Nieuws

Definitieve NOW Standaarden en Accountantsprotocol gepubliceerd

Op 6 oktober heeft het NBA-bestuur de definitieve NOW-standaarden vastgesteld op basis van een positief advies van het Adviescollege voor Beroepsreglementering. Hiermee is ook het consultatieproces, de laatste stap om te komen tot nieuwe standaarden, afgerond.

De standaarden zijn op 7 oktober gepubliceerd, gelijktijdig met de publicatie van het accountantsprotocol en de accountantsverklaringen door de overheid. De NBA ontving in totaal twintig reacties op het consultatiedocument. In hoofdlijnen kwamen de reacties neer op:

  • onduidelijkheid over bepaalde toegepaste concepten (beperkte mate van zekerheid);
  • verzoek om verduidelijking van een aantal begrippen (inherente beperkingen);
  • opmerkingen bij de NOW-regeling en/of het accountantsprotocol;
  • inhoudelijke punten die aangepast moesten worden in de standaarden.

De NBA heeft samen met het ministerie van SZW de reacties verwerkt en ten opzichte van de consultatieversies van de standaarden zijn naast diverse aanpassingen in bewoordingen de belangrijkste aanpassingen en verduidelijkingen:

Inzake Standaard 4415N (aan assurance verwant)

  • uitgelegd is wat te doen als in een groep meerdere accountants betrokken zijn bij het opstellen van de aanvragen voor de groep en de verschillende werkgevers. De vereisten bij gebruikmaken van een andere accountant zijn opgenomen in de standaard (4415.30);
  • er is beter uitgelegd waarom er een verplichting is opgenomen voor een OKB of een vergelijkbare maatregel (4415.A17).

Enkele respondenten constateren/pleiten voor het niet hoeven corrigeren van kleine afwijkingen tijdens de samenstellingsopdracht. Het protocol blijft volgens SZW echter leidend, oftewel alle afwijkingen corrigeren, ook de kleine afwijkingen.

Inzake Standaard 3900N (assurance)

  • verduidelijking van de definitie en uitleg inzake inherente beperkingen (3900.16 en A16-A27). Voor meer uitleg hierover verwijst de NBA ook naar het webinar NOW 24 september waarin Peter Eimers de inherente beperkingen heeft toegelicht;
  • lichte aanpassing van de van overeenkomstige toepassing verklaarde vereisten uit andere standaarden (geen inhoudelijke aanpassingen) (in diverse paragrafen en bijlage 1);
  • verbetering uitleg wat een accountant moet doen met een mogelijke fraude of niet naleving van wet- en regelgeving op grond van NOCLAR (3900.A49).

Enkele respondenten geven aan problemen te zien met de verklaring met beperking vanwege een onzekerheid in de controle, waarbij de accountant geacht wordt om de maximale onzekerheid te kwantificeren in het assurance-rapport. Belangrijkste kritiekpunt was dat dergelijke onzekerheden vaak niet zijn te kwantificeren. Dit is niet aangepast, omdat de grens tussen verklaring met beperking en oordeelonthouding bij 4 procent van de referentieomzet ligt en het niet kunnen kwantificeren leidt tot een oordeelonthouding.

De standaarden treden in werking op 7 oktober en worden zo snel mogelijk in de Staatscourant gepubliceerd. De NBA zegt in de komende weken nog een nadere terugkoppeling te geven hoe is omgegaan met de consultatiereacties.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.