Nieuws

Reacties op MCA-rapport: kantoren studeren op aanbevelingen

Het eindrapport 'Spiegel voor de accountancysector' van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) zorgt voor media-aandacht en discussie op sociale media. Niet iedereen voelt zich aangesproken. De grote kantoren bestuderen ondertussen de reeks aanbevelingen van de MCA.

Op sociale media als Twitter en LinkedIn wordt terecht gesteld dat het rapport de reputatie raakt van het hele beroep, maar slechts betrekking heeft op een klein deel van de accountantspraktijk: de wettelijke controle. "Heeft de NBA al een persbericht uit doen gaan dat alle negatieve berichten zoals altijd gaan over de audit accountants en niks te maken hebben met de mkb accountants? Zou wel prettig zijn voor dit deel van haar leden!", zo valt te lezen op Twitter.

Maar wat vinden de kantoren die wel onderwerp zijn van het rapport er eigenlijk van? Accountant.nl vroeg de grootste accountantskantoren en de SRA om een reactie.

PwC

De toon die de commissie hanteert is kritisch en past bij de uitdagingen van de sector, stelt PwC bestuurslid en accountantspraktijkvoorzitter Agnes Koops-Aukes. "In de afgelopen jaren hebben wij bij PwC diverse maatregelen getroffen om onze cultuur te veranderen en de kwaliteit van onze controles verder te verbeteren. Wij zijn trots op de stappen die wij gezet hebben en herkennen ons in het beeld van de MCA dat de sector er beter voor staat dan in 2015. Tegelijkertijd vinden ook wij bij PwC dat wij er nog niet zijn. Het verbeterproces vraagt om een lange adem, doorzettingsvermogen en discipline. Hier gaan wij onverminderd mee door en nemen het rapport van de MCA daarin mee." PwC staat volgens Koops "open voor iedere verandering die bijdraagt aan duurzaam vertrouwensherstel".

Deloitte

"Het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy is een grondige analyse en stelt een aantal maatregelen voor de accountantssector voor", aldus Bert Albers, Audit & Assurance business leader van Deloitte. "We gaan deze aanbevelingen bestuderen en zijn daarnaast in afwachting van het rapport van de Commissie Toekomst Accountancy dat over enkele weken wordt verwacht. Beide rapporten leveren een constructieve bijdrage aan de algehele kwaliteitsverbetering van de sector."

EY

"Het is goed om te lezen dat de MCA constateert dat de sector daadwerkelijke verandering aan het realiseren is", zegt een woordvoerder van EY. "Recente interne onderzoeken én onderzoeken van toezichthouders bevestigen het beeld dat de kwaliteit van onze accountantscontroles verbeterd is de afgelopen jaren. Onze mensen hebben daar hard voor gewerkt. We blijven ook in de toekomst werken aan kwaliteit. Later deze maand volgt het finale rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector met aanbevelingen teneinde de kwaliteit van controles duurzaam te borgen."

KPMG

"KPMG dankt de MCA voor haar rapport. Ze bevestigt dat de sector grote stappen heeft gemaakt. Tegelijkertijd hebben we ons gecommitteerd aan het nog beter willen doen. We gaan de aanbevelingen bestuderen en kijken uit naar de CTA-rapportage eind deze maand", aldus een woordvoerder van KPMG.

Flynth

Flynth heeft "met interesse" kennis genomen van het laatste rapport van de commissie, reageert een woordvoerder. "Het is positief dat de MCA bij (jongere) accountants de wil onderkent om zaken anders te doen (voor het publiek belang) en dat de sector er beter voor staat dan toen de commissie haar werk begon. De MCA signaleert tegelijkertijd dat de sector nog belangrijke uitdagingen kent. Flynth herkent beide signalen in haar eigen organisatie. We zien een actieve bijdrage van onze accountants aan innovatieve oplossingen gericht op het verhogen van de kwaliteit van onze controles. Daar zijn wij trots op. In ons continue verbeterprogramma zullen we de spiegel die de MCA ons voorhoudt betrekken."

Volgens Flynth lijkt er verschil van inzicht te zijn tussen de voorlopige rapportage van de CTA en de MCA over de vraag in hoeverre er sprake is van een structureel probleem, waarbij de CTA nadrukkelijk kijkt naar de rol en verantwoordelijkheid van de diverse betrokkenen in de gehele keten. "Wij hechten waarde aan de uitgangspunten van de CTA in haar tussentijdse rapportage dat maatregelen door onderzoek en feiten worden onderbouwd en dat de aandacht zich moet richten op structurele problemen. Wij wachten de definitieve analyse en conclusie van de CTA met belangstelling af." 

