Tuchtrecht

Opnieuw geen duidelijke toelichting op financieel overzicht

Ondanks een berisping herhaalt een accountant-administratieconsulent zijn fout. Als hij het niet goed mág doen van zijn klant, moet hij maar weggaan.

Accountantskamer

Zaaknummers:
19/1467 Wtra AK
Datum uitspraak:
02 maart 2020
Oordeel:
deels gegrond
Maatregel:
tijdelijke doorhaling voor 2 weken
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2020:23

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Twee broers gaan samen een nieuwbouwproject ontwikkelen en richten daarvoor een aparte bv op. De persoonlijke holding van één der broers is de dga van deze nieuwbouw-bv, die ook nog twee andere nieuwbouwprojecten aanpakt.

De twee krijgen ruzie over de uitvoering van de samenwerking. Daarbij valt de ene broer met name over de gebrekkige financiële verantwoording van de nieuwbouwprojecten door de nieuwbouw-bv. Deze broer wil als financier alle informatie en begint twee procedures bij de Rechtbank Gelderland, die uitmondt in arbitrage. Hij vindt de jaaropstellingen die een accountant-administratieconsulent heeft gemaakt niet voldoende en wil de jaarstukken van de bv.

De broer vindt dat hij een bijzonder belang heeft bij de financiële verslaggeving van de nieuwbouw-bv, omdat hij de belangrijkste financier is van de projecten en recht heeft op 50 procent van de winst. Hoewel de andere broer formeel de opdrachtgever was van de accountant, had de accountant toch een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover de klager, meent deze broer, die een klacht tegen de accountant indient bij de Accountantskamer.

De Accountantskamer berispt de accountant, onder meer omdat de accountant:

 • de instructies van zijn opdrachtgever om rentebaten niet te verwerken in de exploitatieoverzichten had moeten negeren;
 • op zijn minst had moeten melden dat de rentebaten niet waren verwerkt in de overzichten;
 • een toelichting hierop achterwege heeft gelaten, waardoor de overzichten ten onrechte de indruk konden wekken dat er helemaal geen rentebaten waren gerealiseerd.

Vier maanden na de uitspraak stuurt de accountant een overzicht van de drie projecten per 31 december 2016 en een overzicht van het onderhanden werk in één van de projecten per 31 december 2016. In de begeleidende brief schrijft hij dat:

 • het voor een juiste interpretatie van het overzicht belangrijk is om te onderkennen dat er een breed dispuut is tussen partijen inzake de betreffende deelprojecten;
 • het overzicht per 31 december 2016 is ontleend aan de administratie 2016 en de jaarrekening 2016;
 • het overzicht is opgemaakt op de bekende consistente rapportage, gedragslijn en uitgangspunten;
 • correcties die eventueel voortvloeien uit het bindend advies niet zijn verwerkt in dit overzicht.

In het overzicht 2016 staat in de toelichting onder meer dat:

 • het voorschot van de subsidie ad 919.000 euro niet opgenomen is in deze berekening, omdat het een voorwaardelijke toekenning betreft;
 • in deze berekening geen rekening is gehouden met de brief die de nieuwbouw-bv op 14 januari 2014 stuurde aan de klagende broer;
 • het saldo ultimo 2016 1.170.132,50 euro minder bedraagt - te weten 1.400.909 euro - als de genoemde kosten ten laste worden gebracht van de drie projecten;
 • de partijen van mening verschillen over de betaalde winstvoorschotten; de nieuwbouw-bv vindt dat er 300.000 euro meer is betaald als voorschot.

In december 2018 stuurt de accountant de klagende broer een overzicht van de drie projecten per 31 december 2017 en een overzicht van het onderhanden werk van één van die projecten per 31 december 2017. De inhoud van die brief komt vrijwel naadloos overeen met de begeleidende brief bij het overzicht over 2016.

De klagende broer dient een nieuwe klacht in tegen de accountant.

Klacht

De accountant heeft:

a. geen toereikende toelichting gegeven op de vermeende additionele planvoorbereidingskosten;

b. geen rekening gehouden met de subsidies die zijn betaald aan de nieuwbouw-bv;

c. ten onrechte zonder toelichting betaalde rente aan een derde bv opgenomen;

d. geen toelichting en opstelling opgenomen over de gerealiseerde rentebaten;

e. geen toelichting gegeven bij de herrubricering van de ontwikkelingskosten in 2016.

