Nieuws

Communicatie over toekomstbestendigheid bedrijven moet beter

Organisaties moeten een verplichte paragraaf ‘toekomstbestendigheid’ in hun bestuursverslag opnemen. Ook moet het verplicht zijn om het bestuursverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel, zodat dit toegankelijk is voor belangstellenden.

Deze voorstellen doet de Stuurgroep Publiek Belang in een white paper 'Continuïteit: relevanter, niet riskanter'. De wijze waarop organisaties over de toekomstbestendigheid en het risico op discontinuïteit informeren en de wijze waarop accountants hierover rapporteren in hun controleverklaring wordt door veel gebruikers van jaarverslagen als onvoldoende ervaren.

De stuurgroep stelt daarom voor dat een organisatie een verplichte mededeling doet over haar toekomstbestendigheid. Een dergelijke paragraaf stelt de accountant in staat om de benodigde onderbouwing op te vragen bij het bestuur van de organisatie en zo de controle op de continuïteit beter uit te kunnen voeren. Door een toekomstbestendigheidsparagraaf onderdeel te laten zijn van het bestuursverslag heeft de accountant ook een betere basis om over continuïteit te communiceren in zijn accountantsverklaring.

"Tot nu toe wordt er door de leiding van organisaties en accountants vaak alleen gecommuniceerd over het thema continuïteit als er sprake is van aanzienlijke onzekerheden op dit gebied. Bijvoorbeeld als gevolg van ontoereikende kasstromen of disruptie van het businessmodel", aldus stuurgroeplid Rob Lelieveld. "Door de huidige wijze van rapporteren is grote terughoudendheid ontstaan om expliciet te communiceren over continuïteit. Nu wordt elke verwijzing naar continuïteit door de gebruikers van het jaarverslag gezien als een red flag. Dat doet geen recht aan het belang van continuïteit voor alle belanghebbenden bij een organisatie. Door communicatie over continuïteit verplicht te stellen kan de accountant beter de rol vervullen die de maatschappij van hem verwacht."

De verplichte paragraaf over toekomstbestendigheid moet volgens de Stuurgroep gaan gelden voor alle organisaties met de verplichting tot een wettelijke jaarrekeningcontrole.

Deponering bestuursverslag bij KvK

De stuurgroep pleit daarnaast voor verplichte opname van het bestuursverslag, met daarin de paragraaf 'Toekomstbestendigheid', in het bij de Kamer van Koophandel te deponeren jaarverslag. Daarmee wordt de informatie eenvoudig beschikbaar voor derden. Momenteel is het toegestaan om het bestuursverslag niet op te nemen in bij de KvK gedeponeerde jaarverslagen en dat bestuursverslag 'ten kantore' te houden. Dat vraagt een extra inspanning van belangstellenden om kennis te nemen van de inhoud van het bestuursverslag.

Ook bepleit de stuurgroep dat zowel overheid als accountant een actievere rol innemen om ervoor te zorgen dat organisaties tijdig hun stukken deponeren. Lelieveld: "Tijdige deponering is in het belang van de gebruiker en het maatschappelijk verkeer. Temeer omdat informatie over toekomstbestendigheid aan relevantie inboet naarmate die later publiek gemaakt wordt."

Aanpassing wet- en regelgeving nodig

De voorstellen van de Stuurgroep Publiek Belang vragen om aanpassing van de wettelijke verslaggevingsregels en van de relevante controlestandaarden. De stuurgroep voert hierover gesprekken met de wetgever.

Het white paper is een vervolg op een in maart 2018 verschenen green paper over continuïteit. In de nieuwe versie zijn reacties van stakeholders verwerkt, die zijn ontvangen tijdens de consultatieperiode en tijdens een seminar over continuïteit. Het white paper Continuïteit maakt deel uit van de Veranderagenda Audit van de NBA.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.