Ook vraagt Flynth aandacht voor de betrokkenheid van met name niet-oob accountantsorganisaties bij vrijwillige controles en andere opdrachten, zoals samenstelopdrachten. "De maatschappelijke rol van accountants bij deze veel voorkomende opdrachten in het mkb is ook van groot belang. De aandacht die uitgaat naar wettelijke controles onderschrijven wij. Echter voor een goede doorontwikkeling van het accountantsberoep achten wij een gelijkwaardige regulering voor alle soorten opdrachten noodzakelijk."

BDO

Ook BDO heeft "met belangstelling" kennisgenomen van het MCA-eindrapport. "Wij waarderen de spiegel die de MCA ons daarmee voorhoudt en die ons waardevolle informatie oplevert: een kritische beschouwing op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, op de kwaliteit en op het verandervermogen van de accountantssector, alsook concrete aanbevelingen voor verbeteringen voor de toekomst. BDO beschouwt het continu doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen en het leveren van topkwaliteit niet als een randvoorwaarde of hygiënefactor, maar als hét fundament van onze bedrijfsvoering. Dat geldt niet alleen voor onze accountantspraktijk, maar voor onze gehele BDO-organisatie, bestaande uit meerdere groepsmaatschappijen werkzaam in de zakelijke dienstverlening."

BDO geeft aan dat voortgang is geboekt in verandertrajecten en dat stappen zijn gezet om de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. "Het streven naar verdere verbeteringen is een continu proces. We begrijpen dat de publieke opinie is dat de veranderingen sneller zouden moeten gaan. We zetten ook alles op alles om flinke stappen vooruit te zetten, maar we hebben het einddoel nog niet bereikt. Wat vast staat, is dat alles gericht is op kwaliteit en op onze mensen die dagelijks die topkwaliteit leveren. Dit besef is inmiddels solide verankerd in ons DNA."

Ook BDO gaat de aanbevelingen van de MCA bestuderen en kijkt uit naar het definitieve rapport van de CTA. "Daarnaast zijn we als accountantsorganisatie voortdurend in contact met onze toezichthouder, de AFM. Uit al deze input en aanbevelingen zoeken wij voortdurend naar de passende maatregelen waarvan wij verwachten dat deze daadwerkelijk leiden tot kwaliteitsverbeteringen binnen onze organisatie. Wij herkennen en erkennen als accountantsorganisatie de door de sector door te voeren verbetermaatregelen en maken ons daar als organisatie ook sterk voor. Wij realiseren ons dat wij daar als sector nog een weg te gaan hebben en het vereiste kwaliteitsniveau nog niet bereikt hebben. De beleidsbepalers en alle medewerkers van BDO Audit & Assurance BV spannen zich elke dag in en zullen dat blijven doen om onze ambitie ‘altijd en overal topkwaliteit leveren’ te realiseren."

Mazars

Mazars herkent zich in het geschetste beeld dat de sector de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt heeft en er beter voor staat dan bij aanvang van de commissie, aldus een woordvoerder. "Tegelijkertijd zijn we met onze mensen nog steeds dagelijks bezig met het verbeteren van de geleverde kwaliteit en versterken van de kwaliteitsgerichte cultuur binnen onze onderneming. Een proces dat we vanuit onze intrinsieke motivatie tot verbetering doorvoeren. Binnenkort wordt ook de rapportage van de Commissie Toekomst Accountancysector verwacht. Beide rapportages verrijken ons outside in-beeld op de sector en dit nemen we in samenhang mee bij de bepaling van verdere acties en eventuele bijstelling van ons beleid."

SRA

De SRA komt op dit moment niet met een inhoudelijke reactie, zo meldt een woordvoerder. "We benutten de komende tijd om het rapport nauwgezet door te nemen. Daarnaast gaat het SRA-bestuur in gesprek met betrokken partijen voor de nodige duiding en input om te komen tot een goede, werkbare vertaalslag voor onze kantoren. Vervolgens komen we met een weloverwogen standpunt over het rapport."

Op maandag 20 januari geeft de MCA nog een uitgebreide toelichting op haar bevindingen en aanbevelingen, in een bijeenkomst samen met de Stuurgroep Publiek Belang, de NBA Young Profs, OPAK en de Ledengroep Openbaar Accountants.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.