Tuchtrecht

Persoonlijke gevoelens vallen niet onder het tuchtrecht

Twee leden van de kascommissie van een voetbalvereniging schieten met hagel op de voorzitter en de penningmeester van het bestuur, maar treffen geen doel. De persoonlijke ervaringen en gevoelens van een accountant zijn niet aan het tuchtrecht onderworpen.

Accountantskamer

Zaaknummers:
20/1548 en 20/1549 Wtra AK
Datum uitspraak:
15 maart 2021
Oordeel:
ongegrond
Maatregel:
geen
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:TACAKN:2021:23

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Het bestuur van een amateurvoetbalvereniging telt vijf leden. Een registeraccountant is van 2010 tot en met 2019 voorzitter, een andere registeraccountant is van 2011 tot en met 2020 penningmeester. Twee leden van de vereniging maken tussen 2015 en 2018 deel uit van de kascontrolecommissie; één van hen is accountant-administratieconsulent.

Eind november 2017 stuurt de penningmeester de kolommenbalans 2016/2017 en de begroting 2017 aan de kascommissie. Het gewone kasco-lid (dus niet de AA) laat de penningmeester weten dat hij de stukken - net als het jaar ervoor - te laat heeft ontvangen om die nog goed te kunnen bestuderen. Neemt de penningmeester het werk van de kascontrolecommissie wel serieus? Ja, hoor, de penningmeester vindt de opmerkingen terecht.

Op 5 december vraagt het kasco-lid aan de penningmeester of hij de conceptjaarrekening voor de algemene ledenvergadering van 8 december kan zien. De penningmeester zegt toe deze de volgende dag te sturen. Op 7 december ontvangt het kasco-lid de aangepaste kolommenbalans.

Ook in 2018 wil het niet vlotten. Het kasco-lid mailt de penningmeester in juli dat hij meer werk wil maken van de kascontrole. Eind augustus vraagt hij de penningmeester de conceptbegroting 2018/2019 en de eerste conceptcijfers 2017/2018 toe te sturen. Bij het verzoek voegt het kasco-lid een lijst met dertig vragen en attentiepunten.

De penningmeester mailt terug dat hij het daarop volgende weekend aan de cijfers zal werken, zodat hij de lijst op de dinsdag erna kan bespreken met het kasco-lid. Het kasco-lid komt die dinsdag echter niet opdagen, omdat hij niet de toegezegde stukken heeft ontvangen. Hij ziet dat als minachting van de kascontrolecommissie en de verenigingsleden. Als het zo moet, geeft de penningmeester er de brui aan.

In september 2018 nodigt de voorzitter de accountant-administratieconsulent van de kascommissie uit voor een gesprek, nadat de kasco-AA zijn zorgen had geuit over de werkwijze van de penningmeester. De voorzitter geeft aan dat hij het andere kasco-lid ook heeft uitgenodigd en dat die pas wil komen als het bestuur schriftelijk heeft gereageerd op de notitie van de kasco-AA. De voorzitter ziet echter meer in overleg dan formele schriftelijke uiteenzettingen. Als hij het kasco-lid niet telefonisch kan bereiken, mailt hij het kasco-lid dat hij niet wil ingaan op de eis dat het bestuur eerst schriftelijk moet reageren.

In oktober schorst het bestuur de kasco-AA voor een jaar en zegt diens lidmaatschap een maand later per direct op. De voorzitter ondertekent beide brieven. De advocaat van de kasco-AA schrijft een brief aan de algemene ledenvergadering, waarna de voorzitter de advocaat laat weten dat de ALV eind maart 2019 heeft ingestemd met het opzeggingsbesluit van het bestuur.

De kasco-AA en het andere kasco-lid dienen een klacht in tegen de voorzitter en de penningmeester.

