Van de helpdesk

Geheimhoudingsplicht in (tucht)klachtprocedure

Tegen een accountant is een tuchtklacht ingediend. Om zich goed te kunnen verdedigen zal de accountant vertrouwelijke informatie moeten gebruiken in zijn verweer. Dat betekent dat die informatie bij derden terechtkomt. De vraag is of dat mag volgens de VGBA.

Categorie: klacht- en tuchtrecht
Onderwerp: geheimhoudingsplicht in (tucht)klachtprocedure
Regelgeving: artikel 16 en 17 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Vraag...

Er is een (tucht)klacht tegen mij ingediend. Om mij te kunnen verweren zal ik vertrouwelijke informatie van derden moeten overleggen. Mag ik dat?

Antwoord...

U bent op basis van de artikelen 16 tot en met 19 VGBA verplicht tot geheimhouding van gegevens en inlichtingen waarvan u het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.

De verplichting tot geheimhouding is echter niet absoluut. In bepaalde gevallen kunt of moet u uw plicht tot geheimhouding doorbreken. Deze zijn genoemd in artikel 16 VGBA. Een van die uitzonderingen is aan de orde als u bent betrokken in een gerechtelijke procedure of klachtprocedure die tegen u is aangespannen, dan wel tegen de organisatie waarbij u werkzaam bent of waaraan u bent verbonden of bent geweest. Beschikt u over vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die in de procedure van belang zijn, dan kunt u deze in uw verweervoering gebruiken.

De desbetreffende vertrouwelijke informatie kunt u niet zonder meer gebruiken c.q. verstrekken. U moet eerst een belangenafweging maken tussen uw belang (om verweer te voeren) en het belang van derden (om hun vertrouwelijke gegevens niet openbaar te hebben). Bovendien dient u stil te staan bij de wijze waarop u de gegevens of inlichtingen verstrekt.

Het zal niet altijd noodzakelijk zijn om alle stukken ongecensureerd door te sturen. Een voorbeeld van beperkte gegevensverstrekking is het anonimiseren van gegevens. Een ander voorbeeld is om, wanneer er zwaarwegende belangen van de betrokken derden in het geding zijn, vertrouwelijke informatie aan de klachtinstantie te verstrekken met het verzoek deze niet aan de klagende partij door te zenden. In elk geval dient u ervoor te waken dat u niet meer gegevens of inlichtingen verstrekt dan strikt noodzakelijk is.

Tot slot volgt uit artikel 17, tweede lid van de VGBA, dat u uw overwegingen die hebben geleid tot het besluit om al dan niet tot het verstrekken over te gaan, moet vastleggen.

Gaat het om een (tucht)klacht die betrekking heeft op een wettelijke controle, dan gelden bovenstaande uitgangspunten ook. De grondslag hiervoor is dan echter niet de VGBA, maar artikel 26 Wta en de artikelen 38a en 38b Bta.

Van de Helpdesk

Accountant.nl behandelt in de rubriek Van de Helpdesk vaktechnische vragen. Een deel van de vragen kwam binnen bij de digitale helpdesk van de NBA en is beantwoord door de NBA Helpdesk zelf. Andere vragen zijn aangeleverd en beantwoord door Auxilium, in samenspraak met de NBA Helpdesk.

 

Heeft u een vraag op vaktechnisch gebied? Meld deze bij de Helpdesk.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.