Oordeel

De klachtonderdelen d en e zijn gegrond.

Ad a Planvoorbereidingskosten

In de overzichten 2016 en 2017 heeft de accountant vermeld dat geen rekening is gehouden met de genoemde brief en dat hij de mogelijke financiële gevolgen ervan heeft uitgedrukt in bedragen. Mede gezien de passage over het dispuut heeft hij daarmee voldoende toelichting gegeven op de additionele voorbereidingskosten.

Ad b Subsidies

De accountant heeft in de overzichten 2016 en 2017 toegelicht dat het voorschot van de subsidie niet is opgenomen in de berekening, omdat het een voorwaardelijke toekenning betreft. De klagende broer beweert weliswaar dat deze subsidie al onvoorwaardelijk is toegekend, maar heeft dit niet onderbouwd. Bovendien heeft de accountant op de zitting gezegd dat de subsidie pas in 2019 definitief toegekend is en dat de subsidieafrekening pas eind 2019 heeft plaatsgevonden. De klager heeft dit niet tegengesproken.

Ad c Betaalde rente

Volgens de accountant is de betaalde rente gebaseerd op een leningovereenkomst met deze bv. De lening is omstreeks 1999 afgesloten in verband met de financiering van een perceel grond en loopt nog steeds. De klagende broer heeft niet bestreden dat de betaalde rente is gebaseerd op een leningovereenkomst. Daarom heeft de accountant de betaalde rente terecht opgenomen in de overzichten en hoefde hij daarbij geen toelichting te geven.

Ad d Gerealiseerde rentebaten

In 2017 heeft de Accountantskamer geoordeeld dat de accountant had moeten toelichten dat hij geen rentebaten had verwerkt in de overzichten om niet ten onrechte de indruk te wekken dat er helemaal geen rentebaten waren gerealiseerd. Nu vindt de Accountantskamer dat de accountant deze uitspraak onvoldoende heeft opgevolgd, omdat hij in de overzichten over 2016 en 2017 nog steeds niet heeft toegelicht dat daarin geen rentebaten zijn verwerkt.

De accountant heeft weliswaar aangevoerd dat hij in zijn begeleidende brieven een toelichting heeft gegeven, maar in deze brieven heeft hij slechts verwezen naar het dispuut tussen klaagster en de nieuwbouw-bv. Gezien de uitspraak van de Accountantskamer is dit niet voldoende en had hij expliciet moeten ingaan op de gerealiseerde rentebaten.

De accountant had dit kunnen doen door de rentebaten in de overzichten te verwerken óf door toe te lichten dat er geen rentebaten zijn verwerkt. Dat het bedrag van de rentebaten niet bekend was volgens de accountant maakt daarbij niet uit. Hij had nog steeds moeten vermelden dat er geen rentebaten in de overzichten waren opgenomen en had ook kunnen vermelden dat het bedrag aan rentebaten niet bekend was.

Ad e Herrubricering ontwikkelingskosten

In het overzicht 2016 zijn de ontwikkelingskosten en -opbrengsten geherrubriceerd ten opzichte van het overzicht 2015. Omdat de accountant wist dat er een langlopend geschil bestond over de cijfers van de nieuwbouw-bv had hij deze herrubricering moeten toelichten. Daar komt bij dat hij in zijn begeleidende brief heeft vermeld dat het overzicht 2016 is opgemaakt op de bekende consistente wijze, terwijl juist is afgeweken van de eerdere manier van rapporteren.

Maatregel

Tijdelijke doorhaling voor twee weken, omdat de accountant onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de eerdere beslissing van de Accountantskamer.

De Accountantskamer geeft de accountant in overweging om de opdracht terug te geven als zijn opdrachtgever hem ervan weerhoudt een adequate toelichting te geven bij de financiële overzichten.

Annotatie Lex van Almelo

De klant van een accountant-administratieconsulent ligt zakelijk overhoop met zijn broer, die meer inzicht wil in de financiën van gezamenlijke bouwprojecten. De Accountantskamer berispte de accountant in 2017 al, omdat hij niet duidelijk genoeg was en geen goede toelichting gaf op bepaalde punten. De accountant deed het in de herhaling amper beter en wordt daarom voor twee weken geschorst. De Accountantskamer raadt hem aan op te stappen bij de klant als deze hem verbiedt openheid van zaken te geven. Zo’n advies bij een sanctie komt niet vaak voor.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.