bedrag van 600 euro is vergeten dat de compagnon had opgenomen. De ondernemer/koper laat een eigen adviseur kijken naar het rapport van de accountant.

Deze adviseur neemt contact op met de accountant, die hem een nadere toelichting geeft. De accountant vraagt de koper contact op te nemen met zijn advocaat als hij het niet eens is met de berekende waardering. De accountant voegt eraan toe dat hij er geen prijs op stelt om door derden te worden gebeld.

Enkele dagen later zegt de ondernemer/koper tegen zijn advocaat dat hij niet akkoord kan gaan met de overdracht van de aandelen en een andere deskundige wil inschakelen. De advocaat van de compagnon laat dezelfde dag in een reactie weten dat:

  • de ondernemer/koper zich niet zo maar kan terugtrekken;
  • de aandelen conform de afspraak op 3 juli 2018 moeten worden overgedragen.

De ondernemer/koper wijst de accountant opnieuw op de nog te verrekenen 600 euro. De accountant laat de ondernemer en de compagnon weten dat hij dit bedrag is vergeten en dat het in mindering moet worden gebracht op de koopprijs. De koper vraagt de accountant om hem de basis voor de berekening toe te sturen plus een toelichting. De accountant stuurt een en ander de volgende dag aan de ondernemer en de compagnon. Weer een dag later stuurt hij een aanvullende toelichting en beantwoordt hij een vraag van de ondernemer/koper. De aandelen worden overgedragen.

De ondernemer/koper dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft:

a. overleg tussen de twee compagnons op touw gezet, terwijl de ondernemer te kennen had gegeven dat hij niet wilde praten met de compagnon;

b. zich tijdens het overleg op 20 juni 2018 niet als een onafhankelijke accountant opgesteld en zijn zorgplicht geschonden;

c. verzuimd een e-mailbericht door te sturen, terwijl was afgesproken alles naar elkaar door te sturen;

d. gewerkt met een kilometerregistratie die niet voldeed aan de eisen;

e. een rapportage opgesteld die niet is onderbouwd en fouten bevat;

f. niet willen antwoorden op vragen die hem werden gesteld in het kader van een second opinion;

g. bij het opstellen van zijn rapport een post vergeten;

h. bij het opstellen van zijn rapport aannames en onrealistische toekomstverwachtingen als uitgangspunt genomen;

i. ten onrechte geweigerd zijn rapportage aan te passen.

j. zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat voor het corrigeren van fouten toestemming van beide aandeelhouders nodig is;

k. bij de omzetprognose 2019 ten onrechte als uitgangspunt genomen dat er één werknemer is;

l. de klager onder druk gezet om zijn nota te voldoen.

Oordeel

De klachtonderdelen e, h, i, j en k zijn gegrond; de rest van de klacht is ongegrond.

Ad a en b Overleg

De accountant heeft een gesprek met beide compagnons geëntameerd, terwijl de klager had laten weten dit niet te willen gezien de slechte verstandhouding tussen de twee. Volgens de accountant deed hij dit omdat de aandelen op zeer korte termijn moesten worden overgedragen en hij beide partijen moest horen om de uitgangspunten snel “eenduidig” te krijgen. De Accountantskamer vindt dit niet klachtwaardig.

De oproep voor de ava is gedaan door de advocaat van de compagnon. Om onnodig tijdverlies te voorkomen, had de advocaat hem het format voor het verslag aangeleverd. Omdat daardoor de schijn van partijdigheid kon ontstaan, heeft de accountant de twee uitgelegd dat het format kwam van de advocaat van de compagnon en dat beiden wijzigingen konden aanbrengen. Na een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten en een samenvatting van het besprokene heeft de accountant het format ter plekke ingevuld tijdens een schorsing. De twee aandeelhouders konden tijdens de schorsing overleggen met hun advocaat. Nadat de gewenste aanpassingen waren verwerkt, hebben de twee aandeelhouders de tekst getekend.

De koper heeft niet aannemelijk gemaakt dat de accountant zich niet als een onafhankelijk accountant heeft opgesteld tijdens de bespreking en zijn zorgplicht tegenover hem heeft geschonden.

Ad c en d Kilometerregistraties

De accountant heeft erkend dat hij deze niet heeft doorgestuurd, maar deze omissie is tuchtrechtelijk te licht voor een gegronde klacht. De kilometerregistraties hoefde hij niet te specificeren.

Ad e, h en k Rapportage

De accountant heeft de rapportage op verzoek van de klager voorzien van een aanvullende onderbouwing, maar ook daarin heeft hij de veronderstellingen voor de prognose onvoldoende uitgewerkt. Zo heeft hij niet toegelicht hoe hij het vertrek van één compagnon en de gevolgen daarvan voor de omzet heeft meegenomen en heeft hij de gehanteerde marges onvoldoende toegelicht.

Ad f en g Antwoorden

De accountant heeft wel degelijk antwoord gegeven op de vragen die de klager hem stelde in het kader van de second opinion, heeft de vergeten 600 euro gecorrigeerd en steeds op korte termijn gereageerd op alle vragen en opmerkingen van de klager.

Ad i en j Geen opdracht

Voor het corrigeren en aanpassen van de opgestelde waardebepaling is geen aanvullende opdracht nodig, zoals de accountant meent. Correcties, die noodzakelijk zijn om te komen tot een rapportage met een deugdelijke grondslag, moeten zonder meer worden doorgevoerd. Eventuele correcties en wijzigingen naar aanleiding van opmerkingen van de ene opdrachtgever moeten wel worden voorgelegd aan de andere opdrachtgever, vooral als beide opdrachtgevers tegenstrijdige belangen hebben.

Ad l Betaaldruk

De klager heeft dit verwijt onvoldoende onderbouwd.

Maatregel

Berisping. De rapportage voor de – bindende - aandelenwaardering mist een deugdelijke grondslag, omdat de stijgende omzet in 2019 in relatie tot het vertrek van één van de dga’s onvoldoende is onderbouwd. De accountant heeft in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Annotatie Lex van Almelo

Twee compagnons hebben een bedrijf; de ene gaat weg en een accountant zal bepalen hoeveel de blijver moet betalen voor de aandelen van de vertrekker. Bij de waardebepaling vergeet de accountant het vertrek van de ene compagnon te verdisconteren in de gevolgen voor de omzetprognose. Voor het corrigeren en aanpassen van de waardebepaling is geen aanvullende opdracht nodig van beide opdrachtgevers. Wel moeten de correcties en aanpassingen naar beide opdrachtgevers worden gestuurd. Omdat de fouten niet gecorrigeerd zijn, is de waardebepaling ondeugdelijke gefundeerd. Gezien de berisping tilt de Accountantskamer hier zwaar aan.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.