Klacht

 1. De voorzitter en de penningmeester hebben in de ALV van december 2017 geprobeerd het kasco-lid aan de vergadering te laten voorstellen de financiële verantwoording 2016-2017 goed te keuren, terwijl nog niet was gecontroleerd of daarin de saldibalans correct was over­genomen;
 2. de controle over 2016/2017 is niet uitgevoerd en de penningmeester heeft die controle gedwarsboomd, met impliciete steun van de voorzitter; de penningmeester heeft bescheiden achtergehouden en gebruik gemaakt van de onervarenheid van het kasco-lid dat er alleen voorstond; in het jaar 2015/2016 is de controle ook vrijwel geheel uitgebleven, omdat de conceptverantwoording pas een week voor de ALV ter beschikking kwam;
 3. de voorzitter en de penningmeester hebben categorisch geweigerd de vragen over de controle van het boekjaar 2017/2018 te beantwoorden; zij hebben hun RA-titel misbruikt, terwijl de penningmeester voortdurend afspraken en toezeggingen niet nakomt;
 4. de voorzitter en de penningmeester hebben gelekt uit een strikt vertrouwelijke notitie van de kasco-AA aan het bestuur van de vereniging over minachting tegenover het kasco-lid en zij hebben hun geheimhoudingplicht geschonden;
 5. de voorzitter en de penningmeester hebben kritiek van de kasco-AA uitgelegd als beledigingen, hebben zich voor de onwettige schorsing van de kasco-AA gebaseerd op een Huishoudelijk Reglement van de vereniging dat waarschijnlijk niet bestaat en daarmee hun eigen belangen laten prevaleren;
 6. de voorzitter en de penningmeester hebben valsheid in geschrifte gepleegd door de schorsing van de kasco-AA te baseren op het Huishoudelijk Reglement dat (hoogstwaarschijnlijk) niet bestaat;
 7. de voorzitter en de penningmeester willen niet gecontroleerd worden, nu zij tijdens de ALV van november 2018 hebben voorgesteld het kasco-lid uit de kascontrolecommissie te zetten;
 8. de voorzitter en de penningmeester moet zwaar worden aangerekend dat het beëindigen van het lidmaatschap van de kasco-AA onwettig was en zij hebben wet- en regelgeving genegeerd om de ledenvergaderingen te kunnen orkestreren en manipuleren; zij hebben nooit gezegd waardoor zij zich beledigd voelen en hebben nooit weerlegd dat het royement van de kasco-AA als lid onwettig was; de uitnodigingen voor de ALV’s van november 2018 en december 2018 waren in strijd met de statuten, omdat er niet in stond dat het ging om het lidmaatschap van de kasco-AA.
 9. de voorzitter en de penningmeester hebben laster en smaad uitgestort over de kasco-AA en aangezet tot een hetze tegen hem door het verstrekken van nepinformatie;
 10. de voorzitter en de penningmeester hebben de controle van de jaarrekening 2016/2017 tegengewerkt; de jaarrekening 2016/2017 bestaat uit slechts twee velletjes; de saldibalans 2016/2017 is onoverzichtelijk en een cijferbrij;
 11. de voorzitter en de penningmeester hebben zelf gelekt uit vertrouwelijke gegevens die in de notitie van de kasco-AA aan het bestuur stond, maar verwijten de kasco-AA dat hij vertrouwelijke loongegevens met een aantal leden heeft gedeeld;
 12. de voorzitter en de penningmeester hebben tijdens de ALV van 25 maart 2019 niet corrigerend opgetreden tegen leugens en laster over de kasco-AA, maar hebben die impliciet geïnitieerd;
 13. de voorzitter heeft immoreel gehandeld door vertrouwelijke gegevens over een lid in de openbaarheid te brengen; de voorzitter heeft voor dit lid gewerkt en later voor de faillissementscurator van een bank;
 14. de voorzitter en de penningmeester zijn niet vakbekwaam en niet integer.

Oordeel

De klacht is ongegrond.

