Tuchtrecht

Drie jaar te laat met verbeterplan

Een accountant-administratieconsulent vertikt het drie jaar lang om een verbeterplan in te dienen en frustreert daarmee het toetsingssysteem.

Accountantskamer

Zaaknummers:
20/1207 Wtra AK
Datum uitspraak:
18 februari 2021
Oordeel:
gegrond
Maatregel:
tijdelijke doorhaling voor 3 maanden
Status:
nog niet definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2021:9

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

De eigenaar en enig accountant van een accountantskantoor krijgt in het najaar van 2017 periodieke toetsers over de vloer. Het kantoor had al een jaar eerder moeten worden getoetst. Maar op verzoek van de accountant heeft hij een jaar vrijstelling gekregen.

De toetsers constateren tekortkomingen in drie samenstellingsopdrachten en in een beoordelingsopdracht. De accountant laat weten dat hij het eens is met de bevindingen, behalve die over de vastlegging van significante posten. De Raad voor Toezicht oordeelt dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing niet geheel voldoet aan de regels.

De accountant krijgt zes weken de tijd om een verbeterplan in te dienen en een jaar om de nodige verbeteringen door te voeren. De accountant maakt geen bezwaar tegen dit besluit, maar dient ook geen verbeterplan in. Ook niet na herhaalde verzoeken. Twee jaar later zegt de accountant telefonisch toe een verbeterplan in te dienen vóór 10 december 2019. De NBA laat weten een tuchtklacht in te dienen als hij zich niet aan de toezegging houdt.

Uiteindelijk levert hij het plan pas in september 2020 in. De raad keurt het begin oktober goed. Twee dagen later dient de NBA een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer.

Klacht

De accountant heeft aanhoudend geweigerd een verbeterplan in te dienen, waardoor de NBA niet kon beoordelen of het kwaliteitssysteem van de accountantspraktijk inmiddels voldeed aan de eisen.

Oordeel

De klacht is gegrond.

Op grond van de Wab, de Verordening op de Raad voor Toezicht en de Vo-Kwb moet een accountant een verbeterplan indienen als de raad dat nodig vindt. Dat verbeterplan moet gebaseerd zijn op de aanwijzingen van de toetsers in het eindoordeel en op hun overige bevindingen. In het verbeterplan moet de accountant concreet en stapsgewijs aangeven hoe hij de situatie in zijn praktijk zal verbeteren om te voldoen aan de geldende regelgeving en beroepsnormen.

De accountant is vrijwel geheel akkoord gegaan met de inhoud van het toetsingsverslag. Ondanks herhaalde verzoeken van de NBA heeft hij geen verbeterplan ingediend. Volgens hem kwam dat door persoonlijke redenen, door het opzeggen van het samenwerkingsverband van zijn kantoor en door personele aangelegenheden. Maar om die redenen heeft hij al een jaar vrijstelling gekregen. De accountant heeft niet gevraagd om verlenging van de vrijstelling. Dus deze omstandigheden kunnen hem niet meer baten.

Dat geldt ook voor het verbeterplan dat hij alsnog heeft ingediend en dat is goedgekeurd. Hij was namelijk veel later dan de afgesproken deadline. Van hem had verwacht mogen worden dat hij zo nodig externe hulp had ingeroepen om tijdig een verbeterplan op te stellen.

Met zijn handelwijze heeft de accountant het toetsingssysteem ‘langdurig gefrustreerd’. Hij heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van professionaliteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid door:

  • weinig of geen acht te slaan op de rappels van de NBA;
  • niet mee te werken aan tijdige verbetering van de kwaliteit van zijn kantoor.

Volgens de accountant kon het kwaliteitssysteem te allen tijde worden getoetst, ook zonder verbeterplan. Maar daarmee vergeet hij dat voor hertoetsing een verbeterplan nodig is.

Maatregel

Tijdelijke doorhaling voor drie maanden. Uit de eerste toetsing kwam het beeld naar voren dat de paar geconstateerde tekortkomingen, gezien het uiteindelijk ingediende en goedgekeurde verbeterplan, betrekkelijk eenvoudig konden worden hersteld. Mede omdat de accountant al sinds 2018 geen beoordelingsopdrachten meer uitvoerde. Aan de andere kant weegt mee dat de NBA hem veel tijd heeft gegund en in het niveau van de kantoorkwaliteit kennelijk geen reden zag eerder aan de bel te trekken of een tuchtklacht in te dienen.

Annotatie Lex van Almelo

Als je na een eerste kantoortoetsing een verbeterplan moet opstellen dan hoor je dat binnen de gestelde termijn te doen. Dat verbeterplan is nodig voor de hertoetsing. In dit geval was de accountant er ruim twee jaar te laat mee, terwijl hij voor de eerste toetsing nota bene al een jaar vrijstelling had gekregen. De argumenten voor de vrijstelling haalde de accountant ook aan om zijn traagheid te verklaren. Maar daar trapt de tuchtrechter niet in. Temeer omdat het, zo blijkt uit het later goedgekeurde verbeterplan, om betrekkelijk eenvoudige ingrepen ging.

De ‘langdurige frustratie’ van het toetsingssysteem zou tot een zwaardere maatregel hebben geleid als de Raad voor Toezicht niet zo lankmoedig was geweest, zo valt af te leiden uit de toelichting op de maatregel. De Accountantskamer lijkt de Raad voor Toezicht zo aan te sporen tot meer voortvarendheid. Dat valt te begrijpen, want uit menig tuchtzaak over toetsing blijkt dat de zondaars veel ruimte krijgen om hun praktijk en leven te beteren. En niet zelden zoeken tekortschietende accountants de grenzen op van het uitdijend toetsingsheelal. Waar die precies liggen, geeft de tuchtrechter terecht niet aan. Maar de Accountantskamer zegt wel: als je het zo lang op zijn beloop laat en dan pas een klacht indient dan gaan er een paar maanden van de (tijdelijke) doorhaling af.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.