Opinie

Doelmatige zorg centraal bij kwaliteitskader verpleeghuizen

Er verandert veel in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen werken hard aan de uitvoering van het kwaliteitskader, waarin is vastgelegd waaraan goede verpleeghuiszorg moet voldoen. De minister heeft daarvoor kwaliteitsgelden ter beschikking gesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) houdt toezicht op de juiste besteding van de kwaliteitsgelden. Maar over hoe we dat doen lijkt onduidelijkheid te bestaan.

Zo publiceerde de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) op 10 juli 2019 op de NBA-website het nieuwsbericht 'COPRO roept op tot een doelmatige zorgketen'. COPRO schrijft daarin over de beperkingen die vanuit een rechtmatigheidsgedachte bij de verdeling en verantwoording van de kwaliteitsgelden in de langdurige zorg zouden worden opgelegd. Rechtmatigheid houdt in dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Het is niet aan ketenpartijen om te bepalen of van wet- en regelgeving afgeweken mag worden, of om deze te wijzigen. Die taak is voorbehouden aan de wetgever.

Ons toezicht

Daarnaast wordt in het nieuwsbericht de rol van de NZa beperkt uitgelegd. In het stelsel is de NZa als toezichthouder benoemd. Onze taak richt zich naast verantwoording over de besteding van zorggelden ook op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz.

Deze rol vullen wij in door toezicht te houden op onder andere de Wlz-uitvoerders en zorgkantoren. Bij ons toezicht op het kwaliteitskader richten wij ons onder andere op hoe de afspraken tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor tot stand komen, en in hoeverre het zorgkantoor afspraken maakt die daadwerkelijk bijdragen aan doelmatige zorg.

Regie

De regie over de inzet van de door de minister beschikbaar gestelde kwaliteitsgelden is belegd bij de zorgkantoren. In ons toezicht sluiten wij hierop aan. Dit houdt in dat de NZa geen partij is in de afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren inzake het kwaliteitskader.

Het is de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren en de zorgaanbieders gezamenlijk om tot een passende en transparante wijze van verantwoorden van deze publieke middelen te komen. In het nieuwsbericht van COPRO zien wij veel zaken waarvan wij het belang onderkennen, zoals de oproep tot doelmatige zorg en het belang van de keten als geheel.

Rol accountants

Wij zijn nieuwsgierig naar de voorstellen van COPRO om vanuit een macro-economische gedachte invulling te geven aan de verantwoording van kwaliteitsgelden en de rol die de accountants hierbij voor zichzelf voor ogen hebben. Wij zullen deze discussie dan ook verder op inhoud bespreken met COPRO.

De NZa staat voor goede en betaalbare zorg voor alle Nederlanders. Daar hoort een transparante verantwoording over zorgkosten bij.

Wat vindt u van deze opinie?

Reacties Spelregels debat

Jeroen Straten en Rianne Vulto zijn beleidsmedewerkers bij de Nederlandse Zorgautoriteit en betrokken bij het toezicht op de Wlz-uitvoerders.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.