De verschillende verwijten missen een feitelijke basis of zijn anderszins niet aannemelijk gemaakt. Voor deze samenvatting beperken we ons tot enkele klachtonderdelen.

Ad 5, 6 en 8 Schorsing en royement

Deze verwijten komen erop neer dat de voorzitter en penningmeester:

 • kritiek van de kasco-AA hebben uitgelegd als beledigingen;
 • nooit hebben gezegd waardoor zij zich beledigd voelden;
 • de schorsing en het royement hebben gebaseerd op een virtueel Huishoudelijk Reglement;
 • nooit hebben weerlegd dat het royement van de AA als lid onwettig was;
 • wet- en regelgeving hebben genegeerd om de ledenvergaderingen te kunnen orkestreren en manipuleren;
 • uitnodigingen hebben uitgestuurd die in strijd waren met de statuten.

Volgens de Accountantskamer zijn de persoonlijke ervaringen en gevoelens van een accountant niet aan het tuchtrecht onderworpen. Het Huishoudelijk Reglement bestaat al jaren, zo blijkt uit de notulen van een ALV uit 2008 waar de leden akkoord gingen met een wijziging van dit reglement. Volgens artikel 30 kan het bestuur een lid voor maximaal één jaar schorsen wegens wangedrag. De schorsing en de verwerping van het beroep tegen de schorsing zijn volgens de regels verlopen. In de uitnodigingen voor de ALV’s stond inderdaad niet dat het mede ging om het royement van de kasco-AA; het bestuur liet dat onvermeld uit het oogpunt van privacy.

Ad 13 Vertrouwelijke gegevens openbaren

Dit klachtonderdeel is opgebouwd uit een aantal losse stellingen over de werkzaamheden die de voorzitter heeft uitgevoerd voor de in oktober 2009 failliet verklaarde bank en zijn werkzaamheden voor de curator. Het klachtonderdeel bestaat verder uit berichten die zijn ontleend aan NOS Nieuws, Vrij Nederland, De Volkskrant, Quote, Follow the Money en LinkedIn. De voorzitter en de penningmeester hebben het waarheidsgehalte van de berichten en de interpretatie ervan door de klagers betwist. Daardoor is ook dit klachtonderdeel onvoldoende onderbouwd.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

Het is goed dat er eens een klacht komt uit de wereld van de sport, want het financiële reilen en zeilen in die sector baart de overheid soms zorgen. Maar deze zaak is geen gelukkig voorbeeld. In wezen gaat het om twee leden van de kascommissie die zich gepiepeld voelen door de penningmeester, omdat die steeds te laat komt met stukken. Daardoor kunnen zij hun werk niet goed doen. Dat is op zichzelf een herkenbare ergernis. Maar de manier waarop de kascommissieleden de ergernis aankaarten, is niet bevorderlijk voor een oplossing. Eén van de kascommissieleden is accountant-administratieconsulent. De voorzitter en penningmeester (beiden registeraccountant) voelen zich beledigd door de kritiek van de twee kritische kasco-leden. De boel loopt uit de hand en de AA wordt na een schorsing en een vergeefs beroep geroyeerd. De uit veertien onderdelen bestaande klacht blinkt niet uit door zakelijkheid. Behalve de gevoelens van de bestuursleden worden ook de werkzaamheden van de voorzitter in het dagelijks leven erbij gehaald. Zo werkte de voorzitter voor een bank die in 2009 failliet ging (dat moet de DSB-bank zijn) en de faillissementscurator van de bank. Wat daarmee mis was, maken de klagers niet duidelijk.

Verder verwijten zij de voorzitter en de penningmeester dat deze bestuursleden niet uitleggen waarom zij zich beledigd voelen. De Accountantskamer merkt hier droog over op dat gevoelens niet zijn onderworpen aan tuchtrecht. En die vaststelling mogen we beschouwen als een mijlpaaltje in de geschiedenis van het accountantstuchtrecht.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.