Tuchtrecht

Dossiers verdwenen in de cloud

De inschrijving van een accountant-administratieconsulent wordt doorgehaald, omdat hij geen back-up had van dossiers, geen jaarrekening van zijn kantoor deponeerde en niet meewerkte aan de periodieke toetsing.

Accountantskamer

Zaaknummers:
19/1498 Wtra AK
Datum uitspraak:
27 januari 2020
Oordeel:
gegrond
Maatregel:
boete 8000 euro en doorhaling met herinschrijvingsverbod van drie jaar
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2020:4

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

De directeur-eigenaar van een accountantskantoor ondergaat met zijn kantoor een reguliere kwaliteitstoetsing. De toetser concludeert dat het kwaliteitssysteem op belangrijke onderdelen niet voldoende is, maar acht het mogelijk dat het kantoor in samenwerking met een begeleider binnen drie maanden alsnog aan de eisen zal voldoen. De Raad voor Toezicht van de NBA en het accountantskantoor spreken af het oordeel uit te stellen en komen een voortgezette toetsing overeen. De voortgezette toetsing wordt vier maanden na de eerste toetsing gehouden.

De vennootschap van het kantoor blijkt over meerdere jaren nog steeds geen jaarrekeningen te hebben gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook ontbreken opdrachtbevestigingen en algemene voorwaarden nogal eens, terwijl het kantoor geen waarnemingsovereenkomst heeft gesloten. Tot overmaat van ramp blijkt dat het kantoor al zijn samenstellingsdossiers, die waren opgeslagen in de cloud, is kwijtgeraakt. De accountant had geen back-up van de zoekgeraakte dossiers.

De Raad voor Toezicht van de NBA geeft als eindoordeel dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van het kantoor op belangrijke onderdelen niet voldoet. De accountant moet binnen zes weken een verbeterplan indienen bij de raad, maar laat dit ondanks een aanmaning achterwege. Het kantoor heeft ondanks herhaalde aanmaning evenmin de monitoringvragenlijsten voor 2018 en 2019 ingevuld. De accountant wordt nog één keer gesommeerd, anders volgt een tuchtklacht…

Als de NBA een klacht indient, laat de accountant zich uitschrijven uit het accountantsregister en verweert hij zich niet.

Klacht

De accountant heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van professionaliteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en met de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen door:

a. geen verbeterplan op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen;

b. de toegestuurde monitoringsvragenlijsten niet in te vullen.

Oordeel

De klacht is gegrond.

Uitschrijving uit het accountantsregister

Dat de accountant zich vrijwillig heeft laten uitschrijven uit het accountantsregister verhindert niet dat hij tuchtrechtelijk wordt beoordeeld op zijn gedrag toen hij nog stond ingeschreven in het register.

Ad a Geen verbeterplan

Op grond van artikel 5 lid 1 van de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen moet de accountant meewerken aan de periodieke toetsing. Volgens de artikelen 12, 16 en 19 moet hij binnen de gestelde termijn een verbeterplan indienen als het kwaliteitsstelsel onvoldoende is. De accountant heeft dat niet gedaan en zich dus niet gehouden aan de relevante wet- en regelgeving. Dat levert een schending op van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Ad b Monitoringvragenlijsten 2018 en 2019

Het bestuur van de NBA vraagt jaarlijks met een monitoringvragenlijst om informatie over het kantoor. De beleidsbepalende of verantwoordelijke accountant moet de lijst binnen zes weken ingevuld terugsturen. De accountant heeft dit achterwege gelaten en zich daardoor niet gehouden aan de wet- en regelgeving, wat eveneens een schending oplevert van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Maatregel

Doorhaling, waarbij de accountant zich pas na drie jaren opnieuw kan laten inschrijven. Hij heeft gedurende langere tijd stelselmatig niet meegewerkt aan de kwaliteitsbeoordeling en zich onttrokken aan het kwaliteitstoezicht. Er waren serieuze tekortkomingen in het kwaliteitssysteem, zoals het niet deponeren van jaarrekeningen van het kantoor, het ontbreken van een waarnemingsovereenkomst en het zoekraken van dossiers in de cloud zonder dat er een back-up was. Bovendien is de accountant al herhaaldelijk berispt en is hij zich niet komen verantwoorden op de zitting van de Accountantskamer. De vrijwillige uitschrijving uit het accountantsregister is geen aanleiding voor een mildere maatregel. Omdat hij jarenlang financieel voordeel heeft gehad van het ontduiken van de kwaliteitsregels krijgt hij ook een boete van 8000 euro.

Annotatie Lex van Almelo

In deze appeltje-eitje-uitspraak onderstreept de Accountantskamer dat je als accountant:

 • geen tuchtklacht kunt ontwijken door je uit te schrijven;
 • tijdig een jaarrekening moet deponeren van jouw kantoor;
 • moet meewerken aan de periodieke toetsing door de monitoringvragenlijst in te vullen;
 • een back-up moet maken van dossiers die je in de cloud bewaart;
 • moet boeten voor het concurrentievoordeel van een kwaliteitsstelsel dat niet voldoet aan de eisen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.