Tuchtrecht

Foute informatie over pandrecht Lodder dupeert cliënt

Een accountant van NUadvies heeft zijn cliënten foutief ingelicht over de strekking van een kortgedingvonnis, dat ging over het pandrecht van Lodder op de vorderingen van NUadvies.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
AWB 15/769
Datum uitspraak:
04 mei 2017
Oordeel:
beroep ongegrond / klacht gegrond
Maatregel:
waarschuwing
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2017:159

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Accountantskantoor Lodder & Co ruziet al jaren met NUadvies Accountants en Fiscalisten in Nieuwegein over de hoogte een vordering die Lodder heeft op NUadvies. De NUadvies-maatschap verstrekt daarom in 2007 een stil pandrecht aan het accountantskantoor op de huidige en toekomstige vorderingen van de maatschap. Dat pandrecht wordt in 2011 openbaar. Debiteuren van NUadvies kunnen hun schulden daardoor alleen nog betalen aan Lodder & Co.

Een accountant-administratieconsulent van NUadvies schrijft zijn cliënten/debiteuren dat zij de openstaande rekeningen direct moeten betalen aan de maatschap NUadvies. Eén van de debiteuren wil zijn schuld verrekenen met een factuur die NUadvies nog moet betalen wegens een verbouwing.

De kortgedingrechter beveelt NUadvies en haar vennoten om een debiteurenlijst te geven aan Lodder & Co. De geldvordering van Lodder & Co wordt (nog) niet toegewezen, omdat niet duidelijk is op welk bedrag het kantoor recht heeft. De accountant en zijn maat schrijven aan de debiteuren dat de rechter de vordering heeft afgewezen en dat Lodder het stil pandrecht niet kan inroepen. Debiteuren moeten dus betalen op de bankrekening van NUadvies.

De accountant en zijn maat schrijven ook dat de Accountantskamer de inschrijving van bestuursvoorzitter At Lodder heeft laten doorhalen, omdat die ten onrechte uren in rekening zou hebben gebracht (12/226 Wtra AK). In hoger beroep is die doorhaling overigens geschrapt.

De accountant en zijn vennoot informeren de cliënten over deze kwestie om te voorkomen dat Lodder & Co hen “nog verder lastig valt”. Daarbij zeggen de briefschrijvers “met nadruk” dat het hun “zeer spijt dat u überhaupt hiermee wordt geconfronteerd”. De accountant en zijn vennoot schrijven verder dat al in 2002 een pandrecht op de vorderingen was gevestigd door de maat van NUadvies en dat dit oudere pandrecht voorrang heeft. Daarom is het accountantskantoor volgens hen niet bevoegd om de vorderingen te innen.

In mei 2013 zegt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat Lodder & Co wel degelijk een pandrecht heeft op de vorderingen van NUadvies en dat het kantoor die vorderingen ook mag incasseren.

NUadvies gaat failliet. De curator erkent de factuur wegens de verbouwing niet en zegt niets te weten van een verrekening van de facturen.

Een jurist van Lodder & Co dient een klacht tegen de accountant in bij de Accountantskamer. Die vindt dat de accountant de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van objectiviteit heeft geschonden en legt een waarschuwing op.

De accountant gaat in hoger beroep.

Beroepsgronden

De klacht over het frustreren van en het verkeerd voorlichten over het pandrecht is ten onrechte gegrond verklaard en er is ten onrechte een waarschuwing opgelegd.

Oordeel

Het beroep is ongegrond.

De accountant zei dat hij de brief aan de klanten niet heeft geschreven. De brief is echter verstuurd op briefpapier van NUadvies en medeondertekend door de accountant, die dus tuchtrechtelijk kan worden aangesproken op de inhoud van de brief.

De accountant heeft een civielrechtelijk standpunt ingenomen in een geschil met (voormalig) zakenpartner Lodder. Zoals het college eerder heeft gezegd is het een accountant toegestaan om in een zakelijk conflict een verdedigbaar civielrechtelijk standpunt in te nemen tegenover de wederpartij en/of dat standpunt kenbaar te maken aan derden zoals cliënten. De accountant mag echter niet (bewust) een onjuist of misleidend standpunt innemen.

Dat de accountant juridisch advies heeft ingewonnen, wil nog niet zeggen dat hij geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de brief. Hij moet er zeker van zijn dat zijn advies feitelijk juist is gefundeerd. In de brief wordt het vonnis van de voorzieningenrechter echter feitelijk onjuist weergegeven. In eerdere vonnissen heeft de voorzieningenrechter gezegd dat Lodder een vordering op NUadvies had, ook al kon de grootte niet worden vastgesteld. De voorzieningenrechter heeft toen ook gezegd dat Lodder een rechtsgeldig pandrecht had gevestigd, dat voorrang heeft op het pandrecht van de accountant.

Het kortgedingvonnis van januari 2013 sluit hierbij aan, ook al is een deel van de vorderingen van Lodder afgewezen. Daarom heeft de accountant het kortgedingvonnis onvolledig en misleidend weergegeven en ten onrechte aan de debiteuren geschreven dat zij konden en moesten betalen aan NUadvies. De accountant kende alle vonnissen en had moeten:

  • constateren dat de weergave van het laatste vonnis onvolledig en misleidend was;
  • weten dat de mededeling over het pandrecht van Lodder inhoudelijk onjuist was.

Als accountant had hij ook moeten en kunnen begrijpen dat de cliënten gezien het geschil met Lodder een risico liepen als zij betaalden aan NUadvies. De accountant kan worden verweten dat hij een onjuist en misleidend standpunt heeft ingenomen dat bovendien kon leiden tot ernstig financieel nadeel voor zijn cliënten.

Maatregel

Waarschuwing.

Annotatie Lex van Almelo

De rumoerige ontbinding van het voormalige Lodder-concern heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van de landelijke pers. De tuchtrechter heeft zich in de loop der jaren al herhaaldelijk gebogen over onbetamelijke gedragingen van accountants. Zeven jaar geleden werd één hunner als berispt vanwege afluisteren en bespioneren. Enkele kantoorgenoten deinsden er niet voor terug de bestuursvoorzitter ervan te betichten dat hij op sommige dagen meer uren declareerde dan er in een etmaal zitten.

Deze accountant heeft ook cliënten betrokken bij de ruzie en het spel van halve waarheden. Tenminste één cliënt is daarvan de dupe geworden. Met een waarschuwing is de misleidende accountant niet te zwaar bestraft.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.