Opinie

Nieuwe meldplicht voor accountants overbodig

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens publieke en semipublieke sector ('WNT') van kracht. De WNT bevat maxima voor vergoeding van topfunctionarissen en een nieuwe meldplicht voor accountants.

De accountant een meldplicht opleggen voor onderwerpen die er echt toe doen is nuttig, gegeven het optreden van de accountant in het publiek belang. Onder de WNT wordt dit middel echter te snel en ten overvloede ingezet.

De WNT kent drie regimes voor de bezoldiging van topfunctionarissen: een wettelijk vastgesteld bezoldigingsmaximum (EUR  229.000 in 2013); een sectoraal bezoldigingsmaximum dat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld, en een regime dat beperkt is tot openbaarmaking van de bezoldiging. Daarnaast gelden maxima voor de toezichthoudende functies.
Tevens moet de bezoldiging van de topfunctionarissen worden toegelicht in de jaarrekening.

Eventuele bedragen die boven de vastgestelde maxima zijn betaald kwalificeren als 'onverschuldigde betaling' en moeten op grond daarvan als vordering op de desbetreffende functionaris in de jaarrekening worden opgenomen.

Uiteraard kan sprake zijn van bestaande arbeidsovereenkomsten met hogere bezoldigingen. Daarom is in de WNT een overgangstermijn van vier jaar opgenomen.

De accountant krijgt een nieuwe meldplicht (bij de minister). Die geldt als de eerdergenoemde vordering uit onverschuldigde betaling niet in de jaarrekening is opgenomen, of als het bedrag nog niet door de topfunctionaris is terugbetaald op het moment waarop de accountant zijn verklaring bij de jaarrekening verstrekt.

Uiteraard is de accountant als geen ander op de hoogte van eventuele onverschuldigde betalingen. Melding door hem in de genoemde situaties lijkt op het eerste gezicht niet onlogisch. Toch zijn daarbij wat mij betreft de nodige vraagtekens te plaatsen.

De huidige meldplichten van accountants zijn gekoppeld aan zwaarwegende omstandigheden. Door het publieke belang dat ermee is gemoeid (melding aan toezichthouders in de financiële sector), of melding bij ernstige vermoedens van overtreding van regelgeving (fraude, witwassen of financieren van terrorisme). Terecht dat de accountant daar een meldplicht heeft.

Voor overschrijding van bezoldigingsmaxima ligt dat wat mij betreft minder voor de hand. Dit wordt nog versterkt door het feit dat sprake is van publieke en semipublieke instellingen. Deze vallen allemaal onder overheidstoezicht.

De  jaarrekening van deze instellingen bevat alle relevante informatie over de bezoldiging en eventueel onverschuldigde betaling, ongeacht de hoogte van de bedragen. Daar ziet de accountant op toe en hij rapporteert daarover in zijn controleverklaring als de jaarrekening niet aan de eisen voldoet.

Toezichthouders vanuit de overheid zouden genoeg moeten hebben aan het kennisnemen van deze informatie om naleving van de WNT te toetsen. En het publiek kan kennisnemen van de jaarrekening en de daarbij verstrekte controleverklaring. Een extra meldplicht van de accountant is hier dan ook ‘over de top'.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Anton Dieleman is voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering (ACB) van de NBA en directeur vaktechniek bij Mazars.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.