Nieuws

Beursondernemingen moeten verantwoordelijkheid nemen voor milieu-effecten

Nederlandse beursondernemingen moeten hun bedrijfsstrategie veel meer afstemmen op de gevolgen voor onze planeet. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve effecten die hun bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketen hebben op mens en natuur.

Het gaat daarbij niet alleen om het afremmen van klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook om het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit en de noodzaak om circulair te denken en te handelen.
Dat is één van de aanbevelingen uit een onderzoek door de Universiteit Maastricht (UM), naar de verankering van duurzaamheid binnen Nederlandse beursondernemingen. In opdracht van Eumedion onderzocht de UM de jaarverslagen 2020 van 35 Nederlandse beursondernemingen en interviewde daar bijna honderd bestuurders, commissarissen en hoger management.

Missie

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de onderzochte beursondernemingen duurzaamheid meer zien als een kans, dan een risico. Over duurzaamheidsrisico's, zoals milieuschade, klimaatverandering en misstanden in de toeleveringsketen, wordt over het algemeen weinig gecommuniceerd.
De onderzoekers bevelen de ondernemingen verder aan om hun missiestatement (purpose) concreter te maken en om de strategische doelstellingen hierop te laten aansluiten. Ook blijkt uit het onderzoek dat het thema duurzaamheid nog nauwelijks is verankerd in de profielschetsen voor nieuwe commissarissen. Daarnaast communiceren ondernemingen weinig over eventuele vereiste duurzaamheidscompetenties voor bestuurders, terwijl die grote invloed hebben op het creëren van een ondernemingscultuur die zowel strategisch-duurzame doelstellingen als financiële prestaties van de onderneming ondersteunt.

Tot slot bevelen de onderzoekers aan om de dialoog met de verschillende stakeholders te professionaliseren en beter te structureren en ook om daarover uitgebreider verslag te doen. Volgens de onderzoekers moeten ondernemingen hun stakeholders veel beter informeren over gepaste zorgvuldigheidsprocedures (due diligence), de betrouwbaarheid van de gerapporteerde niet-financiële informatie, duurzaamheidsmaatstaven in de bonusprogramma’s en prestatie-indicatoren ten aanzien van afval, water en zakenreizen.

Foto

Volgens Eumedion biedt het onderzoek een goede 'foto' van de verankering van duurzaamheid binnen de Nederlandse beursondernemingen. Positief is dat veel ondernemingen al concrete duurzaamheidsdoelstellingen in hun strategie hebben opgenomen waar zij op afgerekend willen en kunnen worden. Bovendien zien zij volop kansen om met duurzaamheid geld te verdienen, aldus de belangenorganisatie.

Tegelijkertijd hebben de ondernemingen over het algemeen nog te weinig aandacht voor het aanpakken van de ecologische en sociale externaliteiten van hun bedrijfsactiviteiten. Zij maken met name nog weinig werk van de transitie naar een circulaire economie en van de bescherming en het herstel van de biodiversiteit. Daarnaast is het onderwerp duurzaamheid nog te weinig expliciet verankerd in de diversiteits- en competentiematrices voor bestuurders en commissarissen.

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de onderzoekers zijn deels al opgenomen in de recent gepresenteerde Speerpuntenbrief 2022 van Eumedion. De andere aanbevelingen worden meegenomen in de dialogen die voorafgaand aan de aandeelhoudersvergaderingen 2022 met de beursondernemingen worden gevoerd.
Beursondernemingen hanteren momenteel bijna vijftig verschillende verslaggevingsraamwerken voor duurzaamheidsinformatie, aldus Eumedion. De beleggersorganisatie zet zich in om op een zo hoog mogelijk internationaal niveau tot een uniform en gezaghebbend verslaggevingsstelsel voor duurzaamheidsrapportages te komen.
Het UM-onderzoek wordt op het Eumedion-jaarsymposium van 2 november officieel gepresenteerd en besproken.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.